saltar ao contido

Acordo da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 18 de febreiro de 2022

A  Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 18 de febreiro de 2022, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 28422 (11/PNC-002589)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que continúe afondando na promoción da calidade alimentaria galega
BOPG n.º 264, do 26.01.2022
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia a Xunta  de Galicia para que continúe afondando na promoción da calidade alimentaria galega por medio do desenvolvemento de actuacións que impulsen a nivel nacional e internacional os produtos galegos de calidade diferenciada."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina