saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 8 de xuño de 2021

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 8 de xuño  de 2021, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 1 de xuño de 2021, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Comparecencia

1.1 16674 (11/CPP-000056)
 Da conselleira do Mar, por petición propia, pola situación creada polo recurso interposto polo Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico respecto do Plan xeral de explotación marisqueira para o período 2021-2023
 
 
Punto 2. Mocións
 
 
2.1 16667 (11/MOC-000046)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Seco García, Martín
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a elaboración dun novo modelo eólico para Galicia (Moción consecuencia da Interpelación nº 15829, publicada no BOPG nº 138, do 12.05.21, e debatida na sesión plenaria do 25.05.2021)
 
2.2 16668 (11/MOC-000047)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Varela, Noa Susana
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa participación equilibrada de homes e mulleres nos órganos da Administración e nos consellos de administración de sociedades (Moción consecuencia da Interpelación nº 15700, publicada no BOPG nº 138, do 12.05.21, e debatida na sesión plenaria do 25.05.2021)

2.3 16671 (11/MOC-000048)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa protección do patrimonio natural e a biodiversidade (Moción consecuencia da Interpelación nº 5617, publicada no BOPG nº 52, do 25.11.20, e debatida na sesión plenaria do 26.05.2021)

Punto 3. Proposicións non de lei
 

3.1 2553 (11/PNP-000255)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
 Sobre o inicio polo Goberno galego, no último trimestre de 2020, do debate para a actualización do Pacto local de Galicia no seo da Comisión Galega de Cooperación Local
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 27, do 07.10.2020
 
3.2 5252 (11/PNP-000601)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da rebaixa ao 4% do IVE sobre a electricidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 49, do 19.11.2020
 
3.3 12192 (11/PNP-001201)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar as condicións laborais e salariais do persoal do Sergas.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 109, do 11.03.2021
 
3.4 13689 (11/PNP-001341)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
 Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central de atención ás alegacións presentadas pola Xunta de Galicia respecto do Proxecto de orde pola que se establecen os prezos dos cargos do sistema eléctrico e dos pagos por capacidade que resultan de aplicación a partir do 1 de xuño de 2021
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 121, do 07.04.2021
 
3.5 14701 (11/PNP-001452)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Verea Fraiz, Borja e 6 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co deseño e presentación oficial do Plan turístico nacional Xacobeo 2021-2022
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 130, do 28.04.2021
 
3.6 15479 (11/PNP-001491)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Castro Rey, Paloma e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento de programas de recollida, recuperación e reciclaxe de residuos mariños
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 134, do 05.05.2021
 
Punto 4. Interpelacións
 
4.1 14348 (11/INT-000828)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co sector da automoción
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 126, do 21.04.2021
 
4.2 15774 (11/INT-000896)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
 Sobre a política da Xunta de Galicia respecto do sector eólico
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021
 
4.3 16363 (11/INT-000940)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
 Sobre a política da Xunta de Galicia respecto da xestión dos recursos humanos no Servizo Galego de Saúde
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 144, do 26.05.2021
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta de Galicia
 

5.1 16728 (11/POPX-000033)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Caballero Miguez, Gonzalo
 Sobre o compromiso que ten o Goberno galego coas políticas ambientais e de coidado na natureza en Galicia
 
5.2 16729 (11/POPX-000034)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana
 Sobre as medidas que vai tomar o Goberno galego para frear o espolio enerxético de Galicia e o dano ambiental que causa
 
Punto 6. Preguntas ao Goberno
 
6.1 16713 (11/PUP-000184)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as razóns do atraso na asignación ás autónomas e ós autónomos e as pequenas e medianas empresas galegas dos fondos recibidos como consecuencia do Real Decreto Lei 5/2011, do 12 de marzo, de apoio á solvencia empresarial
 
6.2 16710 (11/PUP-000182)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Puy Fraga, Pedro e 6 máis
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego para defender a autonomía financeira de Galicia e tentar reverter a modificación do artigo 36 da Lei do Imposto sobre a Renda das persoas físicas que prevé o Proxecto de Lei de Medidas de prevención e loita contra o fraude fiscal
 
6.3 11528 (11/POP-001630)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre o avance que presentan os traballos de ampliación da rede de centros integrados de formación profesional
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 105, do 03.03.2021
 
6.4 15802 (11/POP-002072)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia relativas á conservación e posta en valor do ben de interese cultural da torre de Teodomiro, no concello de Aranga
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021
 
6.5 15816 (11/POP-002073)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as actuacións do Goberno galego respecto das previsións para conseguir a homologación do Camiño dos Faros como ruta de gran percorrido
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021
 
6.6 16711 (11/PUP-000183)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Queixas Zas, Mercedes e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre a ampliación da permanencia de mozos e mozas con discapacidade nos centros de educación especial
 
6.7 8883 (11/POP-001242)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para resolver a problemática xerada pola precariedade das instalacións do Servizo de Urxencias Extrahospitalarias situado no Hospital Comarcal de Monforte
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 88, do 03.02.2021
 
6.8 11040 (11/POP-001571)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia dos resultados do proceso asistencial integrado para a esclerose lateral amiotrófica (ELA), posto en marcha no ano 2018
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 101, do 24.02.2021
 
6.9 16155 (11/POP-002112)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do reforzamento dos servizos do Centro de Saúde da Guarda
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 144, do 26.05.2021
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2021

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina