saltar ao contido

Acordo da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 12 de maio de 2023

A  Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 12 de maio de 2023, adoptou o seguinte acordo:

 

Procedementos de control e impulso

 

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 12 de maio de 2023, adoptou os seguintes acordos: 

- 51564 (11/PNC-004407)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pérez Fernández, Rosana e Ríos Santomé, Paulo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto dos incumprimentos da empresa concesionaria do transporte público na Barbanza

BOPG n.º 470, do 21.03.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:

 

- Dar cumprimento ao acordo unánime do Parlamento galego do 28 de abril de 2022 en todos e cada un dos seus puntos.

- De constatarse a persistencia dos incumprimentos continuos e reiterados da empresa concesionaria do transporte público na Barbanza, a súa falta de respecto polos usuarios e usuarias e as súas demandas e o incumprimento da lei, levar a cabo todas as actuación legais precisas para esixirlle responsabilidades por danos e prexuízos, contemplando mesmo a rescisión do contrato actual."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina