saltar ao contido

Acordos da Comisión 6ª., Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 29 de novembro de 2022

A  Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 29 de novembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión​

 

Aprobación sen modificacións

 

- 43810 (11/PNC-003848)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para axilizar a tramitación do decreto que regulará a carreira investigadora na Administración

BOPG n.º 410, do 16.11.2022

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 3 abstencións.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a axilizar a tramitación do anunciado decreto que regulará a carreira investigadora na Administración galega, baixo a modalidade do réxime laboral, ofrecendo un marco de traballo estable e atractivo para o talento investigador, facilitando ademais o desenvolvemento de tecnoloxías que se están a realizar nos centros do sector público, procurando o consenso do colectivo”.


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina