saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 13 de xuño de 2023

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 13 de xuño de 2023, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.

 

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 6 de xuño de 2023, a orde do día da sesión é a seguinte:

 

Punto 1.Texto lexistativo 
   
1.1Debate de toma en consideración da Proposición de lei para presentar perante o Congreso dos Deputados, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, orgánica de traspaso de funcións e servizos da Administración xeral do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ordenación e xestión do litoral (doc. núm. 52026, 11/PPLC-000007) 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 474, do 29.03.2023 
   
 Punto 2.Comparecencia
   
 2.154105 (11/CPP-000129)
  Da conselleira de Política Social e Xuventude, por petición propia, para informar sobre a campaña de verán 2023 " O verán que sempre vas lembrar"
   
 Punto 3.Mocións
   
 3.154001 (11/MOC-000160)
  Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
  Otero Lago, Noelia
  Sobre a convocatoria de bolsas para o estudantado (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm. 50311, publicada no BOPG núm. 461, do 1 de marzo de 2023, e debatida na sesión plenaria do 30 de maio de 2023)
   
 3.254008 (11/MOC-000161)
  Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
  Torrado Quintela, Julio
  Sobre a reversión da titularidade de terreos portuarios de uso urbano aos concellos. (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm. 51154, publicada no BOPG núm. 467, do 15 de marzo de 2023, e debatida na sesión plenaria do 30 de maio de 2023)
   
 3.354014 (11/MOC-000162)
  Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
  Ortega Otero, Marina
  Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de protección de menores en situación de risco e desamparo. (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm. 33049, publicada no BOPG núm. 303, do 5 de abril de 2022, e debatida na sesión plenaria do 30 de maio de 2023)
   
 3.454015 (11/MOC-000163)
  Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
  Rivas Cruz, Xosé Luís
  Sobre o abandono de explotacións agrarias. (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm. 49972, publicada no BOPG núm. 458, do 22 de febreiro de 2023, e debatida na sesión plenaria do 30 de maio de 2023)
   
 Punto 4.Proposicións non de lei
   
 4.150866 (11/PNP-004204)
  Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
  Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
  Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para facer constar como se materializaron os fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia recibidos do Estado
  Publicación da iniciativa, BOPG n.º 465, do 08.03.2023
   
 4.253040 (11/PNP-004393)
  Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
  Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
  Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para promover a dignificación do servizo de asistencia xurídica gratuíta
  Publicación da iniciativa, BOPG n.º 489, do 03.05.2023
   
 4.353348 (11/PNP-004423)
  Grupo Parlamentario Popular de Galicia
  Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
  Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar a prevención da fraxilidade osteomuscular e a asistencia ás persoas que a padecen
  Publicación da iniciativa, BOPG n.º 492, do 10.05.2023
   
 4.453363 (11/PNP-004425)
  Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
  Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
  Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar un plan estratéxico de loita contra a sinistralidade laboral
  Publicación da iniciativa, BOPG n.º 492, do 10.05.2023
   
 4.553572 (11/PNP-004446)
  Grupo Parlamentario Popular de Galicia
  Freire Vázquez, María Begoña e 6 máis
  Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para que desenvolva as negociacións oportunas dirixidas a acadar un pacto nacional pola vivenda
  Publicación da iniciativa, BOPG n.º 494, do 16.05.2023
   
 4.653591 (11/PNP-004448)
  Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
  Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
  Sobre a resolución que debe adoptar o Parlamento de Galicia en relación co uso de vehículos oficiais na Deputación de Ourense
  Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG n.º 494, do 16.05.2023
   
 Punto 5.Interpelacións
   
 5.137443 (11/INT-001929)
  Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
  González Albert, María e 2 máis
  Sobre a política do Goberno galego en materia de prevención de incendios
  Publicación da iniciativa, BOPG n.º 353, do 01.08.2022
   
 5.246669 (11/INT-002259)
  Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
  Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
  Sobre o Servizo de Axuda no Fogar
  Publicación da iniciativa, BOPG n.º 438, do 19.01.2023
   
 5.353530 (11/INT-002579)
  Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
  Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
  Sobre as axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios
  Publicación da iniciativa, BOPG n.º 494, do 16.05.2023
   
 Punto 6.Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
   
 6.154079 (11/POPX-000109)
  Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
  Álvarez Martínez, Luis Manuel
  Sobre a valoración que fai do impacto das políticas do Goberno central en Galicia nos últimos anos
   
 6.254088 (11/POPX-000110)
  Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
  Pontón Mondelo, Ana
  Sobre a valoración da utilidade do seu goberno á hora de defender os intereses de Galicia
   
 Punto 7.

Preguntas ao goberno

 

 7.154062 (11/PUP-000340)
  Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
  Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
  

Sobre os compromisos adquiridos pola Xunta de Galicia con cada unha das empresas interesadas nos fondos Next Generation-EU

 

 7.254089 (11/PUP-000341)
  Grupo Parlamentario Popular de Galicia
  Prado del Río, Paula e 6 máis
  

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da convocatoria de eleccións xerais o próximo 23 de xullo

 

 7.352958 (11/POP-008157)
  Grupo Parlamentario Popular de Galicia
  Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
  Sobre a negativa do Goberno de España a tramitar a obra de reconstrución dos viadutos do Castro, na A-6, pola vía de emerxencia e de xeito simultáneo en ambos os sentidos de circulación
  

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 486, do 26.04.2023

 

 7.451766 (11/POP-008006)
  Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
  Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
  Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para protexer o conxunto muralístico de Urbano Lugrís do edificio en ruínas da rúa Olmos, da Coruña
  

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 474, do 29.03.2023

 

 7.553676 (11/POP-008240)
  Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
  Fernández Alfonzo, Ramón e Queixas Zas, Mercedes
  Sobre as previsións da Xunta de Galicia para restaurar e poñer en valor o conxunto patrimonial formado polo cruceiro, a fonte e a ermida de Santa Margarida do Val, no concello de Narón
  

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 496, do 24.05.2023

 

 7.651398 (11/POP-007948)
  Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
  Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
  Sobre a creación de centros 24 horas de atención integral a vítimas de violencia sexual en toda Galicia
  

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 471, do 22.03.2023

 

 7.754059 (11/PUP-000339)
  Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
  Rodil Fernández, Olalla
  Sobre as consideracións da Xunta de Galicia respecto do impulso dunha mellora na protección das mulleres en situación de violencia machista
   
 7.849690 (11/POP-007657)
  Grupo Parlamentario Popular de Galicia
  Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
  Sobre as iniciativas que está a impulsar a Xunta de Galicia co obxecto de facer fronte ao déficit de médicos
  Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 22.02.2023
   
 7.952295 (11/POP-008078)
  Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
  Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
  Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para dotar dun servizo de pediatría de calidade os centros sanitarios de Verín e da comarca de Monterrei
  Publicación da iniciativa, BOPG n.º 480, do 12.04.2023
   

 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

 

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2023

 

 

 

 

Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina