saltar ao contido

Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 16 de maio de 2023

A  Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 16 de maio de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

 

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación sen modificacións

 

- 52755 (11/PNC-004525)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

González Iglesias, María do Carme e 2 máis

Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ao Goberno do Estado en relación coas deficiencias que existen nos edificios que ocupa o Centro Oceanográfico de Vigo e a respecto do traspaso de competencias da totalidade da xestión económico-administrativa dos centros do Instituto Español de Oceanografía, en Galicia

BOPG n.º 483, do 19.04.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a:

 

1. No inmediato, demandar do Goberno do Estado que realice as accións, obras, melloras e investimentos necesarios para paliar as graves deficiencias que existen nos edificios que ocupa o Centro Oceanográfico de Vigo, consecuencia dos nulos investimentos e da total falta de mantementos durante anos.

 

2. Emprender de xeito inmediato a comunicación e as xestións precisas co Goberno do Estado para iniciar o procedemento para o traspaso de competencias da totalidade da xestión económico administrativa dos centros do Instituto Español de Oceanografía en A  Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 16 de maio de 2023, adoptou os seguintes acordos:Galicia para que pasen a formar parte da estrutura da propia Xunta".


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina