saltar ao contido

Acordos da Comisión 4ª., Educación e Cultura, celebrada o día 13 de maio de 2022

A  Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 13 de maio de 2022, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 34219 (11/PNC-003120)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 8 máis
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España para que a achega dunha porcentaxe significativa de investimentos públicos do proxecto estratéxico para a recuperación e transformación económica Nova economía da lingua se empregue no desenvolvemento de proxectos de intelixencia dixital ao servizo da lingua galega
BOPG n.º 315, do 04.05.2022
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a demandar ao Goberno de España a achega dunha porcentaxe significativa de investimentos públicos do PERTE “Nova Economía da Lingua” para o desenvolvemento de propostas que teñan a lingua galega como elemento fundamental no proceso de transformación dixital da sociedade, con especial atención aquelas iniciativas que estean centradas na aplicación da Intelixencia Artificial, como é o caso do Proxecto Nós, e outras que poidan desenvolverse”.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina