saltar ao contido

Designación de ponencia do Proxecto de lei de bibliotecas de Galicia

 
 

A Comisión 4.ª, Educación e Cultura, na súa sesión do día  8 de marzo de 2012, adoptou o seguinte acordo:
 
Designación de Ponencia
- 08/PL-0039 (75183)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de bibliotecas de Galicia
BOPG núm. 607, do 28.12.2011 
 
G.P. Popular de Galicia:
D. Agustín Baamonde Díaz (titular)
Dª. Teresa Villaverde Pais (suplente) 
 
G.P. dos Socialistas de Galicia:
 Dª. Concepción Burgo López (titular)
D. Xoaquín María Fernández Leicega (suplente) 
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego:
Dª. Ana Belén Pontón Mondelo (titular)
Dª. María do Carme Adán Villamarín (suplente)
Santiago de Compostela,  8 de marzo de 2012

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina