saltar ao contido

Acordos da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 11 de marzo de 2021

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na reunión do 11 de marzo de 2021, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de natureza normativa

Proposición de lei
 
Designación da Ponencia
 
- 7565 (11/PPL-000003)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Proposición de lei de recuperación da terra agraria de Galicia
BOPG n.º 75, do 13.01.2021
 
G.P Popular de Galicia (P):
D.ª María Elena Candia López (titular)
D. José Antonio Armada Pérez (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
D. Xosé Luis Rivas Cruz (titular)
D.ª María González Albert (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia (S):
D. Martín Seco García (titular)
D.ª Carmen Rodríguez Dacosta (suplente)
 
Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2021
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina