Lexislación

Leis de Galicia

Ano 2013

Lei 1/2013, do 13 de febreiro, pola que se modifica a Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia

Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013

Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia

Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia

Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación de Galicia

Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia.

Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade.

Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.

Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

LEI 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias.

Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia

Lei 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.

Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico

Ano 2014

Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía.

Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia.

LEI 4/2014, do 8 de maio, pola que se modifica a Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.

Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local.

Lei 6/2014, do 26 de xuño, pola que se modifica a Lei 14/1985, do 23 de outubro,reguladora dos xogos e apostas en Galicia.

Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documento de Galicia.

Lei 8/2014, do 26 de setembro, de reforma da Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade.

LEI 9/2014, do 30 de outubro, de reforma da Lei 1/1988, do 19 de xaneiro, de iniciativa lexislativa popular ante o Parlamento de Galicia.

Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade.

Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

Lei 12/2014, do 22 de decembro, de medidas fiscais e administrat ivas.

Lei 13/2014, do 22 de decembro, pola que se modifica a Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias.

Ano 2015

Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial.

Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración

Lei 2/2015, do 29 de Abril, do emprego público de Galicia

Lei 3/2015, do 12 de xuño, de creación do Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia.

Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia.

Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais.

Lei 6/2015, do 7 de agosto, pola que se modifica a Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.

Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia.

Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do C. de Contas, e do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, para a prevención da corrupción.

Lei 9/2015, do 7 de agosto, de financiamento das formacións políticas e das fundacións e entidades vinculadas ou dependentes delas.

Lei 10/2015, do 31 de agosto, de modificación do artigo 48 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia.

Lei 11/2015, do 1 de outubro, pola que se aproba una retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do sector público autonómico de Galicia.

Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

Lei 13/2015, do 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Ano 2016

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese.

Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público.

Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social de Galicia.

Lei 7/2016, do 1 de xullo, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia...

Lei 8/2016, do 8 de xullo, pola que se modifica a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

Lei 9/2016, do 8 de xullo, pola que se modifica a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais.

Lei 10/2016, do 19 de xullo, de medidas urxentes para a actualización do sistema de transporte público de Galicia.

Lei 11/2016, do 19 de xullo, de creación dos colexios provinciais de economistas por fusión dos colexios de titulares mercantís e de economistas existentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Lei 13/2016, do 26 de xullo, de creación do Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia.

Lei 14/2016, do 27 de xullo, pola que se modifica a Lei 4/2012, do 12 de abril, da Área Metropolitana de Vigo.

LEI 15/2016, do 28 de xullo, do Plan galego de estatística 2017-2021.


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408