saltar ao contido

Acordos da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 11 de marzo de 2022

A  Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 11 de marzo de 2022, adoptou os seguintes acordos:

Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 30520 (11/PNC-002736)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para poñer en marcha a marca "leite de pastoreo"
BOPG n.º 281, do 23.02.2022
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a iniciar as actuacións necesarias para poñer en marcha a marca leite de pastoreo impulsando así o leite galego baixo o paraugas de Galicia Calidade Alimentaria.”

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina