saltar ao contido

Acordo da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, do 29 de outubro de 2021 - Designación de ponencia


A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na reunión do 29 de outubro de 2021, adoptou o seguintes acordo:
 
Procedementos de natureza normativa

Proxecto de lei
 
Designación da Ponencia
 
- 21016 (11/PL-000010)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei do Plan galego de estatística 2022-2026
BOPG n.º 196, do 08.09.2021
 
G.P. Popular de Galicia:
Dª. Cristina Sanz Arias (titular)
Dª. Sandra Vázquez Domínguez (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego:
Dª. Noa Presas Bergantiños (titular)
D. Ramón Fernández Alfonzo (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia:
Dª. Matilde Begoña Rodríguez Rumbo (titular)
D. Juan Carlos Francisco Rivera (suplente)
 
Santiago de Compostela, 29 de outubro de 2021
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina