saltar ao contido

Acordo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 10 de xuño de 2021

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na reunión do 10 de xuño de 2021, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de natureza normativa
Proposición de lei
 
Designación da Ponencia
 
- 11910 (11/PPL-000006)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Proposición de lei de reforma da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero
BOPG n.º 105, do 03.03.2021
 
G.P Popular de Galicia
Dª. Paula Prado de Rïo (titular)
Dª. Noelia Pérez López (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego
Dª. Olalla Rodil Fernández (titular)
Dª. Noa Presas Bergantiños (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia
Dª. Noa Susana Díaz Varela (titular)
Dª. Marina Ortega Otero (suplente)
 
Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2021
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina