saltar ao contido

Convocatoria da Sesión Plenaria do Parlamento de Galicia prevista para o 28 de maio de 2024

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 28 de maio de 2024, ás  10:00  horas, no pazo do Parlamento.

 

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 21 de maio de 2024, a orde do día da sesión é a seguinte:

 

Punto 1.Comparecencia
  
1.11851 (12/CPP-000001)
 Do conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, por petición propia, para informar sobre as liñas xerais de actuación do seu departamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 12f1, do 17.04.2024
  
Punto 2.Mocións
  
2.12649 (12/MOC-000002)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Fernández Gómez, Alexandra
 Sobre as estratexias para afrontar a actual crise de acceso á vivenda (Moción consecuencia da Interpelación nº 908, publicada no BOPG nº 10, do 12.04.2024, e debatida na sesión plenaria do 23 de abril de 2024)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 20f1, do 02.05.2024
  
2.24074 (12/MOC-000004)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa Olalla
 Sobre a evolución da violencia machista en Galicia e as políticas que cómpre desenvolver neste ámbito (Moción consecuencia da Interpelación nº 829, publicada no BOPG núm. 10 f1, do 12 de abril de 2024, e debatida na sesión plenaria do 14 de maio de 2024.)
  
2.34096 (12/MOC-000005)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Longueira Castro, Silvia
 Sobre a xestión das políticas de axuda á xente nova no seu acceso á vivenda (Moción consecuencia da Interpelación nº 2116, publicada no BOPG núm. 20 f1, do 2 de maio de 2024, e debatida na sesión plenaria do 14 de maio de 2024.)
  
2.44118 (12/MOC-000006)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pérez Fernández, Rosana
 Moción sobre a política de impulso de estratexias para a mellora e preservación dos niveis de produtividade marisqueira nas rías galegas (Moción consecuencia da Interpelación nº 2271, publicada no BOPG núm. 20 f1, do 2 de maio de 2024, e debatida na sesión plenaria do 14 de maio de 2024.)
  
Punto 3.Proposicións non de lei
  
3.1512 (12/PNP-000029)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Lorenzo Gómez, Rubén e 8 máis
 Sobre a demanda que debe dirixir a Xunta de Galicia ao Goberno central co fin de que axilice a normativa estatal derivada da Lei orgánica 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 9f1, do 11.04.2024
  
3.2707 (12/PNP-000061)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Trenor López, Gonzalo e 8 máis
 Sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno central para que cumpra os seus compromisos en materia de conectividade e de cobertura territorial das redes de telecomunicacións
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 9f1, do 11.04.2024
  
3.31260 (12/PNP-000132)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e Fernández González, Ariadna
 Sobre as medidas que ten que adoptar a Xunta de Galicia co obxectivo de reducir os tempos de agarda na tramitación da dependencia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 12f1, do 17.04.2024
  
3.41664 (12/PNP-000184)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Méndez López, Lara
 Sobre a demanda ao Goberno galego da aprobación do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga) de forma participativa e consensuada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 16f1, do 24.04.2024
  
3.52474 (12/PNP-000289)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Suárez Fernández, Iago e Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe impulsar o Goberno galego dentro da política de atención á saúde mental na mocidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 20f1, do 02.05.2024
  
3.63639 (12/PNP-000400)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Iglesias Rey, Patricia e Méndez López, Lara
 Sobre a normativa que debe impulsar a Xunta de Galicia e as reclamacións que debe dirixir ao Goberno central co obxecto de conseguir un desenvolvemento da enerxía eólica en Galicia que respecte a integración medioambiental
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 24f1, do 15.05.2024
  
Punto 4.Interpelacións
  
4.11475 (12/INT-000077)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Taibo Corsanego, Iria e Bará Torres, Xosé Luís
 Sobre o fomento dos vínculos coa lusofonía
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 12f1, do 17.04.2024
  
4.23449 (12/INT-000233)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e Carreira Pazos, Iria
 Sobre os servizos sanitarios prestados polo Sergas con medios alleos e a transparencia na súa contratación
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 24f1, do 15.05.2024
  
4.33468 (12/INT-000235)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Ojea Bouzo, Armando
 Sobre a planificación da creación de solo empresarial nesta lexislatura
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 24f1, do 15.05.2024
  
Punto 5.Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
  
5.14318 (12/POPX-000005)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Gómez Besteiro, José Ramón
 Sobre a perspectiva que ten o Goberno galego do papel que Galicia debe representar en Europa
  
5.24325 (12/POPX-000006)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre as razóns do Goberno galego para admitir a colocación no corazón de Galicia dunha macroinstalación de produción de celulosa
  
Punto 6.

Preguntas ao Goberno

 

6.14253 (12/PUP-000017)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 López Font, Carlos
 

Sobre a eventual solicitude da convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias realizada polo Goberno galego

 

6.24281 (12/PUP-000018)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 9 máis
 

Sobre o incremento da criminalidade en Galicia no primeiro trimestre do ano, segundo os datos contabilizados polo Ministerio do Interior

 

6.32011 (12/POP-000317)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Méndez López, Lara e 2 máis
 Sobre a adecuación á realidade actual do Decreto 222/2011, no que se establece un número mínimo de alumnado matriculado como criterio para asegurar a viabilidade dos graos universitarios
 

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 17f1, do 25.04.2024

 

6.43045 (12/POP-000453)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Golpe Acuña, José Manuel e 2 máis
 Sobre as dúbidas respecto da consolidación do proxecto da empresa de pneumáticos Sentury Tire Spain S. L. U. nas Pontes de García Rodríguez
 

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 25f1, do 16.05.2024

 

6.52076 (12/POP-000326)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Castro Rey, Paloma e López Font, Carlos
 Sobre a eventual solicitude da Xunta de Galicia ao Goberno central da finalización do proxecto de construción da vía peonil pola costa entre Marín e Pontevedra con alternativas que respecten a nova lexislación vixente
 

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 17f1, do 25.04.2024

 

6.63173 (12/POP-000515)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 García Comesaña, Julio e 6 máis
 Sobre as consecuencias que terá para Vigo e a súa comarca o peche do aeroporto de Peinador
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 22f2, do 08.05.2024

 

6.7

 

519 (12/POP-000018)

 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
 Sobre a inclusión de novas vacinas no Calendario de vacinación ao longo de toda a vida
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 10f1, do 12.04.2024
  
6.82618 (12/POP-000404)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pérez Fernández, Rosana e Prado Cores, María Montserrat
 Sobre a situación do Centro de Saúde de Ribeira no relativo á súa dotación de persoal médico
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 22f2, do 08.05.2024
  
6.94304 (12/PUP-000019)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Fernández Davila, María Cristina
 Sobre a situación da asistencia sanitaria nos centros de saúde e no PAC da comarca do Condado-A Paradanta

 

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria a devandita reunión.

 

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2024

 

 

 

Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente​​Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina