saltar ao contido

Acordo da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 2 de xuño de 2023

A  Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 2 de xuño de 2023, adoptou o seguinte acordo:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 53471 (11/PNC-004594)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Candia López, María Elena e 14 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar a comunidade autónoma como referente na loita biolóxica contra o psílido africano dos cítricos

BOPG n.º 492, do 10.05.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a impulsar a nosa comunidade como referente na loita biolóxica contra o Psílido Africano dos cítricos en particular e, por extensión, como rexión produtora e comercializadora de axentes invertebrados de control biolóxico en xeral".


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina