saltar ao contido

Acordo da Comision 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 3 de febreiro de 2023

A  Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 3 de febreiro de 2023, adoptou os seguinte acordo:

 

Procedementos de control e impulso

 

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación con modificacións

 

- 47282 (11/PNC-004080)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Queixas Zas, Mercedes e Fernández Alfonzo, Ramón

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno do Estado en relación cos proxectos industriais e empresariais vinculados á transición enerxética no concello de Cerceda

BOPG n.º 441, do 25.01.2023

 

Sométese a votación separada por puntos:

 

Punto 1: resulta aprobado pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.

Punto 2: resulta rexeitado por 3 votos a favor, 6 votos en contra e 2 abstencións.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento insta a Xunta a:

 

 Solicitar do goberno do Estado a iniciación inmediata do concurso de transición xusta para a central térmica de Meirama."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina