saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 8 de marzo de 2023

​        

4.1    32926 (11/PNP-002872)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 3 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da aprobación do Plan de igualdade e da incorporación nel de medidas que garantan os dereitos de conciliación do persoal da Administración pública

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 303, do 05.04.2022

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a aprobar de maneira inmediata o Plan de igualdade que lle esixe a lexislación vixente e a incorporar nel medidas encamiñadas a garantir os dereitos de conciliación do persoal da administración pública así como a promover a corresponsabilidade".

        

4.3    49298 (11/PNP-004067)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 7 máis

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno do Estado para implantar todas as medidas do Pacto de Estado contra a violencia de xénero

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 454, do 15.02.2023

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno do Estado para:

 

•       Revisar, pola vía de urxencia, a Lei Orgánica 10/2022, do 6 de setembro, de garantía integral de liberdade sexual, para que quen cometa delitos sexuais poida ter, canto antes, as mesmas penas que estaban en vigor ata setembro de 2022, e que se viron rebaixadas coa actual regulación.

 

•       Promover, á maior brevidade posible, unha modificación do Título VIII do Código Penal que cumpra co Eixe 8 do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, conforme á lexislación e xurisprudencia vixente, e sen conculcar ningún dos dereitos fundamentais consagrados na nosa Constitución.

 

•       Velar polo benestar das vítimas cuxos agresores foran excarcerados ou se lles rebaixara a pena como consecuencia da Lei Orgánica 10/2022, do 6 de setembro, de garantía integral de liberdade sexual, evitando a súa vitimización secundaria.

 

•       Implantar todas e cada unha das medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero destinadas á sensibilización e concienciación sobre os delitos contra a liberdade e indemnidade sexual.

 

•       Desenvolver todas e cada unha das medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero destinadas á protección, apoio, intervención e recuperación integral das vítimas dos delitos contra a liberdade e indemnidade sexual, especialmente, mulleres e nenas.

 

Así mesmo insta á Xunta de Galicia a:

 

•       Enviar ao Parlamento de Galicia, antes de que finalice este período de sesións, un informe detallado de fiscalización dos Fondos do Pacto de Estado desde o seu inicio.

 

•       Promover un programa específico de formación en materia de violencia sexual para todos os ámbitos profesionais que traballan na prevención e atención da violencia machista (ámbitos sanitarios, policiais, administrativos e xurídicos, educativos, administración local)".   

4.4    49599 (11/PNP-004095)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel e 8 máis

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da renovación da frota da liña ferroviaria de largo métrico que opera en Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 22.02.2023

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que adopte as seguintes iniciativas:

 

1º.- Que se cuantifique o retraso concreto que sufrirá a renovación da frota da liña ferroviaria de ancho métrico que opera en Galicia.

 

2º.- Que se outorgue a Galicia as mesmas medidas compensatorias anunciadas para Asturias e Cantabria para minimizar os prexuízos derivados do retraso na renovación dos trens da liña ferroviaria de ancho métrico que operan na nosa Comunidade e que aseguran aos usuarios a gratuidade do servizo, cando menos, ata 2026.

 

3º.- Que se garanta que na solución que se adopte os novos equipos cumpran cos requisitos de deseño interior, confort e moderna tecnoloxía inicialmente previstos, sen perda algunha das condicións de seguridade, eficiencia enerxética e accesibilidade

 

4º.- Que se impulse un Plan, coas características técnicas e os investimento precisos, para electrificar a totalidade da liña de ferrocarril de ancho métrico que opera en Galicia, nun prazo razoable de tempo, coas condicións que permitan un tráfico mixto de viaxeiros e mercadorías.

 

5º.- Que se acompañe a necesaria modernización do material rodante na liña de ancho métrico entre Ferrol e Ribadeo co incremento de frecuencias que permitan atender axeitadamente a demanda de mobilidade dos usuarios".

 

4.5    49967 (11/PNP-004116)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para poñer en marcha en Ferrol o polo de I+D en enerxías renovables e almacenamento

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 22.02.2023

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a iniciar inmediatamente a posta en marcha do polo de emprendemento de I+D en enerxías renovables e almacenamento en Ferrol, tal e como se tiña comprometido o expresidente Feijóo".

        

Saúdos, Gabinete de Comunicación.​Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina