saltar ao contido

Acordo da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 24 de febreiro de 2023

 

A  Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 24 de febreiro de 2023, adoptou o seguinte acordo :

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade con modificacións

 

- 47481 (11/PNC-004094)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para restituír ao patrimonio cultural de Galicia dúas esculturas desaparecidas do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro

BOPG n.º 441, do 25.01.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

 

Analizar o caso da desaparición das dúas esculturas do mosteiro de San Lorenzo de Carboeiro co obxectivo de restituír estes bens ao patrimonio cultural de Galicia.

Reclamar a restitución para o patrimonio cultural galego das dúas esculturas do mosteiro de San Lorenzo de Carboeiro que se atopan no Museo Marès de Barcelona, toda vez que quede demostrado que foran espoliadas nos anos 50."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina