saltar ao contido

Acordo da Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 26 de xaneiro de 2023

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 26 de xaneiro de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 39664 (11/PNC-003506)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 14 máis

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en materia de protección civil e xestión de emerxencias

BOPG n.º 371, do 31.08.2022

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:​

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

Seguir dotando de equipamento de emerxencias aos concellos de Galicia que contan con servizos de protección civil, grupos de emerxencia supramunicipal ou agrupacións de voluntariado de protección civil."​Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina