saltar ao contido

Acordo da Comisión de discapacidade celebrada o 1 de febreiro de 2023

 A Comisión especial non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade e elaboración de novas propostas a prol da integración das persoas con discapacidade, na súa sesión do día 1 de febreiro de 2023, adoptou o seguinte acordo:​​

Composición, réxime e goberno interior, organización e funcionamento

Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)

 

Designación da Ponencia encargada de elaborar o proxecto de ditame da Comisión

(artigo 9 das normas de funcionamento)

 

- 1473 (11/SCNP-000001)

G.P. Popular de Galicia (P):

Don José Alberto Pazos Couñago (titular)

Dona Rosalía López Sánchez (suplente)

 

G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):

Dona María del Carmen Aira Díaz (titular)

Dona Olalla Rodil Fernández (suplente)

 

G.P. dos Socialistas de Galicia (S):

Dona Noelia Otero Lago (titular)

Dona Marina Ortega Otero (suplente)

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2023

María Montserrat Prado Cores

Vicepresidenta 2.ªImaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina