saltar ao contido

Acordo da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 6 de xuño de 2023

A  Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 6 de xuño de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación sen modificacións

 

- 49280 (11/PNC-004200)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que as actividades de percebeiros e bateeiros se desenvolvan de xeito coordinado e en igualdade de condicións

BOPG n.º 450, do 08.02.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 5 votos en contra e 0 abstencións.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1.- Dar continuidade á aplicación das medidas propostas, para a recolección, producción e xestión da mexilla, especialmente daquelas dirixidas á disposición de áreas con presenza de mexilla e da análise das causas que poden afectar á súa fixación e existencias.

2.- Continuar có diálogo para que ambas actividades se desenvolvan de xeito coordinado e en igualdade de condicións, e se asegure o entendemento e beneficio mutuo dos intereses das dúas partes."

 

 

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2023


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina