Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 25 de abril de 2017

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 25 de abril de 2017, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 18 de abril de 2017, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Informe anual do Valedor do Pobo correspondente ao ano 2016
 
7066 (10/IVAL-000001)
 Publicación do Informe anual, BOPG n.º 92, do 29.03.2017
 
Punto 2. Comparecencia
 
 7924 (10/CPP-000018)
 Da Sra. conselleira de Infraestruturas e Vivenda, por petición propia,  para informar das  liñas e programas en materia de rehabilitación de vivendas que vai impulsar a Xunta de Galicia ao longo da presente lexislatura
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 7774 (10/MOC-000026)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co servizo de transporte sanitario terrestre. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 6747, publicada no BOPG nº 88, do 23.03.2017, e debatida na sesión plenaria do 04.04.2017)
 
3.2 7775 (10/MOC-000027)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia
 Sobre a inmatriculación no Rexistro da Propiedade de bens inmobles da Igrexa católica. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº. 6362, publicada no BOPG nº. 84, do 16.03.2017, e debatida na sesión plenaria do 04.04.2017)
 
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 2516 (10/PNP-000238)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Puy Fraga, Pedro e 7 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas a apoiar os centros de FP e os CIFP como impulsores da innovación do sector empresarial galego
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 36, do 28.12.2016
 
4.2 4560 (10/PNP-000388)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre a ampliación polo Goberno galego a nove meses da duración dos contratos do persoal de reforzo para a campaña do verán do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 67, do 16.02.2017
 
4.3 5673 (10/PNP-000480)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
 Sobre a aprobación polo Goberno galego dun plan antifraude na contratación pública autonómica
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 79, do 08.03.2017
 
4.4 6310 (10/PNP-000548)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 3 máis
 Sobre a realización polo Goberno galego dun informe do estado de cumprimento da normativa autonómica en materia de igualdade establecida no artigo 67 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, nos organismos autónomos, nas sociedades públicas, nas fundacións do sector público galego, nas entidades de dereito público vinculadas ou dependentes da Comunidade Autónoma e nos organismos con dotación diferenciada nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 83, do 15.03.2017
 
4.5 6339 (10/PNP-000561)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 9 máis
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do impulso da modernización da conexión ferroviaria entre A Coruña e Ferrol, así como dunha planificación estratéxica ao respecto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 83, do 15.03.2017
 
4.6 7081 (10/PNP-000634)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa Orde do 14 de marzo de 2017 pola que se ditan as normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2017-2018 e seguintes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 96, do 05.04.2017
 
4.7 7202 (10/PNP-000650)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central dunha regularización legal en materia de tributación das pensións dos emigrantes retornados
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 96, do 05.04.2017
 
4.8 7366 (10/PNP-000664)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa recuperación dos dereitos laborais do persoal docente
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 96, do 05.04.2017
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 3907 (10/INT-000136)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa transparencia e bo goberno na súa xestión
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 57, do 01.02.2017
 
5.2 4107 (10/INT-000150)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno Galego para recuperar o emprego no sector da automoción e dos seus compoñentes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 57, do 01.02.2017
 
5.3 6212 (10/INT-000251)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coas subvencións e axudas destinadas ás entidades locais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 84, do 16.03.2017
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 7984 (10/POPX-000028)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre o balance que realiza o Goberno galego do resultado da súa estratexia de negociación co Estado en temas clave para Galicia
 
6.2 8002 (10/POPX-000029)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre o cumprimento con dilixencia polo Goberno galego das obrigas derivadas da lexislación autonómica
 
6.3 8004 (10/POPX-000030)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do emprego e do mercado laboral de Galicia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 4538 (10/POP-000568)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Romero Fernández, Cristina Isabel e 5 máis
 Sobre os certames de promoción e comercialización do sector turístico nos que vai participar Galicia desde febreiro ata finais de 2017
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 67, do 16.02.2017
 
7.2 6802 (10/POP-000876)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre a exclusión das pemes galegas debida á redacción dos pregos de condicións do concurso para a adxudicación do servizo de limpeza dos edificios administrativos dependentes da Xunta de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 92, do 29.03.2017
 
7.3 7029 (10/POP-000908)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación cos problemas xerados nas condicións laborais do persoal e na atención prestada, como consecuencia do traslado á Estrada dos servizos 061 e 112 de atención das urxencias médicas e das emerxencias
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 92, do 29.03.2017
 
7.4 8001 (10/PUP-000077)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia
 Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego para garantir o traslado do persoal adscrito ao Servizo de Atención de Emerxencias de Galicia 112 ás novas dependencias na Estrada nas mellores condicións
 
7.5 6618 (10/POP-000858)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Moreira Ferro, Jacobo e 7 máis
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa primeira convocatoria de oposicións reservada de xeito exclusivo a persoas con discapacidade intelectual que terá lugar o día 8 de abril de 2017 en Santiago de Compostela
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 87, do 22.03.2017
 
7.6 7287 (10/POP-000951)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución do número de persoas activas e da taxa de actividade en Galicia nos últimos anos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 97, do 06.04.2017
 
7.7 8000 (10/PUP-000076)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 2 máis
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da autorización da venda das concesións hidroeléctricas adxudicadas a Ferroatlántica nos ríos Xallas e Grande
 
7.8 7185 (10/POP-000937)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Quiroga Díaz, José Antonio e 5 máis
 Sobre a situación na que se atopa o procedemento de declaración pola Unesco da Ribeira Sacra como patrimonio da humanidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 97, do 06.04.2017
 
7.9 5099 (10/POP-000657)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
 Sobre as principais funcionalidades e utilidades da nova aplicación do 061 para dispositivos móbiles, Urxencias Sanitarias de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 71, do 22.02.2017
 
7.10 6893 (10/POP-000885)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego ante o aumento dos incendios durante o inverno de 2016-2017 na provincia de Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 92, do 29.03.2017
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2017
 

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes Relacionadas

Outras novas


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.

Axenda

Na axenda atopará as ordes do día e a documentación das sesións desta Cámara, tamén poderá consultar o arquivo multimedia das sesións xa celebradas.

Calendario

SÁBADO 16
decembro de 2017
lunsmarmérxovvensábdom
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
<< novembro| xaneiro >>

Información das Sesións

Lista de sesións do día 16/12/2017


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408