saltar ao contido

Acordos da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 3 de febreiro de 2021

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 3 de febreiro de 2021, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión 
 
Aprobación sen modificacións
 
- 8884 (11/PNC-000926)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impulso de novas iniciativas e instrumentos de valorización dos resultados científico-tecnolóxicos e de transferencia dos resultados da I+D+i ao mercado.
BOPG n.º 82, do 26.01.2021
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 10 votos a favor, 2 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar novas iniciativas e instrumentos de valorización dos resultados científico-tecnolóxicos e de transferencia dos resultados da I+D ao mercado, a través da continuidade dos mecanismos de financiamento, fortalecendo as capacidades organizativas e profesionais das estruturas e dos centros, impulsando una cultura de transferencia na comunidade investigadora, incentivando a función de transferencia de coñecemento, mellorando as capacidades dos nosos xestores de transferencia ou establecendo mecanismos de monitoraxe da transferencia."
 
Aprobación con modificacións
 
- 6314 (11/PNC-000756)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa diversificación das actividades no estaleiro de Navantia na ría de Ferrol
BOPG n.º 63, do 16.12.2020
 
Sométese a votación separada por puntos e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal:
Punto 1, aprobado por unanimidade
Punto 2. a), rexeitado  por 5 votos a favor,  7 votos en contra e 0 abstencións
Punto 2. b) e c) aprobados por unanimidade
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1. Solicitar a súa entrada no Consello de Administración de Navantia conforme ao establecido no artigo 55 do Estatuto de Autonomía de Galicia.
 
2. Demandar do Goberno do Estado a constitución dunha mesa de ámbito galego para a promoción da diversificación de actividades nos estaleiros de Navantia ría de Ferrol, e nomeadamente:
 
a) Dotar a fábrica de turbinas de dirección e recursos propios suficientes para definición de novos productos destinados ao sector das enerxías renovábeis en xeral, para fomentar a súa introducción e participación nos contratos da eólica mariña en particular.
 
b) Introducir tamén á fábrica de turbinas naqueles segmentos de actividade relacionados cos novos modelos sustentábeis de mobilidade marítima, procurándose as colaboracións con centros de investigación ou empresas que fosen precisas".
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina