saltar ao contido

Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 28 de febreiro de 2023

 

A  Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 28 de febreiro de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

 

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 30747 (11/PNC-002754)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para crear un observatorio de igualdade de xénero no sector pesqueiro

BOPG n.º 281, do 23.02.2022

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a crear, coa necesaria aportación orzamentaria, o observatorio de igualdade do sector pesqueiro galego, formado por persoal técnico que estudie, analice e estableza diagnósticos e medidas correctoras que contribúan a mellorar a situación das galegas que traballan no mar ou en actividades relacionadas, prestando atención á escasa representación das mulleres en postos de dirección e representación."

 

- 50160 (11/PNC-004272)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

González Iglesias, María do Carme e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para crear o Observatorio Galego da Igualdade entre Homes e Mulleres no sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola

BOPG n.º 458, do 22.02.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a dar cumprimento, de xeito inmediato, do acordo deste Parlamento de data 09/03/2022, polo que se insta a Xunta de Galicia a crear, coa indispensábel participación do sector, dun Observatorio galego da igualdade entre homes e mulleres no sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola, como paso previo á aplicación de políticas concretas que erradiquen a discriminación por razóns de xénero."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina