saltar ao contido

Acordo da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 3 de febreiro de 2023A  Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 3 de febreiro de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 46759 (11/PNC-004037)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Arias Rodríguez, Raquel e 7 máis

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España en relación coa mellora da comunicación das provincias de Lugo e de Ourense e destas coa Meseta

BOPG n.º 438, do 19.01.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que leve a cabo as seguintes iniciativas:

 

1º.- Acometa a reparación da N-120, de tal xeito que se avance na mellora integral da vía -incluída a implantación de terceiros carrís de adiantamento- e se reduzan os riscos para a seguridade viaria que presenta neste momento debido ao deterioro do seu firme e á falta de funcionalidade.

2º.- Actúe de xeito urxente nos treitos especialmente deteriorados e garanta, adoptando as medidas pertinentes, tanto o seu arranxo como a execución das tarefas de conservación e mantemento axeitadas, de tal xeito que se garantan as condicións de seguridade e vialidade na totalidade do seu percorrido.

3º.- Reactivar, tanto desde o punto de vista técnico como económico, as obras de construción e posta en servizo da A-76, como itinerario alternativo para a mellora da comunicación e vertebración das provincias de Lugo e de Ourense e destas coa Meseta."Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina