saltar ao contido

Acordos da Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 27 de xaneiro de 2023

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 27 de xaneiro de 2023, adoptou os seguintes acordos:


Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación por unanimidade con modificacións

 

- 29058 (11/PNC-002621)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Seco García, Martín e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para financiar o arranxo das pistas das concentracións parcelarias de Gorgullos e Viladabade, no concello de Tordoia

BOPG n.º 271, do 04.02.2022

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia, insta o Goberno galego a:

 

-Impulsar un Plan de rehabilitación de infraestruturas de concentración parcelarias xa rematadas.

 

-Realizar a comprobación do estado do firme das pistas das concentracións parcelarias xa decretadas de Gorgullos e Viladabade, no concello de Tordoia, e proceder ao seu mantemento no caso ser preciso."

 

- 34861 (11/PNC-003189)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado da retirada do Proxecto de real decreto polo que se establecen normas para a nutrición sustentable dos solos agrarios

BOPG n.º 320, do 19.05.2022

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

-Reclamarlle ao Goberno do Estado que modifique o Real Decreto 1051/2022 de 27 de decembro polo que se establecen normas para a nutrición sostible dos solos agrarios, que respecte as competencias de Galicia e que teña en conta a realidade das gandarías de vacún galego, evitando que as mesmas produzan un prexuízo para as gandarías tanto nos custos de adaptación das súas explotacións coma nas trabas burocráticas, e que se axuste á proposta da nova normativa europea de emisións industriais.

Analizar o Real Decreto 1051/2022, de 27 de decembro, e que determine os aspectos e puntos nos que interfire nas competencias desta Comunidade Autónoma e tome as medidas pertinentes ao respecto."

- 44355 (11/PNC-003900)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Candia López, María Elena e 6 máis

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para levar a cabo un plan estratéxico do sector hortícola de Galicia

BOPG n.º 416, do 02.12.2022​

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a levar a cabo un plan estratéxico do sector hortícola de Galicia e consensuado co sector que impulse os cultivos e chegue un valor engadido ao consumidor final coa finalidade de ligar estas producións ao territorio e preservar a nosa identidade agraria."Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina