saltar ao contido

Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 23 de febreiro de 2023

 

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 23 de febreiro de 2023, adoptou o seguinte acordo:

 

Procedementos de control e impulso

 

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 42081 (11/PNC-003689)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pardo López, Adrián e 7 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para seguir poñendo en valor as medidas de apoio ao pobo ucraíno

BOPG n.º 394, do 13.10.2022

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a seguir poñendo en valor as medidas de apoio ao pobo ucraniano como por exemplo o acordo de colaboración presentado o pasado mes de xullo coa asociación AGA-Ucraína."

 


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina