saltar ao contido

Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o o 2 de marzo de 2023

A  Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 2 de marzo de 2023, adoptou o seguinte acordo:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación sen modificacións

 

- 45293 (11/PNC-003976)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pardo López, Adrián e 7 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa difusión do traballo que está a realizar a Fundación Galicia Europa

BOPG n.º 428, do 28.12.2022

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 3 votos en contra e 2 abstencións.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a seguir intensificando o coñecemento do traballo que está realizar a Fundación Galicia Europa para defender os intereses da sociedade galega e dos seus principais sectores produtivo."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina