saltar ao contido

Acordos da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 24 de marzo de 2023

A  Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 24 de marzo de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación sen modificacións

 

- 46388 (11/PNC-004000)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis

Sobre a necesidade de impulsar o recoñecemento da docencia innovadora entre os graos universitarios do Sistema universitario de Galicia

BOPG n.º 436, do 12.01.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.

 

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar o recoñecemento da docencia innovadora entre os graos universitarios do Sistema Universitario de Galicia (SUG), para o que se terán en conta criterios como: a estratexia e resultado do grao, o itinerario formativo, o deseño da aprendizaxe, o profesorado, a avaliación formativa e a empregabilidade da titulación universitaria."

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 48314 (11/PNC-004138)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Fernández Alfonzo, Ramón e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para dotar o IES Ferrol Vello do necesario pavillón para a práctica deportiva

BOPG n.º 446, do 01.02.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a realizar as modificacións de crédito necesarias para iniciar de inmediato as obras para dotar ao IES Ferrol Vello do necesario pavillón para a práctica deportiva."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina