saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 25 de maio de 2021

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 25 de maio de 2021, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 18 de maio de 2021, a orde do día da sesión é a seguinte:


Punto 1. Lexislativo
 
1.1 Debate de totalidade do Proxecto de lei de recoñecemento da universidade privada "Universidad Intercontinental de la Empresa", con sede na Comunidade Autónoma de Galicia (doc. núm. 13722, 11/PL-000009)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 121, do 07.04.2021
 Publicación de emendas á totalidade, BOPG n.º 137, do 10.05.2021

 
Punto 2. Comparecencia
 
2.1 14407 (11/CPP-000051)
 Do conselleiro do Medio Rural, por petición propia, para  informar do avance das negociacións e da postura de Galicia cara ao desenvolvemento da futura PAC 2023-2027
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 126, do 21.04.2021
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 16204 (11/MOC-000043)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Sobre a política do Goberno galego en relación co emprego e coa mellora da empregabilidade (Moción a consecuencia da Interpelación doc. núm. 14498, publicada no BOPG núm. 130, do 28.04.2021, e debatida na sesión plenaria do día 11 de maio de 2021)
 
3.2 16235 (11/MOC-000044)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Ríos Santomé, Paulo
 Sobre a política do Goberno galego en relación co emprego xuvenil  (Moción a consecuencia da Interpelación doc. núm 14298, publicada no BOPG núm. 126, do 21.04.2021, e debatida na sesión plenaria do 11 de maio de 2021)
 
3.3 16236 (11/MOC-000045)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Queixas Zas, Mercedes
 Sobre a política do Goberno galego en relación co uso da lingua galega como lingua vehicular no ensino (Moción a consecuenica da Interpelación doc. núm 5204, publicada no BOPG doc núm. 49, do 19.11.2020, e debatida na sesión plenaria do 11 de maio de 2021)

Punto 4. Proposicións non de lei
 

4.1 8059 (11/PNP-000830)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para o desenvolvemento e aprobación dun novo Plan sectorial eólico para Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 83, do 27.01.2021

4.2 12623 (11/PNP-001240)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Arangüena Fernández, Pablo e 4 máis
Sobre o deseño e desenvolvemento polo Goberno galego dun plan de promoción e reactivación económica das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 112, do 17.03.2021
 
4.3 15327 (11/PNP-001481)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en materia de protección e tutela de menores, así como respecto da elaboración dun plan específico de loita contra a pobreza infantil en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 134, do 05.05.2021
 
4.4 15635 (11/PNP-001505)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que se deben levar a cabo respecto da intención do Goberno central de establecer peaxes nas autovías de titularidade estatal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021
 
4.5 15692 (11/PNP-001510)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Murillo Solís, María Guadalupe e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para demandar do Goberno central que a devolución do IVE de novembro se faga extensiva a todos os concellos e deputacións galegas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021
 
4.6 15817 (11/PNP-001525)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para promover e dinamizar o sector da eólica mariña
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 5617 (11/INT-000380)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa ampliación da Rede Natura 2000 en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 52, do 25.11.2020
 
5.2 15700 (11/INT-000891)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
 Sobre a política do Goberno galego respecto da paridade na composición dos órganos de toma de decisión do Consello de Administración da Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021
 
5.3 15829 (11/INT-000901)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
 Sobre a política do Goberno galego en materia de enerxía eólica en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 16209 (11/POPX-000031)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Caballero Miguez, Gonzalo
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación co fortalecemento dos Servizos públicos galegos como garantía fronte á crise sanitaria, económica e social da covid
 
6.2 16210 (11/POPX-000032)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención primaria fronte ao impacto da pandemia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 8193 (11/POP-001129)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as actuacións, detalladas por provincias, da Xunta de Galicia nas que se investiron os 105 millóns de euros do plan de investimentos recollido dentro do Plan estratéxico Xacobeo 2021
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 84, do 28.01.2021

7.2 15842 (11/POP-002077)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre os motivos da Xunta de Galicia para efectuar as convocatorias de "Manifestación de Interese" aos fondos "Next Generation" despois de remitirse a Bruxelas o Plan nacional de recuperación e resiliencia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021

7.3 15759 (11/POP-002066)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego ante a perda continuada de postos de traballo no sector do comercio téxtil en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021

7.4 16207 (11/PUP-000180)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Candia López, María Elena e 19 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación á folla de ruta a seguir polas distintas administracións públicas de cara a garantir o mantemento do emprego e produción en ENCE
 
7.5 14142 (11/POP-001915)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os avances producidos respecto da dotación de novas tecnoloxías destinadas á diagnose e á mellora tecnolóxica dos bloques cirúrxicos no Sistema galego de saúde
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 126, do 21.04.2021
 
7.6 15555 (11/POP-002042)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Candia López, María Elena e 13 máis
Sobre as melloras realizadas nas infraestruturas sanitarias  e os servizos implantados nos centros hospitalarios da provincia de Lugo desde o ano 2010
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 134, do 05.05.2021
 
7.7 15882 (11/POP-002082)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Fernández Gómez, Alexandra e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da creación dunha unidade de desordes alimentarias en Vigo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021
 
7.8 16201 (11/PUP-000179)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a reforma lexislativa que evite a  incompatibilidade da Renda de inclusión Social de Galicia co Ingreso Mínimo Vital

7.9 7672 (11/POP-000998)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas de actuación do Goberno galego en relación coa fixación do prezo do leite
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 79, do 20.01.2021

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2021

 

Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado Oficial Maior


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina