saltar ao contido

Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 2 de outubro de 2020

A  Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 2 de outubro de 2020, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións

 
- 1829 (11/PNC-000173)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación respecto da necesidade de adoptar medidas en relación coa pesca accidental de cetáceos
BOPG n.º 19, do 22.09.2020

 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 10 votos a favor, 2 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a pedir ao Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación que se fagan estudos máis exhaustivos sobre a eficacia da necesidade de adopción de medidas de protección dos cetáceos, así como a propor a adopción de medidas desde un punto de vista de proporcionalidade dos posibles danos que cada arte de pesca pode orixinar na interactuación con estas especies."
 
 
Procedementos de elección, designación e proposta nomeamento
 
Elección membros da Mesa
 
Elección de presidente
 
- 2063 (11/CEEM-000016)
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
Elección da Presidencia da Comisión
 
Presidente:
Don José Manuel Balseiro Orol, do G.P. Popular de Galicia (P)


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina