saltar ao contido

Nenos con pombas

Autor Manuel García Vázquez "Manuel Buciños"
Data/Fecha Sen datar / Sin datar
Medidas 110x35x21 cm
Técnica|Material Bronce, granito
Tipo Escultura
* Colección Parlamento de Galicia

Manuel García Vázquez é Buciños (n. 1938). Así o sabemos xa dende que tratamos da escultura da fachada do Parlamento, que no máis alto o coroa dende 1989,[1] obra que nos serve como introdución ás súas obras do Parlamento. Ten desenvolvido este artista unha traxectoria co bronce como material fundamental, aínda que durante algúns anos inseriuno coa pedra, nun diálogo conceptual, conseguindo así un efecto plástico certamente moi expresivo, e co bronce efectos pictóricos. O artista quixo dende moi cedo que o coñecesen como Manuel de Buciños relacionándoo coa súa orixe, neste lugar da parroquia de San Miguel, no concello lucense de Carballedo. O seu avó ebanista viu nel aptitudes, co que o baixaba a Ourense para o bacharelato e clases de debuxo co director da Escola de Artes e Oficios. Foi despois a Madrid, ingresando na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, na que se licenciará en 1962, traballando neste tempo con Pablo Serrano, membro do grupo El Paso. Mais o seu destino era estar vinculado ás terras do val do Miño, e volve a Ourense, onde se instalará dende 1963, comezando a traballar a pedra, que foi o seu material preferente nos comezos, e coa que fará salientables obras públicas, como as pezas que coroan en Vigo a fachada principal do Centro Cultural Caixa Vigo, desde 1985, como se fosen uns mascaróns de proa dun barco. Mais decontado comeza a traballar o bronce, e dende a aprendizaxe nunha fundición industrial, acaba montando a súa na Barrela, Lugo, onde antes estivera a ebanistería do avó, sendo un taller pioneiro entre os do gremio. Co grupo dos Artistiñas —de Dios, Quessada e Acisclo—, formado tras a morte de escritor Vicente Risco, quen así os denominara, para distinguilos de Faílde e Prego, vaise relacionar de preto, pois con Xaime compartira aulas en Madrid. Con Xavier Pousa, Baltar e Virxilio Fernández expuxeron xuntos nos anos sesenta; e na igrexa de San Pío X de Ourense, fai con Acisclo a iconografía relixiosa interior en 1964.

Nos primeiros tempos fai esculturas públicas como o San Rosendo en Celanova en 1977, mais gusta que os proxectos estean mais de preto coa xente, caso das de Ourense a Otero Pedrayo, a de Xosé Manuel Rey de Viana, ou a Castelao, e así tamén as de Castelao, en Carballo, a dedicada en 1991 aos mariñeiros en Marín ou a de Rianxo de 2003, coa Rianxeira no centro dun estanque. Para o Castelao de Pontevedra, colocaraa directamente no pavimento, e na praza do barrio de Bouzas en Vigo, inventa un encontro entre Saramago, Cunqueiro, Otero Pedrayo e Valle Inclán; como fixera na dedicada ao emigrante en 1989 na Lama-Pontevedra. A proximidade co pensamento galeguista e o contacto cos seus distintos persoeiros, coa literatura no fondo, teñen sido sempre para el motor e temática. Así, a columna simbólica dedicada a Brañas, en Carballo (A Coruña), nos anos oitenta; o monumento en Ourense a Alexandre Bóveda, unha árbore que reverdece cos nenos; e os relacionados coa cultura, a homenaxe ao libro, da Coruña, como unha familia que le, ou a do Paseo de Recoletos en Madrid, e tamén a recente da Insua dos Poetas do Carballiño dedicada a Carlos Casares, unha man cun libro aberto. Sempre este xogo cos ocos e os espazos, como no monumento de 2003 á auga en Mondariz-Balneario.

En Nenos con pombas, dos anos 90 , xoga cos dous materiais, utilizando a pedra para os corpos dos nenos, e sobre as mans deles dúas pombas de bronce en voo, unha sobre a outra, en acaído xeito de expresar o equilibrio. Esta obra estivo en tempos no xardín exterior, mais coa chegada do Home con pomba de Víctor Corral, pasou á parede norte do andar alto. Consegue así dende a fantasía transmitir emocións, sempre delicado e cunha exquisita sensibilidade, buscando que convivan bronce e pedra, metáfora da comunicación e da vida dende as súas diferentes texturas e durezas, coa certeza dun intuitivo anegado pola tenrura.


[1] Nunha das salas do edificio hai unha reprodución a escala en bronce.

Manuel García Vázquez es Buciños ( n. 1938). Así lo sabemos ya desde que hablamos de la escultura de la fachada del Parlamento, que en lo más alto lo corona desde 1989,[1] obra que nos sirve como introducción a sus obras del Parlamento. Tiene desarrollado este artista una trayectoria con el bronce como material fundamental, aunque durante algunos años lo insertó con la piedra, en un diálogo conceptual, consiguiendo así un efecto plástico ciertamente muy expresivo, y con el bronce efectos pictóricos. El artista quiso desde muy temprano que lo conocieran como Manuel de Buciños relacionándolo con su origen, en este lugar de la parroquia de San Miguel, en el ayuntamiento lucense de Carballedo. Su abuelo, ebanista, vio en él aptitudes, con el que bajaba a Ourense para las clases del bachillerato y de dibujo con el director de la Escuela de Artes y Oficios. Fue después a Madrid, ingresando en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la que se licenciará en 1962, trabajando en este tiempo con Pablo Serrano, miembro del grupo El Paso. Pero su destino era estar vinculado a las tierras del valle del Miño, y vuelve a Ourense, donde se instalará desde 1963, comenzando a trabajar la piedra, que fue su material preferente en los comienzos, y con la que hará importantes obras públicas, como las piezas que coronan en Vigo la fachada principal del Centro Cultural Caixa Vigo, desde 1985, como si fueran unos mascarones de proa de un barco. Enseguida comienza a trabajar el bronce, y desde el aprendizaje en una fundición industrial, acaba montando la suya en A Barrela, Lugo, donde antes había estado la ebanistería del abuelo, siendo un taller pionero entre los del gremio. Con el grupo de los Artistiñas —de De Dios, Quessada y Acisclo—, formado tras la muerte de escritor Vicente Risco, quien así los había denominado, para distinguirlos de Faílde y Prego, se va a relacionar de cerca, pues con Xaime había compartido aulas en Madrid. Con Xavier Pousa, Baltar y Virxilio Fernández expusieron juntos en los años sesenta; y en la iglesia de San Pío X de Ourense, hace con Acisclo la iconografía religiosa interior en 1964.

En los primeros tiempos hace esculturas públicas como el San Rosendo en Celanova en 1977, pero a él le gusta que los proyectos estén mas de cerca de la gente, caso de las de Ourense a Otero Pedrayo, la de Xosé Manuel Rey de Viana, o la Castelao, y así también las de Castelao, en Carballo, la dedicada en 1991 a los marineros en Marín o la de Rianxo de 2003, con la Rianxeira en el centro de un estanque. Para el Castelao de Pontevedra, la colocará directamente en el pavimento, y en la plaza del barrio de Bouzas en Vigo, inventa un encuentro entre Saramago, Cunqueiro, Otero Pedrayo y Valle Inclán; como había hecho en la dedicada al emigrante en 1989 en la Lama-Pontevedra. La cercanía con el pensamiento galleguista y el contacto con sus distintas figuras, con la literatura en el fondo, han sido siempre para él motor y temática. Así, la columna simbólica dedicada a Brañas, en Carballo (A Coruña), en los años ochenta; el monumento en Ourense a Alexandre Bóveda, un árbol que reverdece con los niños; y los relacionados con la cultura, el homenaje al libro, de A Coruña, como una familia que lee, o la del Paseo de Recoletos en Madrid, y también la reciente de la Ínsua dos Poetas de O Carballiño dedicada a Carlos Casares, una mano con un libro abierto. Siempre este juego con los huecos y los espacios, como en el monumento de 2003 al agua en Mondariz-Balneario.

En Nenos con pombas, de los años 90, juega con los dos materiales, utilizando la piedra para los cuerpos de los niños, y sobre las manos de ellos, dos palomas de bronce en vuelo, una sobre la otra, un modo de expresar el equilibrio. Esta obra estuvo en tiempos en el jardín exterior, pero con la llegada de Pomba da paz de Víctor Corral, pasó a la pared norte del piso alto. Consigue así desde la fantasía transmitir emociones, siempre delicado y con una exquisita sensibilidad, buscando que convivan bronce y piedra, metáfora de la comunicación y de la vida desde sus diferentes texturas y durezas, con la certeza de un intuitivo anegado por la ternura.


[1] En una de las salas del edificio hay una reproducción a escala en bronce.

saltar ao pe de páxina