Actualidade Parlamentaria do Parlamento de Galicia
Noticias do Parlamento de Galicia
2018-10-17T22:30:18Z http://www.parlamentodegalicia.gal/sitios/web/Contenidogal/rss/AnunciosRss.aspx Copyright (c) Parlamento de Galicia Sharepoint generator Parlamento de Galicia webmaster@parlamentodegalicia.gal Acordos da Comisión Comisión 1ª., Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 17.10.2018

A  Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 17 de outubro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións

 
- 37090 (10/PNC-002996)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 9 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa situación que están a vivir os emigrantes retornados de Venezuela a consecuencia da demora do Goberno dese país no pagamento das súas pensións
BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
-Solicitar ao Goberno do Estado que tome as medidas oportunas para solucionar a situación que están a vivir todos os emigrantes retornados de Venezuela, que teñen recoñecida unha pensión polo Goberno venezolano pero que non se lles está facendo efectiva dende hai case 3 anos, mediante a concesión do complemento de mínimos ou a prestación non contributiva que lles puidese corresponder por parte do Estado español.
 
-Modificar o criterio de xestión e concesión das pensións non contributivas por parte da Consellería de Política Social mentres se dan as circunstancias expostas, para incluír a efectiva percepción doutra pensión sempre que o Imserso adopte este criterio nas súas instrucións.
 
-Axilizar o protocolo especial para a atención integral das galegas e galegos retornados de Venezuela."
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-17T13:57:00Z 2018-10-17T13:57:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2755/
Acordo da Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 17.10.2018

A  Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 17 de outubro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións

 
- 36862 (10/PNC-002972)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a adopción pola Xunta de Galicia das medidas orzamentarias necesarias para a posta en funcionamento do centro público de día de Miño o máis axiña posible
BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta a tomar as medidas orzamentarias necesarias para que o centro de día público de Miño sexa una realidade na maior brevidade."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-17T13:43:00Z 2018-10-17T13:43:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2754/
O Parlamento de Galicia súmase ao Día Internacional para a erradicación da pobreza coa exposición “Ninguén á marxe”


• Santalices recorda que a educación é o factor que máis eficazmente contribúe a superación da pobreza e a exclusión
 
Santiago, 17 de outubro de 2018.- O Parlamento de Galicia sumouse hoxe aos actos programados co gallo do Día Internacional contra a Pobreza coa inauguración da exposición “Ninguén á marxe”, organizada pola Rede Galega contra a Pobreza (EAPN-Galicia).
 
O presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, enmarcou esta exposición na aposta do Parlamento por abrirse a sociedade e  acercarse ás diferentes realidades que a conforman, incluída a situación das persoas que padecen a pobreza ou o risco de exclusión por razóns como as dificultades económicas, a enfermidade física ou mental, ou calquera outro tipo de causa.
 
Santalices Vieira felicitou á Rede Galega contra a Pobreza por amosar esta exposición no Pazo do Hórreo, ao tempo que  agradeceu a asistencia ao acto de portavoces e deputados e deputadas dos catro grupos con representación parlamentaria.
 
En opinión de Santalices, ademais dos recursos e dos programas específicos necesarios para afrontar esta realidade, “a educación ten moita importancia” na loita contra a pobreza. Parafraseando a Steven Pinker, autor de En defensa de la Ilustración,  o mellor investimento que se pode facer é en educación, porque a educación fai que os países sexan máis prósperos e máis democráticos.
 
O acto inaugural desta mostra contou tamén coas intervencións do presidente da Rede Galega contra a Pobreza, Antonio Hernández Fernández, e da conselleira de Política Social da Xunta, Fabiola García Martínez.  Tamén se deu lectura á Declaración institucional do Día Internacional para a erradicación da Pobreza.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-17T12:22:00Z 2018-10-17T12:23:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2753/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 23 de outubro de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 23 de outubro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 16 de outubro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Fixación do número do membros da Cámara encargados da defensa da Proposición de Lei, do Parlamento de Galicia, presentada perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia, e posterior designación. (Art. 163.3 do Regulamento do Parlamento de Galicia) (doc. núm. 31372, 09/PPLC-000014)
 
Punto 2. Mocións
 
2.1 37732 (10/MOC-000106)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación económica e social de Galicia. (Moción consecuencia da interpelación n.º 34252, publicada no BOPG n.º 349, do 31.08.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
2.2 37737 (10/MOC-000107)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación ambiental do río Umia. (Moción consecuencia da interpelación n.º 36141, publicada no BOPG n.º 354, do 12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
2.3 37754 (10/MOC-000108)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa redución da oferta educativa nos concellos. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 34790, publicada no BOPG n.º 352, do 05.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018

Punto 3. Proposicións non de lei
 
3.1 34727 (10/PNP-002608)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
 Sobre as actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia ante o Ministerio de Agricultura e Pesca para contrarrestar o efecto das medidas adoptadas polas autoridades sanitarias a propósito do anisakis
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
3.2 36234 (10/PNP-002696)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa tramitación da modificación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal dos terreos de Ence en Lourizán, así como as demandas que debe realizar ao Goberno central respecto do acordo de prórroga da concesión adoptado o 20 de xaneiro de 2016
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
3.3 36650 (10/PNP-002723)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa Lei orgánica 11/2015 e coa Lei 41/2002, así como as actuacións que debe levar a cabo respecto do acordo parlamentario do 23 de novembro de 2016 referido á interrupción voluntaria do embarazo, a obrigatoriedade da educación afectivo-sexual no currículo escolar e o desenvolvemento de campañas de formación sobre métodos anticonceptivos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
3.4 36793 (10/PNP-002746)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas á declaración oficial como praga da "Vespa velutina" na comunidade autónoma, así como dirixirse ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para que revise a versión aprobada pola Comisión Estatal para o Patrimonio Natural e a Biodiversidade do 14 de novembro de 2014 e pola Conferencia Sectorial de Medio Ambiente o 16 de abril de 2015 denominada Estratexia de xestión, control e posible erradicación da avespa asiática ou avespa negra e trasladar ás institucións europeas a urxencia da situación medioambiental que está a suceder en Galicia para que se aborde no seo da Unión Europea e definir unha estratexia comunitaria
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
3.5 36986 (10/PNP-002764)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Nóvoa Iglesias, Marta e 5 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas axudas de compensación por custos adicionais incorridos por industrias electro-intensivas, previstas na disposición adicional centésima cuadraxésima quinta da Lei de Orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, por importe de 150 millóns de euros
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
3.6 37671 (10/PNP-002809)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco
 Sobre a demanda do Goberno galego ao Ministerio de Transición Ecolóxica da realización das modificacións oportunas para posibilitar o ofrecemento do bono social por todas as empresas comercializadoras de electricidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
3.7 37693 (10/PNP-002811)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 4 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa extensión da rede de puntos de encontro familiar a todo o territorio galego, así como a mellora do protocolo e condicións de acceso das persoas usuarias ás súas instalacións
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
3.8 38250 (10/PNP-002844)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación coa presentación do preconcurso de acredores por parte da empresa que xestiona o hospital privado Povisa e o concerto que mantén co Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
Punto 4. Interpelacións
 
4.1 35901 (10/INT-001193)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a política do Sergas en materia de contratación de persoal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
4.2 37366 (10/INT-001246)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
 Sobre a política do Goberno galego en materia de estradas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
4.3 38081 (10/INT-001262)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa execución de obras de infraestruturas rurais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
5.1 38773 (10/POPX-000109)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto das denuncias do persoal sanitario, asociacións de doentes, sindicatos, plataformas sanitarias e colexios médicos referidas ao deterioro e privatizacións da sanidade pública
 
5.2 38774 (10/POPX-000110)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a avaliación que fai o Goberno galego do grao de cumprimento das previsións do Plan MOVE
 
5.3 38775 (10/POPX-000111)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as medidas comprometidas polo Goberno galego no plan de choque contra os incendios forestais que foron realmente executadas
 
Punto 6. Preguntas ao Goberno
 
 
6.1 33384 (10/POP-003846)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para atallar a situación de discriminación laboral por razón de sexo que se está a dar no servizo de limpeza da Xunta de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018

6.2 38107 (10/POP-004477)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do cumprimento do prazo establecido no Plan MOVE 2009-2015 para o remate da actuación denominada "VAP Tui-A Guarda, treito I: Tui (enlace A-55)-Tomiño (enlace PO-350)"
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
6.3 38162 (10/POP-004488)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do cumprimento do prazo establecido no Plan MOVE 2009-2015 para o remate da actuación denominada "VAP Nadela-Sarria. Desdobramento da VAP Nadela-Sarria"
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
6.4 38757 (10/PUP-000195)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para dignificar as condicións laborais do sector da elaboración dos produtos do mar, diante da situación actual da negociación do seu convenio
 
6.5 35932 (10/POP-004244)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 8 máis
 Sobre os trámites que debe seguir a Xunta de Galicia conxuntamente co Consorcio da Zona Franca de Vigo para o cumprimento dos prazos establecidos para a execución do proxecto de construción do primeiro campus de formación profesional na cidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 355, do 13.09.2018
 
6.6 38146 (10/POP-004484)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e 2 máis
 Sobre as razóns do incumprimento do catálogo de postos de traballo de mestres de educación infantil no Centro Público Integrado As Mirandas, do concello de Ares
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018

6.7 37864 (10/POP-004439)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do impulso da dotación á provincia de Lugo dun centro integral de referencia para as persoas diagnosticadas con trastornos do espectro do autismo, TEA
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
6.8 33469 (10/POP-003862)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vega Pérez, Daniel e 6 máis
 Sobre os programas da Xunta de Galicia destinados a incrementar o consumo de leite
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 342, do 27.07.2018
6.9 38724 (10/PUP-000194)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para evitar no sucesivo episodios como a vaga de lumes que asolou Galicia en outubro de 2017
 
6.10 38759 (10/PUP-000196)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
 Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia das modificacións introducidas na política forestal, en materia de prevención e extinción de incendios forestais, un ano despois da vaga de lumes de outubro de 2017 e tralo remate da Comisión especial de estudo ao respecto

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2018

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-16T14:43:00Z 2018-10-16T14:51:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2752/
O Parlamento de Galicia acorda o límite de gasto da Comunidade Autónoma para 2019

Santiago, 16 de outubro de 2018.- O Pleno do Parlamento de Galicia acolleu hoxe o debate e posterior votación na que resultou aprobado o límite máximo de gasto non financeiro da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, fixado en 9.850 millóns de euros.
 
Este límite poderá axustarse na variación dos ingresos do sistema de financiamento e fondos finalistas que incorpore o proxecto de lei de orzamentos da Administración Xeral do Estado, así como na minoración dos axustes de contabilidade nacional sempre que non afectan ao obxectivo de estabilidade aprobado.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-16T13:52:00Z 2018-10-16T13:58:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2751/
Convocatoria de Sesión Plenaria para o vindeiro martes, 16 de outubro

A Presidencia, de conformidade co disposto nos artigos 53 e 98 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 16 de outubro de 2018, ás 12:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 15 de outubro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto único: Debate e votación do límite máximo de gasto non financeiro da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, ao que se refire o artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira (doc. núm. 38569, 10/LGNF-000003, BOPG núm. 369, fasc. 4, do 11.10.2018)
 
Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2018

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-15T10:48:00Z 2018-10-15T10:58:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2750/
Resolucións aprobadas no Debate anual de política xeral

O Pleno do Parlamento de Galicia, na sesión do día 9 de outubro de 2018 aprobou, no punto único da orde do día (Debate anual de política xeral: doc. núm. 36952, 10/DEBA-000002), as seguintes resolucións:

1.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a adoptar medidas de protección sobre o medio ambiente, levando a cabo as seguintes actuacións:
1. Aprobar, antes de que remate o seguinte período de sesións, os plans de xestión dos parques naturais e parque nacional e rematar, antes de que finalice a lexislatura, os plans de xestión para todos os hábitats da Rede Natura 2000.
2. Incluír, dentro da loita contra o cambio climático, criterios ambientais nos procedementos de contratación pública da Xunta de Galicia.
3. Continuar realizando campañas de sensibilización sobre as consecuencias negativas para o medio ambiente do consumo de macro a microplásticos e das medidas tendentes cara á súa redución.
4. Impulsar as modificacións normativas pertinentes para os efectos de poder establecer unha distancia mínima das vivendas e dos núcleos de poboación á que se poidan instalar, en solo rústico, as plantas de tratamento de residuos”.
Aprobada por unanimidade de 73 deputados e deputadas.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 25 do G.P. dos Socialistas de Galicia)

2.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a, no ámbito da xustiza e exercendo as súas competencias:
1) Tomar medidas para que as novas oficinas xudicial e fiscal estean implantadas nos xulgados das sete grandes cidades galegas e en todos os órganos cabeceira de partido xudicial.
2) Garantir a funcionalidade da sede xudicial electrónica a través de plataformas dixitais actualizadas e eficaces.
3) Acelerar a execución do Plan de infraestruturas xudiciais 2010-2015.
4) Cumprir o Decreto 124/2014, do 11 de setembro, respecto do número de oficinas e da ratio ideal por fiscalía.
5) Impulsar os cambios normativos necesarios para permitir o desenvolvemento dos procedementos ante as forzas e corpos de seguridade e dos procesos xudiciais en lingua galega, conforme recomenda o IV Informe do Comité de Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias”.
Aprobada por 68 votos a favor, ningún en contra  e 5 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 26 do G.P. dos Socialistas de Galicia)

3.ª  Resolución
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a impulsar e abrir novos obxectivos na súa política de vivenda comprometéndose a:
1) Ampliar progresivamente o peso do parque de vivenda pública, mediante a promoción de vivendas novas ou rehabilitadas, singularmente naqueles concellos cunha maior demanda non atendida, co obxecto de duplicar o parque de vivenda actual a cinco anos vista, e apostando preferentemente polo réxime de alugamento.
2) Crear programas específicos dirixidos a colectivos singulares, en particular colectivos sociais especialmente desfavorecidos, vulnerables ou en situación de exclusión social, mulleres vítimas de violencia de xénero, desafiuzamentos, persoas maiores e mozos e mozas que pretendan acceder á vivenda en alugamento, con especial atención ás provenientes de rehabilitacións en cascos históricos, con axudas de ata un 40 % en función dos ingresos anuais e o carácter da área na que se sitúe a vivenda”.
Aprobada pola unanimidade dos 73 deputados e deputadas.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 27 do G.P. dos Socialistas de Galicia)

4.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar e incidir, dentro das medidas recollidas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero, aquelas que permitan:
- Mellorar a accesibilidade aos servizos, coa consolidación dunha rede integral de CIM en todo o territorio, atención especializada ás vítimas e plans específicos que favorezan a prevención da violencia no rural galego, cun estudo previo da realidade específica desta poboación.
- Poñer en práctica as medidas número 3 e 183 do Pacto, no que se menciona a posta en marcha de medidas dentro do ámbito educativo para a prevención e detección das violencias sexuais, incidindo na educación afectivo-sexual obrigatoria en todos os niveis educativos.
- Atallar a revitimización e falta de credibilidade social das vítimas mediante a posta en marcha de campañas que focalicen o rexeitamento ao maltratador e a necesaria formación e desexada especialización de todas as persoas implicadas na atención ás vítimas de violencia.
Aprobar medidas no ámbito xudicial e de Igualdade, tales como facer accesible a información ás mulleres vítimas de violencia sobre o itinerario e procedemento máis seguros no seu percorrido xudicial; habilitar espazos independentes para evitar o cruzamento entre vítimas e agresores na medida en que a estrutura do edificio o posibilite; facilitar unha maior formación específica e periódica aos traballadores dependentes da Xunta de Galicia; así como demandar ao Goberno do Estado a comarcalización dos servizos do Imelga (especialmente as Unidades de Valoración Forense), as Oficinas de Atención ás Vítimas e a Policía Xudicial, de xeito consensuado coa Comisión Mixta que existe co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”.
Aprobada por 67 votos a favor, ningún en contra e 5 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 36 do G.P. dos Socialistas de Galicia)

5.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a opoñerse a calquera proceso de recentralización de funcións ou competencias daquelas comunidades autónomas que exercen o autogoberno de acordo co principio de lealdade constitucional á Administración xeral do Estado, ao mesmo tempo que leve a cabo todas as actuacións políticas posibles para acadar o máximo nas cotas de autogoberno para Galicia en concordancia co establecido na Constitución española”.
Aprobada por 54 votos a favor e 19 en contra e ningunha abstención.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 40 do G.P. dos Socialistas de Galicia)

6.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
- Proceder á convocatoria dunha mesa de traballo coas deputacións, a Fegamp, os concellos e entidades de protección animal para facer un seguimento da aplicación da Lei e propoñer medidas que a fagan realmente efectiva.
- Desenvolver campañas activas de comunicación e información, ou o apoio ás que poderían desenvolver as asociacións e protectoras, para promover a adopción e bo trato aos animais, implicando de maneira efectiva aos medios públicos de Galicia.
- Poñer en marcha de inmediato un estudo sobre as infraestruturas de protección animal existentes en Galicia e a súa situación de mantemento e saturación.
- Adquirir o compromiso real e efectivo de que se cumprirá o precepto de sacrificio cero que marca a Lei dentro dos prazos previstos”.
Aprobada pola unanimidade dos 73 deputados e deputadas.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. Popular de Galicia e o G.P. de En Marea  verbo da proposta de resolución núm. 29  do G.P. de En Marea)

7.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia á elaboración dun mapa de solos oficial que clasifique os solos en función da súa aptitude e que inclúa un catálogo de solos de alta produtividade agropecuaria en todo o territorio, antes do ano 2020, na liña das recomendacións do Ditame da Comisión parlamentaria creada a raíz dos incendios forestais do mes de outubro do 2017”.
Aprobada por 68 votos a favor, ningún en contra e 5 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. Popular de Galicia e o G.P. de En Marea  verbo da proposta de resolución núm. 32  do G.P. de En Marea)

8.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia, con base no acordo da sesión do 24 de xaneiro de 2017 polo que se demandaba promover un Pacto galego contra a violencia de xénero, no marco da Comisión non permanente para a igualdade, insta a finalizar os seus traballos antes de que finalice o vixente período de sesións.
Ademais, o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar e incidir, dentro das medidas recollidas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero, aquelas que permitan:
1. Mellorar a accesibilidade aos servizos, coa consolidación dunha rede integral de CIM en todo o territorio, atención especializada ás vítimas e plans específicos que favorezan a prevención da violencia no rural galego, cun estudo previo da realidade específica desta poboación.
2. Poñer en práctica as medidas número 3 e 183 do Pacto, no que se menciona a posta en marcha de medidas dentro do ámbito educativo para a prevención e detección das violencias sexuais, incidindo na educación afectivo-sexual obrigatoria en todos os niveis educativos.
3. Atallar a revitimización e falta de credibilidade social das vítimas mediante a posta en marcha de campañas que focalicen o rexeitamento ao maltratador e a necesaria formación e desexada especialización de todas as persoas implicadas na atención ás vítimas de violencia.
4. Aprobar medidas no ámbito xudicial e de Igualdade, tales como reforzar as Oficinas de Atención á Vítima nos xulgados e a provisión de asistencia xurídica así como habilitando unha ‘quenda de oficio’ de atención psicolóxica, facer accesible a información ás mulleres vítimas de violencia sobre o itinerario e procedemento máis seguros no seu percorrido xudicial; habilitar espazos independentes para evitar o cruzamento entre vítimas e agresores na medida en que a estrutura do edificio o posibilite.
5. Impulsar o cumprimento das medidas recollidas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, tales como facilitar unha maior formación específica e periódica aos traballadores dependentes da Xunta de Galicia.
6. Implementar novas prestacións nos casos de orfandade como consecuencia da violencia de xénero e que protexa en xeral os menores da violencia machista.
7. Demandar ao Goberno do Estado a comarcalización dos servizos do Imelga (especialmente as Unidades de Valoración Forense), as Oficinas de Atención ás Vítimas e a Policía Xudicial, de xeito consensuado coa Comisión Mixta que existe co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”.
Aprobada por 54 votos a favor,  ningún en contra e 19 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. Popular de Galicia e o G.P. dos Socialistas de Galicia verbo das propostas de resolución núm. 4 do G.P. Popular de Galicia e núm. 36 do G.P. dos Socialistas de Galicia)

9.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do goberno de España a convocatoria dunha Conferencia de Presidentes, tendo en conta o calendario electoral, en cumprimento do compromiso acadado na VI Conferencia de Presidentes celebrada o 17 de xaneiro de 2017 de celebrar anualmente a conferencia, e a solicitar que nela se retomen as negociacións encamiñadas a deseñar un novo modelo de financiamento autonómico e local a partir do informe técnico xa realizado polos expertos designados polas distintas administración autonómicas así como a defender nesas negociacións a postura fixada polos acordos acadados neste Parlamento no pasado ano”.
Aprobada por 54 votos a favor,  19 en contra e ningunha abstención.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. Popular de Galicia e o G.P. dos Socialistas de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 5 do G.P. Popular de Galicia)

10.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia reafirma a súa defensa do modelo de Estado social, democrático e de dereito recoñecido pola Constitución Española de 1978, así como do modelo territorial descentralizado desenvolvido a través dela e, nese sentido, insta a Xunta de Galicia a defender que as eventuais reformas que se poidan efectuar na organización do poder entre niveis de goberno en España fagan énfase nos aspectos cooperativos mediante o impulso e adaptación á realidade española das institucións propias dos sistemas políticos descentralizados, particularmente un Senado que potencie o seu papel de Cámara de representación territorial. Nese sentido, insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Senado para solicitarlle a inmediata reactivación dos traballos da ponencia constituída no seu seo para abordar a súa reforma e a conclusión dos seus traballos e ao Congreso para impulsar e rematar os traballos da Comisión para a Avaliación e a Modernización do Estado Autonómico”.
Aprobada por 54 votos a favor,  19 en contra e ningunha abstención.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. Popular de Galicia e o G.P. dos Socialistas de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 6  do G.P. Popular de Galicia)

11.ª  Resolución
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a, no marco da segunda fase do Plan de Transporte Público de Galicia, priorizar a atención ao noso rural garantindo en todo caso a atención ás zonas máis dispersas en colaboración con concellos e deputacións, con medidas como a implantación dunha área de transporte única que permita estender a toda Galicia os beneficios da Tarxeta TMG e da Tarxeta Xente Nova ou a oferta de servizos axeitados a cada zona evitando que circulen autobuses baleiros ao tempo que se atenda o maior territorio posible aproveitando os beneficios que ofrecen modalidades como os transportes a demanda e de uso compartido garantindo, no caso de transporte a demanda, un funcionamento dos distintos sistemas de demanda acaído ao perfil e necesidades dos usuarios”.
Aprobada por 54 votos a favor,  19 en contra e ningunha abstención.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. Popular de Galicia e o G.P. dos Socialistas de Galicia verbo da proposta de resolución núm. 20  do G.P. Popular de Galicia)

12.ª  Resolución
“O Parlamento insta a Xunta a adoptar as medidas que sexan necesarias, antes de finalizar a presente lexislatura, para impulsar a solicitude de admisión de Galicia como membro na Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa. Así mesmo, insta o Goberno galego a desenvolver de maneira real e efectiva a Lei Paz Andrade para o aproveitamento da lingua e cultura portuguesas convocando prazas docentes de portugués na vindeira oferta pública de emprego dirixida ao ensino e a dotar de orzamento nas contas para 2019 a aplicación desta lei.”
Aprobada por unanimidade de 73 deputados e deputadas.
(Proposta de resolución núm. 22 do G.P. do Bloque Nacionalista Galego).

13.ª  Resolución
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a defender como aspectos máis relevantes da reforma da PAC a recuperación de instrumentos de regulación de mercado eficaces, financiados con cargo ao orzamento comunitario; que as axudas directas se vinculen ao mantemento da actividade agraria, aínda que se desvinculen dunha produción concreta (e sobre todo dos volumes de produción); que o apoio á renda dos produtores estableza unha axuda única para toda a UE por unidade de traballo, introducindo de modo adicional unha modulación en función do tamaño das explotacións e outros criterios (características da zona, apoio a sistemas produtivos menos dependentes de inputs externos,...). Así mesmo, o orzamento para a PAC deberá manterse nos seus niveis actuais en termos reais, e para asignar os recursos FEADER, no caso das rexións que como Galicia manteñen unha posición periférica en termos económicos e unha elevada dependencia relativa da actividade agraria, estas terán unha consideración específica, no caso concreto do leite a posible obrigatoriedade dos contratos por escrito deberá ir acompañada de medidas efectivas que equilibren o poder de negociación entre produtores lácteos e primeiros compradores.”
Aprobada por unanimidade de 73 deputados e deputadas.
(Proposta de resolución núm. 25 do G.P. do Bloque Nacionalista Galego).

14.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a promover no prazo dun mes a constitución da Comisión de expertos en relación coa prevención e defensa contra os incendios forestais, de acordo co ditame aprobado na Cámara galega, de xeito que as súas recomendacións poidan ser postas en marcha na campaña contraincendios do ano 2019, e ao mesmo tempo demandar que no actual período de sesións se proceda a enviar á Cámara galega o Plan forestal de Galicia.”
Aprobada por 54 votos a favor, 5 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 34 do G.P. dos Socialistas de Galicia).

15.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
Con carácter urxente e en colaboración coas diferentes administracións competentes, planificar e iniciar o proceso de limpeza e remediación das zonas afectadas polos residuos de lindano, adoptando as medidas necesarias para a protección e prevención da saúde pública; establecer normas de ampliación ante a nova aparición de vertidos e dispor dun protocolo de control sanitario da poboación afectada ou potencialmente afectada pola exposición ao lindano.”
Aprobada por unanimidade de 73 deputados e deputadas.
(Proposta de resolución núm. 19 do G.P. de En Marea).

16.ª  Resolución
“Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a priorizar a política cultural na nova consellería abrindo un verdadeiro proceso participativo, transparente, no que se dialogue con todos os axentes dos sectores e industrias culturais para a elaboración da enunciada estratexia da cultura galega.”
Aprobada por unanimidade de 73 deputados e deputadas.
(Proposta de resolución núm. 25 do G.P. de En Marea).

17.ª  Resolución
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a tramitar definitivamente a aprobación das Directrices da Paisaxe de xeito inmediato.”
Aprobada por unanimidade de 73 deputados e deputadas.
(Proposta de resolución núm. 38 do G.P. de En Marea).

18.ª  Resolución
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a desenvolver un plan estratéxico de hospitalización a domicilio, unha estratexia para os pacientes crónicos e un rexistro para as enfermidades raras ao tempo que continúa a mellora e ampliación das infraestruturas sanitarias, en particular co impulso dun novo Hospital Público da Coruña, coa total renovación do actual e unha ampliación da súa superficie total dun 50 %, coa previa posta á disposición dos terreos por parte do Concello”.
Aprobada por 40 votos a favor, 28 en contra e 5 abstencións
(Proposta de resolución núm. 7, do G.P. Popular de Galicia).

19.ª Resolución
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a manter o programa de inspección de pontes e outras obras de paso para o seu correcto mantemento ampliándoo aos noiros das estradas revisando a súa estabilidade. No mesmo sentido, solicitará ao resto de administracións titulares de estradas en Galicia que activen programas equivalentes.”
Aprobada por 59 votos a favor, 14 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 28, do G.P. Popular de Galicia).

20.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a consensuar e coordinar coa Federación Galega de Municipios e Provincias e coa Administración xeral do Estado as actuacións encamiñadas a facilitar ás familias de vítimas da guerra civil e da represión franquista a localización, exhumación e traslado, se procede, dos restos mortais dos seus familiares.”
Aprobada por 40 votos a favor, 14 en contra e 19 abstencións
(Proposta de resolución núm. 34, do G.P. Popular de Galicia).

21.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a manter o nivel de calidade asistencial na poboación asignada a Povisa e protexer os postos de traballo existentes no marco das obrigas pactadas no convenio asinado entre o Sergas e o hospital.”
Aprobada por 54 votos a favor, 14 en contra e 5 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 37 do G.P. Popular de Galicia).

22.ª Resolución
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a seguir traballando ante o novo Goberno central para conseguir a transferencia da titularidade da AP-9 para a Comunidade Autónoma garantindo o mantemento dos actuais compromisos na gratuidade das peaxes de Rande e A Barcala e a execución, con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado, das obras comprometidas na autoestrada: as ampliacións na área metropolitana da Coruña (Alfonso Molina e vial 18), o enlace orbital en Santiago, a remodelación do nó de Bombeiros en Pontevedra e a integración urbana na avenida de Bos Aires en Vigo. En canto non se acada este obxectivo, a demandar a continuidade da Comisión sobre a AP-9 creada entre Xunta e Ministerio de Fomento en febreiro do ano pasado como marco estable no que abordar os asuntos de interese para a Comunidade, exixindo a supresión da peaxe de Redondela e as obras de compensación comprometidas para Chapela.”
Aprobada por 54 votos a favor, 14 en contra e 5 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 3  do G.P. Popular de Galicia).

23.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a reforzar as políticas de prevención no eido da saúde pública cunha reforma da Lei sobre consumo de alcohol en menores e coa posta en marcha dun programa galego de detección precoz do cancro de cérvix uterino.”
Aprobada por 54 votos a favor, 14 en contra e 5 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 8 do G.P. Popular de Galicia).

24.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a reforzar a política de atención ás persoas maiores e dependentes a través da licitación no primeiro trimestre de 2019 das sete residencias nas grandes cidades galegas, a ampliación do Bono Autonomía en residencia ata chegar ao 100 % das solicitudes e continuar incrementando o número de horas do Sistema de Axuda no Fogar, ao tempo que reitera a súa demanda ante o Goberno central para que achegue a porcentaxe de fondos que lle corresponden no financiamento do sistema de atención á dependencia”.
Aprobada por 54 votos a favor, 14 en contra e 5 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 27 do G.P. Popular de Galicia).

25.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Ministerio de Fomento para que, ao tempo que avanza no cumprimento do compromiso de que o AVE que conectará Galicia con Madrid estea funcionando en probas no ano 2019, continúe coa tramitación das melloras das conexións ferroviarias internas: Ourense-Lugo, saída sur de Vigo-conexión con Portugal, Ourense-Vigo, Variante de Ourense, A Coruña-Ferrol e Ferrol-Ribadeo”.
Aprobada por 54 votos a favor, 14 en contra e 5 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 33 do G.P. Popular de Galicia).

26.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a promover a conciliación e corresponsabilidade, tanto no sector público, tomando as medidas oportunas para continuar avanzando no aumento do número empregados e empregadas públicas acollidos á flexibilidade horaria e ao teletraballo e adoptando novos criterios que fagan máis accesible a conciliación, como no sector privado, apoiando economicamente as empresas que implanten plans de igualdade, conciliación e corresponsabilidade e promovendo nelas a contratación de mulleres vítimas de violencia de xénero”.
Aprobada por 40 votos a favor, 14 en contra e 19 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 13 do G.P. Popular de Galicia).
 
27.ª Resolución
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a elaborar e acordar coas entidades locais e a Administración xeral do Estado unha estratexia de actuación para garantir o abastecemento de auga á poboación en calidade e suficiente cantidade, incluso en períodos de seca e outras situacións excepcionais. En particular, pola especial importancia e vulnerabilidade do sistema de abastecemento da área de Vigo, ínstase, en consecuencia, a Xunta de Galicia a solicitar perante do Goberno de España a declaración deste sistema de abastecemento como de interese xeral do Estado en Galicia”.
Aprobada por 40 votos a favor, 14 en contra e 19 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 14  do G.P. Popular de Galicia).

28.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a crear unha xanela única para realizar simultaneamente no tempo, dentro do posible, as convocatorias das liñas de axudas en materia de rehabilitación co obxectivo de lles facilitar aos cidadáns o acceso a elas”.
Aprobada por 40 votos a favor, 14 en contra e 19 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 16 do G.P. Popular de Galicia).

29.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a solicitar do Goberno do Estado que impulse a aprobación de normativa básica reguladora da actividade dos grupos de interese e da protección das persoas denunciantes de corrupción”.
Aprobada por 40 votos a favor, 14 en contra e 19 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 38  do G.P. Popular de Galicia).

30.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a poñer en marcha un programa de segunda oportunidade para a mocidade que non estuda nin traballa, para que o abandono escolar non lle peche as portas do mercado laboral”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 1 do G.P. Popular de Galicia).

31.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta a seguir as recomendacións recollidas no Ditame da comisión especial non permanente de estudo e análise das reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do plan forestal de Galicia, dando cumprimento de xeito inmediato ás recomendacións número 23 (reforzando a multifuncionalidade do noso monte mediante o plan de actuacións de mellora das zonas de pastoreo extensivo en terreos forestais); 45 (intensificando a cooperación cos concellos para deseñar os plans das franxas secundarias de xestión de biomasa); 71 (desenvolvendo novos mecanismos de mobilización de terras produtivas de Galicia, tanto mediante arrendamentos ou cesións de usos como transmisións da titularidade das terras así como mellorando o coñecemento da propiedade rústica de Galicia, establecendo convenios cos organismos dependentes da Administración do Estado con competencias na materia) e 103 (implantando unha rede de vixilancia forestal como desenvolvemento das últimas tecnoloxías na extinción de incendios).”
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 9 do G.P. Popular de Galicia).

32.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar a preparación do Xacobeo 2021, estimulando a creación de emprego de calidade, promovendo a renovación dos equipamentos de hostalaría e deseñando programas que fagan partícipe a toda a sociedade para que a repercusión de todas as medidas chegue aos diferentes sectores produtivos e ás disciplinas artísticas, fortalecendo a marca do país e fomentando a súa proxección internacional. Neste sentido, ínstase a Xunta a recadar a participación e as achegas dos grupos parlamentarios”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 10 do G.P. Popular de Galicia).

33.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a apostar pola sustentabilidade ambiental coa elaboración dun proxecto de lei de residuos e dunha estratexia de redución dos residuos plásticos así como coa rebaixa nun 10 % do canon de Sogama para aqueles municipios que certifiquen maior compromiso coa redución e separación dos residuos e sempre e cando repercuta esa redución no recibo que pagan os veciños”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 15 do G.P. Popular de Galicia).

34.ª  Resolución
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a adoptar as medidas necesarias para dotar dunha posición relevante tanto o produtor local como as economías rurais, favorecendo a existencia e permanencia de canles curtas e mercados locais específicos para a produción de proximidade e que permitan o control do produtor sobre o seu produto”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 17 do G.P. Popular de Galicia).

35.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver unha liña de acción en materia de comercialización e valorización dos produtos do mar que dea continuidade e relanzamento ás medidas xa implementadas, de forma que se poida afianzar a competitividade e sustentatibilidade da nosa estrutura produtiva da cadea mar-industria. En particular, e para o período 2018-2020, promoverase esta liña mediante accións de apoio á transformación e comercialización entre as que se conterán, entre outras, unha campaña de consumo de produtos do mar entre os máis novos, unha promoción da dixitalización das vendas e o impulso, logo do previo acordo co sector, do Plan estratéxico do conxelado”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 18 do G.P. Popular de Galicia).

36.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Ministerio de Xustiza para que proceda á programación e creación de novas unidades xudiciais que permitan no 2019 poñer en marcha en Galicia os novos xulgados que de xeito consensuado propoña a Comisión Mixta Xunta-Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en atención ao binomio de necesidades obxectivas e estruturais de carga de traballo e o número de unidades asignadas á Comunidade Autónoma”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 21 do G.P. Popular de Galicia).

37.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a avanzar no seu compromiso coa revitalización demográfica adoptando medidas como a elaboración dun proxecto de lei de impulso demográfico, a creación dunha oficina integral de asesoramento e seguimento ao retornado e solicitando ao Goberno de España que tome as medidas necesarias para reducir os trámites e axilizar a concesión dos permisos de residencia e traballos dos cónxuxes e descendentes, sen nacionalidade española, dos galegos retornados, favorecendo a súa integración familiar e persoal”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 30 do G.P. Popular de Galicia).

38.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a avanzar na redefinición da relación porto-vila/porto-cidade co impulso dos labores do grupo de traballo creado coa FEGAMP e destinando os mesmos a avanzar no uso dos espazos de continuidade entre os portos e as vilas onde se asentan, de cara a favorecer a súa integración e aproveitamento para o tecido urbano, así como a dar un novo pulo aos plans de delimitación de espazos e usos portuarios”.
Aprobada por 54 votos a favor, 19 en contra e ningunha abstención.
(Proposta de resolución núm. 40 do G.P. Popular de Galicia).

39.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a continuar defendendo unha política de rebaixas fiscais selectivas que sitúe Galicia no grupo de comunidades autónomas cos impostos máis baixos”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 2 do G.P. Popular de Galicia).

40.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta a proseguir nas políticas de reforzo e de estabilidade do sistema educativo galego apostando pola convivencia, a atención á diversidade, a excelencia e a igualdade; polo ensino de linguas estranxeiras; pola consolidación do uso real das novas tecnoloxías e polo desenvolvemento de competencias STEM por parte do alumnado; ao tempo que se reivindica o modelo galego como útil para o resto das comunidades autónomas e se apela por recuperar a negociación dun Pacto de estado pola educación”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 11 do G.P. Popular de Galicia).

41.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a desenvolver e potenciar as ensinanzas de FP co reto de ofrecer uns ciclos modernos e innovadores, que respondan de xeito máis acaído ás necesidades socio-laborais da Comunidade Autónoma de Galicia; afondando no desenvolvemento do Campus FP como centro de referencia”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 12 do G.P. Popular de Galicia).

42.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta a comezar a deseñar o proxecto Legado Artístico de Galicia, co obxectivo de lograr a máxima protección, conservación e dispoñibilidade da obra e arquivo dos artistas galegos, tanto históricos coma contemporáneos, que desexen formar parte do acervo en custodia pública a través dalgunha das modalidades dispoñibles”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 19 do G.P. Popular de Galicia).

43.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que continúe mellorando as condicións de traballo dos empregados públicos e, nesta liña, implante na Administración galega un sistema de carreira profesional que permita ao funcionariado autonómico progresar de maneira individualizada ao longo da súa vida profesional como recoñecemento aos seus coñecementos, formación, experiencia, implicación e compromiso cos servizos públicos.”
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 22 do G.P. Popular de Galicia).

44.ª Resolución
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a desenvolver, no eido do persoal sanitario, as ofertas públicas de emprego anuais e a carreira profesional ao tempo que toma medidas para implantar contratos máis estables para pediatras e médicos de familia”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 23 do G.P. Popular de Galicia).

45.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a afondar no diálogo social para mellorar a calidade do emprego, en particular reforzando a inclusión de cláusulas sociais na contratación pública, o impulso das políticas activas de emprego e novas medidas para a inserción laboral das persoas en situación ou risco de exclusión social no sector empresarial de Galicia”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 24 do G.P. Popular de Galicia).

46.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a manter unha política de rigor e solvencia orzamentaria e financeira, utilizando os mecanismos de teito de gasto e regra de gasto para avanzar na redución do nivel de endebedamento”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 25 do G.P. Popular de Galicia).

47.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar, xunto coas universidades galegas, unha estratexia de fomento dos graos duais, coa pretensión de mellorar a rápida integración no mercado laboral dos egresados universitarios e afrontar a posta en marcha, a modo de recoñecemento ao esforzo, mérito e superación, da denominada Bolsa Concepción Arenal á excelencia”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 26 do G.P. Popular de Galicia).

48.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta a planificar diversas medidas e actividades que propicien a creación de actitudes positivas cara á lingua propia de Galicia en todos os ámbitos da sociedade galega, en especial entre a mocidade; impulsando a transmisión do galego aos fillos a través das Escolas de Nais e Pais e buscando o recoñecemento daquelas iniciativas dixitais que se publiquen integramente en galego ”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 29 do G.P. Popular de Galicia).

49.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno de España que, unha vez que equiparou a tributación sobre os carburantes da automoción no conxunto das comunidades autónomas, non incremente a fiscalidade do diésel, tendo en conta o especial impacto negativo que a medida anunciada tería entre a sociedade galega, xa que o 85 por cento do combustible de automoción que se consome na comunidade é deste tipo, así como entre a industria de automoción, que xera o 12 por cento do emprego industrial existente e unha facturación que se achega aos 8.700 millóns de euros”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 31 do G.P. Popular de Galicia).

50.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar dos concellos que adopten as medidas necesarias para queden exentos do pagamento do imposto sobre bens inmobles os centros sanitarios de titularidade pública e bonificada ao 95 % o pagamento dos centros de investigación de organismos públicos e os de ensinanza universitaria, así como dos inmobles nos que se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias sociais, culturais, histórico- artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 32 do G.P. Popular de Galicia).

51.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia condena o abuso das prerrogativas parlamentarias da inviolabilidade e inmunidade por calquera dos membros da Cámara, e insta todos os deputados e deputadas a facer unha utilización prudente delas, en atención á súa condición de garantía da actividade parlamentaria, e nunca dende unha concepción de privilexio persoal”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 35 do G.P. Popular de Galicia).

52.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta a seguir promovendo, en colaboración coa FEGAMP, o cumprimento da Lei 10/2017, do 19 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, por parte dos concellos, dadas as responsabilidades que ostentan na garantía da seguridade dos espectáculos públicos, co obxectivo de minimizar a incidencia de accidentes como o acontecido no festival do Marisquiño en Vigo”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 36 do G.P. Popular de Galicia).

53.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a impulsar a cultura galega nas súas distintas manifestacións e a través da colaboración cos distintos sectores e industrias culturais para propiciar que chegue a todos os cidadáns e a todo o territorio galego; ao tempo que se completa o proxecto da Cidade da Cultura de Galicia como referente cultural, tecnolóxico e emprendedor, ademais de como espazo natural, arquitectónico e paisaxístico para os cidadáns e visitantes”.
Aprobada por 40 votos a favor, 19 en contra e 14 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 39 do G.P. Popular de Galicia).

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2018
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-11T19:32:00Z 2018-10-11T19:36:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2749/
Rosa Oubiña Solla toma posesión como deputada do Parlamento de Galicia

Santiago 9 de outubro de 2018.-  Rosa Oubiña Solla (Cambados, 1961) tomou posesión esta mañá como deputada do Parlamento de Galicia, en substitución de Silvestre José Balseiros Guinarte. Rosa Oubiña é deputada do PPdeG por Pontevedra.
 
Oubiña Solla é  viticultora e traballou como autónoma ata a súa toma de posesión no Parlamento. Realizou cursos de Capacitación Agraria e Cooperativismo.
 
Do ano 1989 ao 1992 foi presidenta de Novas Xeracións en Cambados. Presentouse na candidatura do PP ao Concello de Cambados e no ano 1991 tomou posesión como concelleira. Dende o ano 1998 ata xuño de 2007 foi tenente de alcalde e concelleira delegada de Cultura, Muller, Servizos Sociais e Xuventude. Durante eses anos como concelleira formou parte da Fundación Valle-Inclán e foi membro fundador da Fundación Plácido Castro.
 
No ano 2007 tomou posesión como deputada no Parlamento de Galicia formando parte das Comisións de Agricultura, de Pesca e de Sanidade. Tamén foi deputada na VIII e na IX Lexislatura. Nesta última foi portavoz de Igualdade do Grupo Parlamentario Popular e presidenta da Comisión de Pesca e Marisqueo.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-09T11:50:00Z 2018-10-09T11:50:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2748/
O presidente do Parlamento visita o Centro Galego de Barcelona

 
• A visita responde a unha invitación do novo presidente da entidade, Carlos Mandianes

Santiago, 3 de outubro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, efectuou esta tarde unha visita ao Centro Galego de Barcelona, durante a que mantivo un encontro co novo equipo directivo da entidade e se interesou polo traballo que desenvolven e os proxectos de futuro.
 
A visita responde a unha invitación formulada polo actual presidente do Centro Galego de Barcelona, Carlos Mandianes, logo de acceder a ese cargo.
 
Santalices reiterou a “débeda de gratitude”  que Galicia mantén co Centro Galego de Barcelona que, desde a súa fundación en  1892 “actuou e actúa como faro e guía para a nosa cultura, tamen como lar agarimoso para tantos paisanos que sofriron o desarraigo en carne propia nos primeiros tempos da emigración”.
 
Durante o encontro, o presidente do Centro Galego de Barcelona entregou a Santalices un exemplar do libro Portela Valladares: Ante el Estatuto, editado polo Centro Galego de Barcelona coa colaboración do Parlamento. O libro, do que é autor Manoel Carrete, reproduce unha conferencia pronunciada por Portela Valladares no Centro Galego de Barcelona  en 1932 e inclúe un estudo introdutorio sobre a figura do conferenciante.

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-03T20:27:00Z 2018-10-05T12:09:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2747/
Santalices reivindica a vixencia da Constitución no acto institucional do Día da Policía

• Participou en Santiago nos actos organizados con motivo desta celebración, na que agradeceu  o labor da Policía Nacional e das restantes forzas e corpos de seguridade

Santiago, 2 de outubro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, agradeceu, no acto institucional celebrado este mediodía no Auditorio de Galicia, en Santiago, co gallo da celebración do Día da Policía, o traballo dos corpos de seguridade “fronte aos irresponsables que sistematicamente se empeñan en vulnerar a lei”.
 
Ao fío da celebración do 40 aniversario da vixente Constitución española, Santalices reivindicou a vixencia e o resultado da Carta Magna, á que atribuíu  a “harmonía” social e o “crecemento económico” rexistrado nas últimas décadas, ademais de destacar o sistema de “liberdades e dereitos” consagrados no texto.
 
Santalices felicitou aos axentes condecorados no acto, ao tempo que apuntou que nunha sociedade individualista como a actual, o labor da Policía destaca como exemplo de solidariedade e servizo aos demais, entre os que se referiu ao labor no ámbito da violencia machista e a protección das perdoas máis vulnerables, entre outros cometidos. 
 
Os actos de celebración do Día da Policía comezaron cunha cerimonia relixiosa na Catedral de Santiago.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-02T15:11:00Z 2018-10-02T15:14:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2746/
Acordos da Comisión 3ª. Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o día 28.09.2018

A  Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 28 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 35455 (10/PNC-002858)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dunha avaliación do impacto en Galicia da aplicación do Código de boas prácticas bancarias, así como a demanda ao Goberno central das modificacións lexislativas oportunas para regular unha moratoria para as persoas que non poden afrontar o pagamento da súa hipoteca e a dación en pagamento da súa vivenda
BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
Sométese a votación separada por alíneas:
 
Alínea 1: Resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
Alínea 2: resulta aprobada  pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que demande do Estado as modificacións lexislativas oportunas para que se regule una moratoria e a dación en pago para as persoas que non poden afrontar a súa hipoteca e se incremente o nivel de esixencia do Código de Boas Prácticas."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 33391 (10/PNC-002737)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto que vai ter no futuro a automatización no mercado laboral
BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar un informe acerca do impacto futuro da automatización no mercado laboral que permita deseñar un plan de adaptación, co obxecto de garantir o emprego de calidade."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-10-01T09:40:00Z 2018-10-01T09:40:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2745/
Acordos da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 27.09.2018

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 27 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión
 
 
Aprobación con modificacións
 

- 33711 (10/PNC-002762)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e sete deputados/as máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia do proxecto da estación intermodal da Coruña
BOPG n.º 344, do 01.08.2018

 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"1.-Axilizar a tramitación necesaria correspondente ao proxecto da terminal de autobuses integrada na estación intermodal da Coruña, da man do Concello da Coruña e en coordinación coa Administración Xeral do Estado, acurtando no posible os prazos para a redacción, de novo, do proxecto básico e de execución desta terminal, para tratar de minimizar as consecuencias do retraso que ten suposto a introdución de novos criterios, por parte do Concello da Coruña, no proxecto básico que xa estaba redactado.
 
2.- Solicitar do Concello da Coruña que, segundo o acordado, remita á maior brevidade a proposta de convenio marco específico entre a Xunta, Concello e ADIF que sente as bases da colaboración entre administracións e estableza o reparto de responsabilidades de cada una das partes no desenvolvemento da estación intermodal da cidade.
 
3.- Dirixirse ao Concello da Coruña para que realice, canto antes as adaptacións urbanísticas necesarias, que son da súa competencia, para o desenvolvemento da futura intermodal."
 
4.-A procurar, a través dos diferentes mecanismos ao seu alcance, a financiación necesaria para desenvolver este proxecto."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 35469 (10/PNC-002859)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da apertura e posta en funcionamento das pasarelas de evacuación dos carrís exteriores da ponte de Rande
BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a demandar ao goberno do Estado a inmediata apertura e posta en funcionamento das pasarelas de evacuación dos carrís exteriores da ponte de Rande."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-27T14:48:00Z 2018-09-27T14:48:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2744/
Acordos da Comisión 4.ª, Educación e Cultura, celebrada o 27.09.2018

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 27 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións

 
- 35514 (10/PNC-002860)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da creación de contidos de formación en lingua galega que faciliten o seu estudo e coñecemento ás persoas de todo o territorio galego e a todas aquelas interesadas non residentes en Galicia
BOPG n.º 354, do 12.09.2018

 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a potenciar a creación de contidos de formación en lingua galega que faciliten o seu estudo e coñecemento para persoas de toda a xeografía galega e a todas aquelas persoas interesadas non residentes en Galicia."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 22795 (10/PNC-001830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun acordo coa Igrexa Católica en relación co réxime de visitas ás catedrais de Mondoñedo, Ourense e Tui
BOPG n.º 241, do 17.01.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a acordar coa Igrexa Católica a visita cultural e turística libre e gratuíta das catedrais de Mondoñedo, Ourense e Tui, e o Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de Compostela, polo menos catro días ao mes, para así cumprir a Lei 5/2016 ,do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. Os días e horas desta apertura libre estarán debidamente indicadas e publicitadas."
 
- 31940 (10/PNC-002596)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a difusión polo Goberno galego do informe referido aos gastos desagregados da construción da sede do Consorcio Universitario de Galicia na Cidade da Cultura, así como ao custo que tería a execución do proxecto noutros espazos
BOPG n.º 319, do 13.06.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a facer público, a través da remisión aos grupos parlamentarios, do informe no que aparecen os gastos desagregados da construcción da sede do Consorcio interuniversitario de Galicia, así como o custe que tería o proxecto noutros espazos."
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-27T14:45:00Z 2018-09-27T14:45:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2743/
Composición da Comisión de investigación para determinar as consecuencias dos recortes e privatización do sistema sanitario galego (2009-2018) 27.09.2018

Constitución e composición da Comisión non permanente de investigación para determinar as consecuencias dos recortes e privatización do sistema sanitario galego (2009-2018), con especial incidencia en casos como a non dispensación de medicamentos aos enfermos da hepatite C ou o falecemento dun paciente sen atención no PAC de A Estrada
 
A Comisión non permanente de investigación para determinar as consecuencias dos recortes e privatización do sistema sanitario galego (2009-2018), con especial incidencia en casos como a non dispensación de medicamentos aos enfermos da hepatite C ou o falecemento dun paciente sen atención no PAC de A Estrada, na súa sesión do 27 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
-  (10/COCE-000007)
Constitución da Comisión
 
-  (10/CEEM-000037)
Elección dos membros da Mesa
 
Mesa:
Dona Marta Rodríguez Arias (P)
(presidenta)
Don Jesús Miguel Prado Patiño
(vicepresidente)
Dona Eva Solla Fernández
(secretaria)
 
Vogais:
 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia (P):
Dona Encarnación Amigo Díaz
Don Antonio Mouriño Villar
Dona María Guadalupe Murillo Solís
Don Aurelio Alfonso Núñez Centeno
Dona Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez
 
Grupo Parlamentario de En Marea (EM):

Don Luís Villares Naveira
 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia (S):
Don Xoaquín María Fernández Leiceaga
Don Julio Torrado Quintela
 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona Ana Belén Pontón Mondelo
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-27T14:33:00Z 2018-09-27T14:35:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2742/
Composición da Comisión de investigación sobre o accidente producido durante a celebración do festival do Marisquiño

 
Constitución e composición da Comisión non permanente de investigación para determinar as causas e dirimir as responsabilidades políticas no accidente producido o pasado 12 de agosto durante a celebración do festival do Marisquiño en Vigo, así como propoñer actuacións necesarias para evitar que sinistros destas características poidan repetirse
 
A Comisión non permanente de investigación para determinar as causas e dirimir as responsabilidades políticas no accidente producido o pasado 12 de agosto durante a celebración do festival do Marisquiño en Vigo, así como propoñer actuacións necesarias para evitar que sinistros destas características poidan repetirse, na súa sesión do día 27 de setembro de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
-  (10/COCE-000006)
Constitución da comisión
 
-  (10/CEEM-000036)
Elección dos membros da Mesa
 
Mesa:
Dona Cristina Isabel Romero Fernández (P)
(presidenta)
Don Jacobo Moreira Ferro (P)
(vicepresidente)
Dona Carmen Santos Queiruga (EM)
(secretaria)
 
Vogais:
Grupo Parlamentario Popular de Galicia (P):
Don Jaime Castiñeira Broz
Dona Teresa Egerique Mosquera
Dona María Ángeles García Míguez
Don José Alberto Pazos Couñago
Dona Paula Prado del Río
 
Grupo Parlamentario de En Marea (EM):
Don Luis Villares Naveira

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia (S):
Don Abel Fermín Losada Álvarez
Dona Patricia Vilán Lorenzo
 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Don Xosé Luis Bará Torres

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-27T14:27:00Z 2018-09-27T16:05:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2741/
O presidente do Parlamento eloxia a calidade do sistema sanitario público, “un dos mellores do mundo”

 
• Inaugurou esta mañá o Foro “Innovación en Sanidade: Actuando en todas as súas dimensións”, que se celebra no Parlamento de Galicia
 
• Santalices reivindica a estratexia de apertura do Parlamento de Galicia á sociedade e apunta que “foros como este son importantísimos para que deputados e profesionais intercambien opinións sobre o futuro da sanidade”
 
Santiago, 27 de setembro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, inaugurou esta mañá o Foro “Innovación en Sanidade: actuando en todas as súas dimensións”, que se celebra na Cámara galega coa participación de expertos do mundo académico, sanitario, empresarial e de xestión. 
 
Santalices enmarcou a celebración destas xornadas no compromiso de converter ao Parlamento de Galicia nunha institución aberta e amosouse confiado en que este tipo de actividades, sen custe para a institución, podan aportar opinións e visións diversas, aínda que iso non implique a asunción dun ou doutro postulado por parte da institución. “Sirve para o debate e o enriquece”, afirmou.
 
Recordou que a recente concesión do Premio “Celanova, Casa dos Poetas” ao Parlamento por, entre outras medidas, a estratexia de apertura, anima á institución a intensificar esta liña de traballo.
 
A xuízo do presidente do Parlamento de Galicia, “foros como este son importantísimos para que deputados e profesionais intercambien opinións sobre o futuro da sanidade”.
 
Agregou o Santalices que “a xestión da sanidade –algo do que todos presumimos, un modelo universal, dos mellores sistemas sanitarios do mundo- necesita mecanismos para que dalgún xeito podamos seguir contando con este sistema sanitario excelente que temos”.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-27T13:59:00Z 2018-09-27T13:59:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2740/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 26 de setembro de 2018

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 26 de setembro de 2018
 
4.1 9863 (10/PNP-000921)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 6 máis
 Sobre a realización polo Goberno galego das xestións oportunas diante do Ministerio de Fomento, no marco do contrato adxudicado por Renfe a Talgo, para dotar Galicia de trens AVRIL para prestar o servizo na liña Madrid-Ourense-A Coruña e Vigo, co fin de mellorar os tempos de conexión coa Meseta
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 124, do 07.06.2017

O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que realice as xestións oportunas ante o Ministerio de Fomento para que, no marco do contrato que Renfe adxudicou a Talgo, se dote a Galicia de trens AVRIL para a prestación do servizo na liña Madrid-Ourense-Coruña  e  Vigo,  mellorando  así  os  tempos  de  conexión  coa  Meseta  e facéndoos máis competitivos” .

 
4.4 34520 (10/PNP-002593)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia diante do Goberno do Estado respecto da Orde, do Ministerio para a Transición Ecolóxica, que establece suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso de enerxía electrica correspondentes ao exercicio 2013
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018

O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar ao Goberno do Estado:

Que exclúa a Galicia do Anexo da Orde que se atopa en tramitación respecto aos suplementos territoriais para o exercicio 2013, en tanto que os impostos medioambientais establecidos pola Administración autonómica non deben ser aboados polas persoas consumidoras galegas”.
 
4.6 36056 (10/PNP-002675)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos convenios asinados polo Ministerio de Fomento e Audasa nos anos 2011 e 2013, as deficiencias do servizo que presta a empresa concesionaria da AP-9 e as obras de ampliación da ponte de Rande
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018

O texto aprobado é o seguinte:
 
 “O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno do Estado:

1. A realización dunha auditoría global sobre as deficiencias do servizo
que presta a concesionaria da AP 9 e sobre as obras de ampliación da ponte de Rande.

2. A apertura de expedientes informativos e sancionadores á concesionaria polas reiteradas retencións e atascos que se producen na AP 9.

3. A aplicación de formas de compensación pola non axeitada prestación do servizo nas xornadas en que se produciron retencións.

4. A que, logo de que o Goberno de España levantase as súas reservas, realice as xestións oportunas co obxecto de acadar no menor prazo posible a transferencia á Comunidade Autónoma da AP-9, de acordo coa lei aprobada por unanimidade na Cámara galega, ao tempo que faga as actuacións necesarias tendentes á minoración das súas peaxes para a cidadanía, incluíndo neste sentido aquelas propostas de modificación das cláusulas actualmente en vigor coa concesionaria.

5.  Que no prazo de tres meses elabore un estudo de viabilidade do rescate da AP-9 para o público, contemplando o seu custe económico, o seu impacto tarifario para o público e as alternativas para o seu financiamento.

6. Que non repercuta as futuras obras que se realicen na AP-9 en suba de peaxes, senón que cumpra o compromiso adquirido polo anterior Ministerio de Fomento coa Xunta de Galicia de pagar esas actuacións con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado.

7. Que se manteñen todos os compromisos xa acadados con anterioridade entre a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado no marco da Comisión mixta entre a Xunta e Ministerio de seguimento da xestión da AP-9”.


 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-26T15:00:00Z 2018-09-27T09:22:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2739/
Alumnado do Instituto Santiago Apóstolo de Bos Aires visita o Parlamento de Galicia

Santiago, 25 de setembro de 2018.- Alumnas e alumnos do Instituto Santiago Apóstolo de Bos Aires visitaron este mediodía o Parlamento de Galicia no marco da viaxe de estudos que efectúan á Comunidade Autónoma.  Foron recibidos polo presidente da Cámara lexislativa galega, Miguel Ángel Santalices Vieira, que lles explicou a historia e o funcionamento da institución, e atendeu as preguntas formuladas polos integrantes da delegación.

Trátase de mozas e mozos da 10ª promoción deste centro educativo, dependente  da Fundación Galicia América, que  cursan estudos equivalentes a 2º de Bacharelato.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-25T14:31:00Z 2018-09-25T14:34:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2738/
O Parlamento de Galicia súmase á xornada Ponte no meu lugar para concienciar sobre as dificultades das persoas usuarias de cadeira de rodas

• O presidente da Cámara recibiu ao participantes no exterior do Pazo do Hórreo, onde anunciou que o Parlamento traballa na mellora dos seus accesos

Santiago, 25 de setembro de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, recibiu este mediodía, no exterior do Pazo do Hórreo, aos participantes na xornada Ponte no meu lugar, organizada pola Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) para concienciar á sociedade en relación coas dificultades que atopan os usuarios e usuarias de cadeira de rodas na súa vida cotiá.

A actividade enmárcase na Semana Europea da Mobilidade, que dedica este martes, 25 de setembro, á mobilidade reducida. Entre os participantes na iniciativa figuraban integrantes do Parlamento de Galicia, convidados por COGAMI.

 O presidente do Parlamento asistiu ás explicacións ofrecidas por representantes de COGAMI e sinalou que “tomamos boa nota” desta realidade.

Santalices Vieira anunciou que o Parlamento de Galicia está a traballar para a execución de melloras nos accesos á súa sede para, entre outros obxectivos, facilitar o desprazamento das persoas con mobilidade reducida. Recordou que a Cámara vén de incorporar unha persoa con discapacidade intelectual ao seu cadro de persoal e traballa nunha convocatoria orientada a persoas con discapacidade física.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-25T14:17:00Z 2018-09-25T14:24:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2737/
Acordo da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o día 21-09-2018

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 21 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións

 
- 36139 (10/PNC-002899)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e seis deputados/as máis
Sobre o fomento por parte do Goberno galego da participación de Galicia en experiencias internacionais de intercambio e coñecemento con países e rexións que teñan en marcha tamén iniciativas de mobilización das terras agrarias
BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 2 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a fomentar a participación de Galicia en experiencias internacionais e coñecemento con países e rexións que teñan en marcha tamén iniciativas de mobilización das terras agrarias".
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-21T14:13:00Z 2018-09-21T14:22:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2736/
Comunicado da CALRE con ocasión do Día da Cooperación Europea

A propósito do Día da Cooperación Europea, que hoxe se celebra, a Conferencia das Asembleas Lexislativas Rexionais da Europa (CALRE) salienta a importancia fundamental das relacións descentralizadas entre os distintos territorios europeos para o proxecto europeo. En  verdade, constituíndo un dos eixes fundamentais da política de cohesión, os programas de cooperación territorial europea, coñecidos como INTERREG, teñen, ao longo dos seus 28 anos, contribuído dun modo decisivo para a unión entre todos os europeos e súas institucións, estean eles situados en rexións e cidades de fronteira entre Estados membros, nos grandes espazos transnacionais europeos ou, mesmo, nos máis distantes e distintos territorios da Unión Europea.
 
Ademais, os programas INTERREG, nos seus distintos eixes, teñen contribuído a diluír fronteiras e aproximar os cidadáns europeos arredor de valores comúns, facilitando a repartición de ideas e de solucións, incentivando a cooperación e a acción conxunta sobre obxectivos estratéxicos. O impulso dado á cooperación territorial pola vía dun marco legal común, no marco dos obxectivos da Unión Europea, e, principalmente, a través do cofinanciamento dos proxectos INTERREG, constitúe, de igual modo, unha concreción real e consecuente dos principios da cohesión económica, social e territorial da Unión Europea.
 
A CALRE defende, neste contexto, que o desenvolvemento de proxectos de cooperación, identificando cuestións e intereses comúns entre as distintas partes, así como solucións partilladas e complementarias para desafíos similares en distintas entidades subnacionais, especialmente para as rexións, presenta un innegble valor engadido para a Unión Europea, que debe ser xustamente enaltecido. En particular, a CALRE desexa subliñar o valor engadido das rexións e da cooperación interrexional para conseguir unha resposta aos desafíos das migracións. Efectivamente, a integración dos chegados máis recentemente á Unión Europea debe ter unha dimensión transfronteiriza e territorial.
 
Por todo iso, no ano en que que comezaron as discusións para o orzamento europeo plurianual e o cadro das políticas da Unión máis aló de 2010, a CALRE afirma que a cooperación territorial europea, a través dos programas INTERREG, ten sido e debe continuar a ser fundamental para a construción dun espazo común europeo.
 
Constituíndo, indubidabelmente, unha pedra angular da integración, a Cooperación Territorial Europea deberá continuar a merecer unha atención especial no período tras 2020, cunha estrutura de continuidade, afectando os necesarios medios financeiros e os instrumentos legais ao seu dispor, coa imprescindible simplificación de procedementos e regulamentación.
 
A CALRE lembra o traballo desenvolvido nesta área polas rexións e, en especial, o papel preponderante que as rexións con poderes lexislativos teñen nese contexto. Maior capacidade de acción implica, de igual modo, maior responsabilidade, nomeadamente, no aproveitamento dos instrumentos dispoñibles e de presentación de resultados. A CALRE reafirma, así, a dispoñibilidade das súas rexións en participar activamente nas discusións e estruturación da futura política de cooperación territorial europea, comprometéndose de igual modo a proseguir a súa participación activa e interesada nos programas INTERREG.
 
No entanto, é preciso sinalar que, na proposta relativa á nova política de cohesión, non existe unha referencia clara á necesidade de prever unha rúbrica dedicada ao financiamento das macroestratexias rexionais da UE. As «macrorrexións» son un concepto estabelecido na xeografía económica e política, como tamén na planificación espacial. Poden abordar os desafíos comúns afrontados por unha área xeográfica delimitada relacionada cos Estados membros e países terceiros localizados na mesma área xeográfica, que así benefician dunha cooperación reforzada que contribúe para os resultados da cohesión económica, social e territorial. As estratexias macrorrexionais da UE constitúen un novo instrumento de gobernanza a varios niveis, proporcionando unha oportunidade para novas reflexións sobre os espazos territoriais, as oportunidades e desafíos nestes espazos e novas formas de intervención. A dimensión macrorrexional está intimamente ligada a fenómenos que afectan a Unión no seu todo, como os fluxos migratorios, a criminalidade organizada e o terrorismo transnacional.
Este día, 21 de setembro, a CALRE asóciase plenamente á conmemoración do Día da Cooperación Europea, consciente da contribución fundamental das políticas de cooperación da Unión Europea para a concreción da unidade europea, con respecto pola súa diversidade, e o obxectivo de atinxirmos un desenvolvemento global harmonioso de todos os territorios da Unión Europea.
 
 

A presidenta da Conferencia das Asembleas Lexislativas Rexionais Europeas (CALRE)
21 de setembro de 2018

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-21T10:48:00Z 2018-09-21T12:23:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2735/
Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisquero, celebrada o 20-09-2018

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 20 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 15469 (10/PNC-001341)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia de defensa da posición de Galicia ante o marco decisorio europeo para adaptar a normativa de medidas técnicas para o sector pesqueiro ás necesidades galegas
BOPG n.º 174, do 13.09.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver unha estratexia de defensa de postura de Galicia, manifestada polo Consello Galego de pesca, diante do marco decisorio europeo para adecuar ás nosas necesidades a normativa de medidas técnicas aplicables á pesca."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 28954 (10/PNC-002292)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o inicio das obras do Plan de rexeneración da ría do Burgo e a recuperación dos bancos marisqueiros, así como a súa dragaxe e todas as actuacións necesarias para o seu saneamento integral
BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
Reclamarlle ao goberno do Estado que execute no máis breve prazo de tempo posible as partidas económicas que aparecen nos Orzamentos Xerais do Estado do 2018 e que inclúa nos Orzamentos Xerais do 2019 o montante económico complementario necesario para executar o calendario de actuacións, e que fixe prazos reais -a través do BOE e do DOG- que permitan o inmediato inicio das Obras do Plano de Rexeneración da Ría e Recuperación dos bancos marisqueiros, así como o seu dragado, tratamento, limpeza de lodos e todas as acción necesarias para o seu saneamento integral".
 
- 33172 (10/PNC-002713)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos que debe cumprir a botica de primeiros auxilios obrigatoria exixida na actualidade nas embarcacións da frota de baixura e a certificación anual da súa idoneidade
BOPG n.º 335, do 11.07.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a realizar os trámites oportunos que permitan á flota de baixura reducir as esixencias do actual botiquín obrigatorio, así como estudar a posibilidade de que a súa revisión anula se poida realizar nas farmacias do país."
- 34153 (10/PNC-002779)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a actuación da Xunta de Galicia destinada a iniciar unha campaña de información sobre os métodos de eliminación do parasito anisakis, tanto nas lonxas e puntos de venda como a través de elementos especiais na corporación pública, co obxectivo de eliminar os prexuízos que as alarmas inxustificadas producen ao sector
BOPG n.º 350, do 03.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a iniciar de inmediato una campaña de información veraz sobre os métodos de eliminación do parasito anisakis, tanto nas lonxas e puntos de venda, como a través de elementos especiais na corporación pública (radio e televisión de Galicia), co obxectivo de eliminar os prexuízos que as alarmas inxustificadas producen ao sector."
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-20T14:54:00Z 2018-09-20T14:54:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2734/
Acordo da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo celebrada o 20-09-2018

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 20 de setembro de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 

 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 24681 (10/PNC-001936)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 7 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Enerxía e Turismo e a Turespaña da execución das obras de recuperación e restauración necesarias no tramo da muralla de Monforte de Lemos comprendido entre a torre da Homenaxe e a porta Nova, e da súa titularidade
BOPG n.º 255, do 07.02.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1.- Dirixirse ao Ministerio de Enerxía e Turismo, e a Turespaña, a fin de que procedan a acometer as obras de recuperación e restauración que resulten procedentes, no tramo da muralla de Monforte de Lemos, da súa titularidade, comprendido entre a Torre da Homenaxe e a Porta Nova e a dotar para tal efecto unha partida económica específica nos vindeiros orzamentos do Estado.
 
2.- A seguir cumprindo coa maior dilixencia as súas competencias sobre o patrimonio cultural de Galicia, e colaborar económica e administrativamente co Concello de Monforte, para garantir a rehabilitación e conservación da muralla, dotando as partidas económicas necesarias para atender os acordos de colaboración que se acaden respecto das actuacións que proxecte o Concello na súa condición de titural da mesma."
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-20T14:23:00Z 2018-09-20T14:39:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2733/
Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior celebrada o 19-09-2018


A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 19 de setembro de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión
 
 
Aprobación sen modificacións
 
- 32962 (10/PNC-002698)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e catorce deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Proxecto de lei de creación do Consello Nacional de Colexios Profesionais de Enxeñaría Química de España, así como coa profesión e titulación de Enxeñaría Química
BOPG n.º 335, do 11.07.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 1 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para:
 
1. Tramitar e aprobar definitivamente o Proxecto de lei de creación do Consejo Nacional de Colegios Profesionales de Ingeniería Química de España.
 
2. Facer as modificacións necesarias co fin de completar o RD 1837/2008 a fin de incluír a Enxeñería Química dentro do Anexo VIII -de profesións reguladas- cumprindo deste modo coas exixencias recoñecidas aos colectivos si incluídos en dita disposición segundo o artigo 4.1 do citado Real Decreto, e permitindo aos titulados en Enxeñería Química considerarse regulados de pleno dereito dentro do marco normativo español e non quedar relegados como ata o momento.
 
3. Dotar á Enxeñería Química dun marco legal equivalente ao previsto na Resolución de 15 de xaneiro de 2009, da Secretaría de Estado de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, polo que se establecen as condicións ás que deberán adecuarse os plans de estudos conducentes á obtención de títulos que habiliten para o exercicio das distintas profesións reguladas de enxeñeiro (BOE 29-01-2009).
 
4. Establecer con plena seguridade xurídica a homologación entre a titulación de Enxeñería Química e a titulación de enxeñería Industrial Especialidade Química, tal e como estableceu no seu momento o RD 1954/1994."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-19T14:49:00Z 2018-09-20T14:28:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2731/
Acordo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego celebrada o 19-09-2018

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 19 de setembro de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións

 
- 34476 (10/PNC-002798)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre medidas conducentes a paliar as altas temperaturas que se producen no Hospital Provincial de Pontevedra
BOPG n.º 350, do 03.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a tomar todas as medidas precisas para evitar as altas temperaturas dentro do Hospital Provincial de Pontevedra, para o conxunto das persoas e persoal do Hospital e non só para as zonas sensíbeis”.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-19T14:31:00Z 2018-09-20T14:31:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2730/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 25 de setembro de 2018


A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 25 de setembro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 18 de setembro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos Socialistas de Galicia, de modificación da Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias, co obxecto de reforzar o Sistema público de saúde (doc. núm. 29856, 10/PPL-00020)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 295, do 24.04.2018
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, galega de recoñecemento e apoio das familias monoparentais (doc. núm. 30479, 10/PPL-000022)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 302, do 09.05.2018
 
Punto 2. Comparecencia
 
 33267 (10/CPP-000071)
 Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición propia, para informar dos acordos acadados coas organizacións sindicais sobre a carreira profesional
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 335, do 11.07.2018
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 36836 (10/MOC-000103)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co pechamento de camas e servizos durante os meses de verán nos hospitais do Sergas. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 33303, publicada no BOPG nº 338, do 19.07.2018, e debatida na sesión plenaria do 11.09.2018)
 
3.2 36844 (10/MOC-000104)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa xestión da CRTVG. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 31746, publicada no BOPG nº 316, do 06.06.2018, e debatida na sesión plenaria do 11.09.2018)
 
3.3 36854 (10/MOC-000105)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co financiamento das entidades locais. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 29368, publicada no BOPG nº 296, do 25.04.2018, e debatida na sesión plenaria do 11.09.2018)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 9863 (10/PNP-000921)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 6 máis
 Sobre a realización polo Goberno galego das xestións oportunas diante do Ministerio de Fomento, no marco do contrato adxudicado por Renfe a Talgo, para dotar Galicia de trens AVRIL para prestar o servizo na liña Madrid-Ourense-A Coruña e Vigo, co fin de mellorar os tempos de conexión coa Meseta
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 124, do 07.06.2017
 
4.2 31236 (10/PNP-002322)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Rodríguez Estévez, David e Sánchez García, Antón
 Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa aplicación das melloras das condicións laborais na empresa pública Seaga
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
4.3 33682 (10/PNP-002551)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre as actuacións da Xunta de Galicia para que durante a X lexislatura volva asumir integramente o custo dos desprazamentos programados (non urxentes) das persoas en situación de dependencia, discapacidade ou con problemas de mobilidade, garantindo a universalidade e gratuidade deste servizo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 344, do 01.08.2018
 
4.4 34520 (10/PNP-002593)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia diante do Goberno do Estado respecto da Orde, do Ministerio para a Transición Ecolóxica, que establece suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso de enerxía electrica correspondentes ao exercicio 2013
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
4.5 35858 (10/PNP-002666)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do establecemento dun mecanismo de revalorización das pensións que garanta, cando menos, o mantemento do seu poder adquisitivo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
4.6 36056 (10/PNP-002675)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos convenios asinados polo Ministerio de Fomento e Audasa nos anos 2011 e 2013, as deficiencias do servizo que presta a empresa concesionaria da AP-9 e as obras de ampliación da ponte de Rande
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
4.7 36072 (10/PNP-002677)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa experiencia, as condicións laborais e as tarefas do persoal da empresa pública Seaga
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
4.8 36148 (10/PNP-002690)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia destinadas a elaborar un proxecto integral de coidado e atención das augas do encoro da Baxe e do río Umia, así como a convocatoria urxente de representantes da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, da Confederación Hidrográfica Galicia-Costa, de Augas de Galicia, dos representantes dos concellos da conca do río Umia e do Observatorio Autonómico dos Ríos de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 34252 (10/INT-001140)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
 Sobre as políticas do Goberno galego para afrontar a situación económica e social de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
5.2 34790 (10/INT-001167)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
 Sobre a reducción da oferta educativa nos concellos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 352, do 05.09.2018
 
5.3 36141 (10/INT-001207)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a situación ambiental do río Umia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 36974 (10/POPX-000106)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización dalgunha actuación para frear a escalada de prezos da electricidade e dos carburantes
 
6.2 36975 (10/POPX-000107)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre o restablecemento da situación na CRTVG
 
6.3 36976 (10/POPX-000108)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a forma da acción de goberno da Xunta de Galicia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
  
7.1 36955 (10/PUP-000193)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis 
 Sobre a repercusión temporal que supón, no remate das actuacións anunciadas no barrio da Residencia, na cidade de Lugo, a decisión da Xunta de Galicia de deixar sen efecto os acordos referidos á retrocesión do pavillón xeral e do edificio da Escola.
 
7.2 33580 (10/POP-003887)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 14 máis
 Sobre o desenvolvemento das estacións intermodais nas principais ciudades galegas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 342, do 27.07.2018
 
7.3 35397 (10/POP-004157)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para evitar as retencións que se veñen producindo na AP-9
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 352, do 05.09.2018
 
7.4 35802 (10/POP-004224)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir o mantemento dos postos de traballo da fábrica de Sargadelos, en Cervo, así como o futuro da empresa
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 355, do 13.09.2018
 
7.5 36853 (10/PUP-000190)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Nóvoa Iglesias, Marta e 8 máis
 Sobre a postura da Xunta de Galicia diante do anuncio de rescisión do contrato de subministración de enerxía eléctrica por parte de Naturgy a industria galega
 
7.6 36962 (10/PUP-000191)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da dotación dos recursos necesarios ao IES de Brión e ao CEIP Padre Feijoo de Allariz
 
7.7 36969 (10/PUP-000192)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luís e 13 máis
 Sobre as actuacións previstas pola consellaría para cubrir as necesidades de persoal docente e de infraestruturas no curso escolar 2018-2019
 
7.8 34222 (10/POP-004036)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre a ampliación do servizo de hemodinámica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para que o servizo se preste as 24 horas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
   
7.9 36127 (10/POP-004280)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre as razóns do Goberno galego para anunciar a candidatura de Galicia para o acollemento do Laboratorio Europeo de Control Bacteriolóxico de Bivalvos despois da votación no seo da Unión Europea que negaba esa posibilidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 355, do 13.09.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2018
 
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-18T18:34:00Z 2018-09-18T20:47:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2729/
Acordo da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos do día 13.09.2018

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser., na súa sesión do 13 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 31189 (10/PNC-002518) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre a elaboración e execución polo Goberno galego no ano 2018, en colaboración cos concellos de Pontevedra e Soutomaior, dun proxecto de conservación, mantemento, limpeza, iluminación e ordenación do contorno da ponte medieval de Ponte Sampaio, así como un proxecto integral de mellora da estrada PO-264 entre o cemiterio e esa ponte BOPG n.º 312, do 30.05.2018

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12º deputados e deputadas presentes.

 O texto aprobado é o seguinte:

 "O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a estudar co Concello de Pontevedra as melloras necesarias na mobilidade, a accesibilidade e a seguranza viaria na estrada PO-264 entre o cemiterio e a ponte medieval de Ponte Sampaio."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-13T14:21:00Z 2018-09-13T16:19:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2727/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 12 de setembro de 2018


 
5.1 29845 (10/PNP-002192)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co protocolo asinado o 18 de abril de 2018 co Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria sobre os terreos do porto da Coruña, a revisión dos convenios portuarios de 2004 e a proposta do Concello da Coruña ao respecto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
Dirixirse ao Goberno central para que impulse os plans de investimentos de Portos do Estado en Galicia, así como as necesarias medidas normativas e orzamentarias  que garantan ás autoridades portuarias galegas os necesarios mecanismos de financiamento dos programas de investimento previsto en cada unha delas e a asunción das cargas financeiras contraídas pola execución das infraestruturas necesarias para a súa operatividade e competitividade.
2. En relación coa situación da Autoridade Portuaria de A Coruña, e dada a súa especial relevancia, tanto en termos de débeda como das previsións para a súa amortización en relación coa venta de terreos da súa fachada marítima-portuaria:
 
2.1 Instar ao Goberno do Estado a condonar o préstamo
concedido por Puertos del Estado á Autoridade Portuaria da Coruña para a construción do Porto Exterior de Punta Langosteira, ou, no seu caso, conceder as axudas económicas equivalentes ou as medidas procedentes que se acorden, conducentes, en calquera caso, á amortización efectiva e global de dito préstamo, acordando para isto a aprobación dos actos e disposicións normativas e orzamentarias que correspondan para o exercicio 2019.
2.2 Instar ao Ministerio de Fomento a convocar, no menor prazo, a Comisión de Seguimento do Convenio de febreiro de 2004 co fin de negociar un protocolo de colaboración que, teña por obxecto a revisión dos convenios de 2004 e, con ela, a do PXOM do 2013, sobre o fundamento e a definición dun novo horizonte litoral e portuario para a cidade, baseado nos seguintes principios básicos: titularidade e xestión pública dos terreos, equipamentos dotacionais e espazos libres públicos e usos produtivos portuarios complementarios.
2.3 Instar ao Ministerio de Fomento, Portos do Estado, Autoridade Portuaria, ADIF, ao Concello da Coruña e a propia Xunta de Galicia, a constituir un ente público como forma de participación e xestión dese novo horizonte litoral.
 2.4 Instar ao Ministerio de Fomento e Portos do Estado a impulsar e financiar a execución da conexión ferroviaria do Porto Exterior de Punta Langosteira sen aportación económica da Autoridade Portuaria da Coruña e, a tal efecto, demandar a correspondente inclusión de orzamento axeitado e suficiente, tanto no Plan de Investimentos de Portos do Estado e ADIF como na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o 2019, de xeito que poida ser licitada no primeiro semestre de dito exercicio. Do mesmo xeito, instar ao conxunto de administracións e entidades portuarias estatais competentes a incrementar os esforzos na plena operatividade, conectividade e promoción internacional do Porto Exterior.
 3. Que solicite, a través dos seus representantes no Consello de Administración das autoridades portuarias galegas, a celebración de cadanseu Consello de Administración extraordinarios para que formalmente se dirixan ao Ministerio de Fomento-Portos do Estado co obxectivo de demandar o sinalado nos apartados 1 e 2 do presente acordo.
 
4. Trasladar o presente acordo ao Concello da Coruña,  Ministerio de Fomento, Portos do Estado, Autoridades Portuarias dos portos de interese xeral do Estado en Galiza, ADIF, así como ás Cortes Xerais e aos grupos parlamentarios de Congreso e Senado. ”
 
5.6 34518 (10/PNP-002592)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Calvo Pouso, Diego e 6 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia diante do Goberno do Estado en relación coas centrais térmicas de carbón das Pontes e Meirama
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno do Estado:
 
Primeiro.- Que se constitúe de inmediato o Grupo de traballo anunciado pola ministra de Industria e Turismo no que se integren ás Comunidades Autónomas para analizar o modelo de transición enerxética máis racional e sustentable ambiental e economicamente, no que teñan cabida as centrais térmicas máis eficientes, entre elas as de Meirama e As Pontes.
 
Segundo.- Que se instauren canto antes os mecanismos de capacidade suprimidos (pagos por dispoñibilidade) de acordo cos criterios establecidos pola UE para as centrais térmicas de carbón máis viables económica e ambientalmente.
 
Terceiro.- Que se faga efectivo o mecanismo de apoio, por un importe de 20 millóns de euros, para a redución das emisións ambientais nas centrais térmicas de carbón, con sometemento aos requisitos e límites previstos na normativa de axudas de estado da Unión Europea contemplado na Lei 6/2018, do 13 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018 na súa disposición adicional centésimo oitava”.
 
5.8 35292 (10/PNP-002629)  (c.e. 35426)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 14 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co anuncio do Goberno central referido á asunción da débeda financeira xerada no porto de Valencia.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
 
1. Esixir do Goberno de España a igualdade de trato e consideración entre as diferentes autoridades portuarias galegas en relación á de Valencia nos termos relativos ao financiamento e asunción das débedas contraídas pola acometida de infraestruturas necesarias para a súa operatividade e competitividade.
 
2. Achegar unha compensación económica semellante, nos termos xurídicos e administrativos equivalente ou análogos ás decisións adoptadas para o caso do porto de Valencia, e libere ás autoridades portuarias galegas das cargas económicas xeradas para acometer os investimentos en infraestruturas loxísticas ou portuarias ou ben achegar os recursos económicos necesarios ou equivalentes para a execución de actuacións semellantes naqueles casos onde se atopen en fase de estudo.
 
3. Solicite a través dos seus representantes no Consello de Administración das autoridades portuaria galegas a celebración de cadanseus Consello de Administración extraordinarios para que, formalmente, se dirixan a Puertos del Estado co obxectivo de establecer a vía para a liberación de débedas ou compensación de investimentos do xeito que estimen oportuno xurídica e administrativamente”.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-12T14:25:00Z 2018-09-12T14:28:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2726/
Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 11 de setembro de 2018

 

4.1 - 33421 (10/MOC-000100)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa violencia sexual (Moción a consecuencia da Interpelación nº 30285, publicada no BOPG nº 302, do 9.5.2018, e debatida na sesión plenaria do 10.7.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018

 
O texto aprobado é o seguinte:
“O Parlamento Galego acorda instar á Xunta de Galicia a:
 
1.-Seguir a desenvolver a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero en canto á sensibilización, prevención e tratamento integral da violencia sexual como violencia machista, incrementando no vindeiro exercicio orzamentario o orzamento consignado para a igualdade de xénero, así como a prevención e intervención no ámbito da loita contra a violencia de xénero.
 
2. Continuar a desenvolver campañas informativas para fomentar na sociedade o coñecemento de que as ferramentas e recursos contra a violencia machista, como poden ser os CIMs, o teléfono 016, a app ‘Escapp’ e a app ‘Agresión OFF: Eu digo non á violencia sexual’, están a disposición para o atendemento e asesoramento tamén diante de agresións sexuais, tanto para as vítimas como para terceiras persoas.
 
3. Incluír nos obxectivos da comisión de traballo creada no seo do Observatorio galego da Violencia de Xénero, o seguimento da implantación e grao de cumprimento do Protocolo de coordinación e cooperación institucional que se aprobou no 2017, ao respecto das distintas formas de violencia, tamén a sexual, en tódalas súas áreas de actuación.
 
4. Incluír na páxina web da Secretaría Xeral de Igualdade un apartado específico visíbel na pantalla de inicio con información sobre as violencias sexuais e os seus recursos de atención e intervención.
 
5. Reflectir dentro do informe anual de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, da Secretaría Xeral de Igualdade, no apartado de análise e magnitude da violencia de xénero, os datos relativos as violencias sexuais denunciadas durante o período de estudio, desagregándoos por sexo, idade, e tipoloxía da agresión ou abuso.
 
6. Elaborar unha macroenquisa galega, en termos cuantitativos e cualitativos, sobre a incidencia das violencias machistas ao longo do ciclo da vida das mulleres, onde se inclúan apartados específicos sobre as violencias sexuais”.
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-11T18:26:00Z 2018-09-11T18:44:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2725/
Flora Miranda Pena e Patricia Otero Rodríguez toman posesión como deputadas do Parlamento de Galicia

 
Santiago, 11 de setembro de 2018.- O Pleno do Parlamento de Galicia acolleu esta mañá a toma de posesión de dúas novas deputadas: Flora Miranda Pena (deputada de En Marea por A Coruña, que substitúe a Magdalena Barahona Martín) e Patricia Otero Rodríguez (deputada do PSdeG-PSOE por Lugo, en substitución de José Antonio Quiroga Díaz.
 
Flora  Miranda  Pena  naceu en Cariño no ano 1975 e reside en Compostela desde 1993. Médica de familia por vocación. Licenciada en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela (1999). Diploma de Estudos Avanzados en Medicina. Especialista en Medicina Familiar e Comunitaria. Colaboradora docente da Facultade de Medicina de Santiago na asignatura Medicina de Familia e Atención Primaria entre os anos 2007 e 2011. Traballou na central de coordinación de emerxencias-061, na Dirección Xeral de Saúde Pública e nas Xerencias de Atención Primaria de Vigo, Pontevedra e Santiago. Desenvolveu o seu traballo como médica titular do Centro de Saúde de Valga nos sete anos anteriores á incorporación ao Parlamento.
 
Feminista, realiza actividade comunitaria sobre enfermidades de especial prevalencia en mulleres (fibromialxia). Defensora da necesidade de priorizar o coidado dos condicionantes socioeconómicos e a perspectiva de xénero pola súa relevancia na saúde das persoas. Participa activamente da plataforma en Defensa da Sanidade Pública SOS e na FADSP. Pertence á Irmandade Sanitaria Galega.
 
Foi covoceira da Coordinadora de Compostela Aberta e responsable do seu Grupo de Traballo de Saúde. É co-coordinadora do Grupo de Sanidade de En Marea. Formou parte da candidatura municipal de Compostela Aberta no 2015 e de En Marea ao Congreso e ao Parlamento galego.
 
Nai de dous fillos escolarizados no ensino público, é representante de nais e pais no Consello Escolar do seu CEIP. Formou parte da directiva da súa Anpa. É afeccionada á música e moi especialmente á poesía de autoras galegas.
 
Patricia Otero Rodríguez é licenciada en Dereito pola Universade de Santiago de Compostela (ano 2004). Especialista Universitario en Curso práctico de especialista en Seguridade Social (ano 2008). Universidade de Santiago de Compostela.
Experiencia profesional:
   - Plan Labora. Contrato de inserción. Concello de Cervo.
    - Orientadora Laboral UXT- Galicia (Costa Lucense)
    - Monitora cursos de formación IFES (Instituto de Formación e Estudios Sociais).
    - Avogada laboralista e Seguridade Social (autónoma)
    - Membro do Colexio de Abogados de Lugo.
Cargos:
     - Concelleira de Servicios Sociais, Economía e Facenda e Mar do Concello de Burela.
    - 2ª Tenente de Alcalde do Concello de Burela.
    - Secretaria da Fundación Expomar.
    - Vogal da Fundación Eu Son.
    - Vogal  do Consello Reitor do Consorcio para a xestión e explotación da rede de abastecemento aos concellos de Cervo e Burela.
  
Cargos Orgánicos:
- Secretaria de Igualdade da Executiva Provincial do PSdeG-PSOE de Lugo.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-11T11:15:00Z 2018-09-11T17:06:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2724/
Acordo da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes celebrada o 7 de setembro de 2018

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 7 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 33338 (10/PNC-002729)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e dous deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co uso como vivenda por un particular do inmoble propiedade da Xunta de Galicia coñecido como "casa da Pedragueira",” no lugar de Ribeira, Reis, no concello de Teo
BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a restablecer o uso do inmoble como base operativa para o persoal e medios adscritos ao Servizo de Conservación da Natureza de Pontevedra, que exercen as súas función e cometidos no ZEC ULLA-Deza do Distrito XVI."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-07T14:15:00Z 2018-09-07T14:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2723/
Acordos da Comisión 1ª. Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o día 05.09.2018

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 5 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 Aprobación sen modificacións

- 32913 (10/PNC-002692) Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 7 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da realización das modificacións necesarias na lexislación estatal para garantir a corresponsabilidade parental e as relacións familiares dos fillos con ambos proxenitores nos casos de cesamento da convivencia. BOPG n.º 331, do 04.07.2018

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 3 votos en contra e 2 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que modifique a lexislación estatal na materia a fin de que se garanta a corresponsabilidade parental e as relacións familiares con ambos proxenitores no cese da convivencia."

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 32303 (10/PNC-002631)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre o cumprimento polo Goberno galego do compromiso adquirido co Concello de Vigo para a remodelación das pistas de atletismo de Balaídos BOPG n.º 323, do 20.06.2018

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a dar cumprimento inmediato ao compromiso adquirido co Concello de Vigo para a remodelación das pistas de atletismo de Balaídos, acordando co Concello a tramitación urbanística que permita facer realidade o convenio."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-05T14:18:00Z 2018-09-07T14:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2722/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 11 de setembro de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 11 de setembro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 4 de setembro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto preliminar. Prestación de promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia das novas deputadas Dª Patricia Otero Rodríguez e Dª Flora María Miranda Pena
 
Punto 1. Debate e votación do ditame, emitido pola Comisión especial de estudio e análise das reformas da política forestal, de prevención de incendios forestais e do plan forestal de Galicia, avaliando a experiencia acumulada dende 2006 e, especificamente, a extraordinaria vaga de lumes que ven de sufrir Galicia en outubro de 2017 (10/SCNP-000008)
 Publicación do ditame, BOPG n.º 346, do 10.08.2018
 Publicación dos votos particulares, BOPG n.º 346, do 10.08.2018
 
Punto 2. Solicitude de creación dunha dunha Comisión de investigación, a proposta dos Grupos Parlamentarios de En Marea e do Bloque Nacionalista Galego, para determinar as causas e dirimir as responsabilidades políticas no accidente producido o pasado 12 de agosto durante a celebración do festival do Marisquiño en Vigo, así como, propoñer as actuacións necesarias para evitar que sinistros destas características poidan repetirse (doc. núm. 34704, 10/SCI-000006)
 
Punto 3. Comparecencia
 
 35215 (10/CPP-000074)
 Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por petición propia, para dar conta dos feitos acaecidos e das actuacións levadas a cabo en relación co accidente acontecido o pasado día 12 de agosto durante a celebración do festival O Marisquiño en Vigo, de acordo todo isto coa Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
Punto 4. Mocións
 
4.1 33421 (10/MOC-000100)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa violencia sexual (Moción a consecuencia da Interpelación nº 30285, publicada no BOPG nº 302, do 9.5.2018, e debatida na sesión plenaria do 10.7.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 
4.2 33422 (10/MOC-000101)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prestación sanitaria pediátrica (Moción a consecuencia da Interpelación nº 2099, publicada no BOPG nº 28, do 14.12.2016, e debatida na sesión plenaria do 10.7.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 
4.3 33427 (10/MOC-000102)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Gobeno galego en relación co impacto medioambiental da minaría de cobre (Moción a consecuencia da Interpelación nº 32461, publicada no BOPG nº 328, do 28.6.2018, e debatida na sesión plenaria do 10.7.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 
Punto 5. Proposicións non de lei
 
5.1 29845 (10/PNP-002192)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co protocolo asinado o 18 de abril de 2018 co Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria sobre os terreos do porto da Coruña, a revisión dos convenios portuarios de 2004 e a proposta do Concello da Coruña ao respecto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
5.2 31452 (10/PNP-002351)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do estudo dunha baixada do IVE da enerxía eléctrica para as potencias e consumos establecidos como imprescindibles
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 316, do 06.06.2018
 
5.3 32584 (10/PNP-002462)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do tratamento que se lle está a dar na CRTVG aos contidos informativos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
5.4 33618 (10/PNP-002543)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre a aplicación pola Xunta de Galicia das propostas do informe do Defensor del Pueblo en relación coa atención ás persoas con enfermidade mental
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 342, do 27.07.2018
 
5.5 34386 (10/PNP-002582)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as medidas que hai que tomar en materia sanitaria diante do falecemento dun doente no PAC da Estrada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
5.6 34518 (10/PNP-002592)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia diante do Goberno do Estado en relación coas centrais térmicas de carbón das Pontes e Meirama
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
5.7 34618 (10/PNP-002595)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para paliar o déficit de prazas públicas en residencias para persoas maiores e para a súa axeitada atención
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
5.8 35292 (10/PNP-002629)  (c.e. 35426)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 14 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co anuncio do Goberno central referido á asunción da débeda financeira xerada no porto de Valencia.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
Punto 6. Interpelacións
 
6.1 29368 (10/INT-000956)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
 Sobre a política do Goberno galego en relación co financiamento das entidades locais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
6.2 31746 (10/INT-001057)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 3 máis
 Sobre a xestión da CRTVG
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 316, do 06.06.2018
 
6.3 33303 (10/INT-001111)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a política do Goberno galego en relación co pechamento de camas e servizos durante os meses de verán nos hospitais do Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 
Punto 7. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
7.1 35803 (10/POPX-000103)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a información que está a ofrecer o Goberno galego respecto da situación da sanidade pública
 
7.2 35804 (10/POPX-000104)  (c.e. 35808)
 Grupo Parlamentario En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto do acontecido no Punto de Atención Continuada da Estrada no mes de agosto de 2018
 
7.3 35805 (10/POPX-000105)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención residencial a persoas maiores e dependentes
 
Punto 8. Preguntas ao Goberno
 
8.1 34600 (10/POP-004079)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
 Sobre as medidas que ten previsto desenvolver o Goberno galego para impulsar e apoiar de xeito efectivo instrumentos de xestión metropolitana de servizos no ámbito da área metropolitana da Coruña
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
8.2 33521 (10/POP-003876)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez Barreira, María Julia e 6 máis
 Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en materia de conservación das estradas, e as prioridades de actuación
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 342, do 27.07.2018
 
8.3 35659 (10/PUP-000187)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as xestións que está a realizar o Goberno galego para garantir a continuidade e a viabilidade da empresa Maderas Iglesias
 
8.4 35798 (10/PUP-000188)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 3 máis
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia diante das dramáticas situacións para o emprego que sofren diversas empresas
 
8.5 35297 (10/PUP-000186)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto do acordo asinado entre a Xunta de Galicia e as centrais sindicais para incrementar o salario do persoal docente
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
8.6 33993 (10/POP-003961)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Moreira Ferro, Jacobo e 11 máis
 Sobre os avances e novidades que se produciron nos últimos meses no proxecto do gran Montecelo, en Pontevedra
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
8.7 34414 (10/POP-004058)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre os criterios utilizados polo Goberno galego para determinar o volume de persoal existente o sábado 4 de agosto no PAC da Estrada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
  
8.8 34506 (10/POP-004069)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as demandas dos traballadores do Sergas provocadas pola decisión do Goberno galego de trasladar os servizos de coordinación das urxencias sanitarias de Galicia ao edificio do Centro Integral de Atención ás Emerxencias, na Estrada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
8.9 33883 (10/POP-003927)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre a aplicación pola Xunta das recomendacións do Consello de Contas en materia de atención residencial a persoas maiores e dependentes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
8.10 34687 (10/POP-004095)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre o incumprimento do convenio de colaboración da empresa adxudicataria da xestión do Centro de Menores Monteledo, en Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
 
Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-04T18:50:00Z 2018-09-04T18:52:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2721/
O presidente do Parlamento de Galicia recolle o premio “Celanova, Casa dos poetas”, “un estímulo para seguir traballando e intensificar o noso esforzo”

 
• Santalices reitera a súa aposta por “abrir o Parlamento” e anima a utilizar as “fórmulas novidosas de participación cidadá” que ofrece a Cámara
 
• Apunta que impulsar as relacións coa lusofonía é unha tarefa “tan lóxica como obrigada” para a institución, porque a cultura galega “ten vocación de universalidade”

Santiago, 2 de setembro de 2018.- O Parlamento de Galicia recibiu hoxe o XXXIV premio “Celanova, Casa dos poetas”, concedido polo Padroado da Fundación Curros Enríquez. O presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, recolleu o galardón, que considerou “un estímulo para seguir traballando e que nos obriga a intensificar o noso esforzo” nos ámbitos que premio recoñece.
 
Referíase Santalices á súa aposta por  “manter e reforzar o traballo da Cámara no ámbito da cultura galega, mesmo cunha programación cultural propia”, e tamén a “abrir o Parlamento”, de maneira que a xente poda coñecer a sede da institución e tamén que a institución “estea presente e se faga visible entre a xente”. Recordou, ademais, a existencia de “fórmulas novidosas” para facilitar a participación da cidadanía na vida parlamentaria, sexa impulsando proposicións de lei e non de lei, formulando comentarios ou suxestións aos proxectos lexislativos en tramitación ou propoñendo preguntas ao Goberno, sempre nun contexto de transparencia. “Galicia foi pioneira e marcou o camiño a seguir por outros parlamentos”, afirmou o presidente do Parlamento de Galicia.
 
O Premio “Celanova, casa dos poetas” recoñece tamén o impulso do Parlamento de Galicia ás relacións cos lusofonía, “unha tarefa tan lóxica como obrigada”, máxime logo de ter aprobado, por unanimidade, a lei de iniciativa popular Valentín Paz Andrade para o aproveitamento da lingua portuguesa e os vínculos cos lusofonía. 
 
O bilingüismo, un tesouro
 
Para Santalices, “o noso bilingüismo é un auténtico tesouro” na medida en que falar galego e castelán permíteme a comunicación con 500 millóns de castelán falantes e con 250 millóns de persoas de fala lusófona.
 
Ao seu xuízo, “a cultura galega ten, desde sempre, vocación de universalidade, un potencial que desde os poderes públicos estamos obrigados a reforzar, como facemos desde o Parlamento na medida das nosas modestas posibilidades”.
 
O titular do Parlamento de Galicia referiuse tamén ás relacións de veciñanza entre galegos e portugueses. “A fronteira sempre foi un concepto difuso, unha prolongación natural de nós mesmos e das nosas familias, herdanza viva da Gallaecia de outrora”.
 
Parlamentarismo, esencia da democracia
 
Santalices Vieira expresou o seu agradecemento á Fundación Curros Enríquez pola concesión deste premio, do que destacou a súa “forte carga simbólica”. “Nuns tempos nos que tanto se cuestiona a política, os políticos e as propias institucións, este recoñecemento acredita que hai razóns para a esperanza e que con todos os seus erros, que debemos esforzarnos en corrixir, o parlamentarismo continúa sendo a esencia da democracia e da convivencia harmónica entre persoas que opinan de maneira diferente”.
 
Ao recoller o premio, afirmou Santalices, “as 75 deputadas e deputados da Cámara galega reiteramos o solemne compromiso  de nos esforzar cada día no exercicio da alta representación que nos foi outorgada nas urnas; desde o respecto ás lexítimas diferenzas ideolóxicas que enriquecen o debate, pero facémolo, sobre todo, na procura dunha Galicia mellor”.
 
Santalices compartiu o premio cos presidentes e presidentas que o precederon na Presidencia da Cámara, “porque o que aquí se recoñece hoxe non xurdiu antonte” e agradeceu a concesión do mesmo, en nome propio,  no de todas as persoas que teñen ocupado un escano desde a constitución da Cámara e no do persoal da institución, “que cada día poñen o mellor de si mesmos ao servizo do Parlamento e da Comunidade Autónoma”.

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-09-02T14:21:00Z 2018-09-02T14:59:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2719/
Santalices asina a acta do Xurado dos Premios Rebulir da Cultura Galega na súa condición de presidente de honra

 
Santiago, 30 de xullo de 2018.- O titular do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, na súa condición de presidente de honra do Xurado dos Premios Rebulir da Cultura Galega, asinou este mediodía en Santiago a acta do xurado encargado de conceder estes galardóns logo da reunión celebrada esta mañá en Ourense. O fallo do xurado farase público esta tarde.
 
A sinatura da acta tivo lugar no transcurso dunha reunión do presidente do Parlamento con Alexandre Sotelino Losada, profesor da USC,  director artístico/académico do Festival Internacional Rebulir (FIR) e secretario do Xurado dos Premios Rebulir.
 
O Xurado dos Premios Rebulir da Cultura Galega está presidido por  Sandra González Sousa (presidenta da AC. Rebulir) mentres que actúa como secretario Alexandre Sotelino Losada (profesor da Universidade  de Santiago de Compostela e director artístico/académico do FIR). Tamén integran o xurado, como vogais, Juan Carlos Rodríguez Matías (alcalde do Concello de Ramirás), Rosendo L. Fernández Fernández (vicepresidente da Deputación  de Ourense), Anxo M. Lorenzo Suárez (secretario xeral de Cultura da Xunta de  Galicia), Susana Durán González (directora administrativa do FIR), e  Xosé M. Cid Fernández (profesor da Universidade de Vigo).
 
Os Premios Rebulir da Cultura Galega naceron no ano 2012 como recoñecemento a persoas e colectivos  que contribúan á difusión e posta en valor da cultura galega nas súas diferentes manifestacións. A entrega ten lugar cada ano na gala central do Festival Internacional Rebulir, que se celebra en Ramirás (Ourense) O galardón consta de tres categorías: Música galega, Patrimonio oral inmaterial e Premio homenaxe.

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-30T13:32:00Z 2018-07-30T13:33:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2718/
Os Premios de Publicidade en Galego incorporan, na súa XXV edición, un premio extraordinario para centros educativos

 
• O presidente do Parlamento, o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta e o presidente do Foro Enrique Peinador ultimaron os detalles da convocatoria nunha reunión celebrada este mediodía
 
• Os premios teñen como obxectivo promover a publicidade en lingua galega e contan con cinco categorías: radio, televisión, internet, prensa escrita e unha extraordinaria para alumnado de centros educativos
 
Santiago, 30 de xullo de 2018.- Os Premios de Publicidade en Galego, que en 2018 acadan a súa XXV edición, incorporarán este ano unha categoría extraordinaria que recoñecerá proxectos elaborados por alumnado de centros educativos e que se sumará ás catro que se viñan recoñecendo ata o de agora: radio, televisión, internet e prensa escrita.
 
As bases da convocatoria da XXV edición dos Premios de Publicidade en Galego foron aprobadas nunha reunión celebrada este mediodía no Parlamento de Galicia coa participación do titular da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira; o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García Gómez; e o presidente do Foro Enrique Peinador, Xosé González Martínez.
 
Estes premios recoñecen accións publicitarias difundidas ou transmitidas integramente en galego entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017. O prazo de inscrición na convocatoria estará aberto para o 11 de outubro de 2018 e os premios entregaranse no mes de novembro deste ano.
 
Nas categorías de radio, televisión, Internet e prensa escrita establécense dúas modalidades de premio: para a empresa anunciante e para a axencia de publicidade autora do anuncio. 
 
O premio extraordinario busca recoñecer os traballos realizados polo alumnado dos centros educativos especializados nalgunha das áreas de coñecemento que teñan que ver coa publicidade durante o curso 2017-2018. Estes centros deberán formalizar tamén a folla de inscrición.
Ata o ano 2016 os Premios de Publicidade en Galego viñan sendo convocados polo Consello Asesor de RTVE-G e da Corporación da RTVG, agora disolto. Desde 2017, son convocados pola Secretaría  Xeral de Política Lingüística da Xunta, coa colaboración do Parlamento de Galicia e do Foro Enrique Peinador.
 
Gañadores da pasada edición
 
Na pasada edición dos Premios de Publicidade en Galego resultaron gañadores, na categoría de televisión, o traballo “Imposible sen ti”, da axencia Tex 45 Producións SLU, por encargo de Abanca Corporación Bancaria, SA. O premio da categoría de radio foi para o anuncio “Medo a quedar sen datos”, da axencia Bap&Conde, para R Cable e Telecomunicacións Galicia, SA. Na categoría Internet resultou galardoado o anuncio “A túa compra, os teus temazos”, da axencia Nasas, axencia creativa de márketing online, elaborado por encargo de Gadisa Retail, SLU. O xurado declarou deserto o premio á categoría de prensa escrita porque o traballo presentado non se axustaba ás bases da convocatoria.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicacion do Parlamento de Galicia.
 

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-30T12:53:00Z 2018-07-30T14:03:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2717/
Santalices pide “consenso” e “fórmulas imaxinativas” para “preservar a viabilidade do Estado de Benestar”

 
• O presidente do Parlamento de Galicia exerceu como delegado rexio na Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago, unha tradición que cumpre 375 anos
 
• Sinala a crise demográfica como un dos grandes desafíos do momento e reclama “condicións axeitadas para que criar e educar aos fillos deixe de ser unha ousadía para os seus proxenitores”
 
• Avoga por unha “política migratoria consensuada, blindada fronte a bandazos tacticistas ou brotes xenófobos”
 
• “Que España atope un camiño de concordia, no que todas as sensibilidades teñan acomodo dentro do respecto á lei, onde a diversidade ideolóxica, cultural, lingüística, histórica, económica ou de xénero sexan sempre factores de enriquecemento e xamais de ruptura ou enfrontamento entre
iguais”
 
• Lamenta os casos de corrupción  e apunta que “con independencia dos feitos que deben xulgar os tribunais, resulta imprescindible que todos pidamos desculpas -con responsabilidade ou sen ela- polos erros cometidos e seguir reforzando os mecanismos de prevención”
 
Santiago, 25 de xullo de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, presentou hoxe, en representación do Rei Felipe VI, a Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago, unha tradición que cumpre 375 anos.
 
Durante a súa intervención, pronunciada no transcurso cunha cerimonia litúrxica celebrada na Catedral de Santiago, o oferente reclamou “consenso” e “fórmulas imaxinativas” aos dirixentes políticos para afrontar desafíos como a preservación do Estado de benestar ou a crise demográfica.
 
“Preservar a viabilidade do Estado de benestar- que se manifesta través da sanidade, a educación, os servizos sociais, a atención as persoas en situación de vulnerabilidade, o sistema público de pensións e tantas outras prestacións- constitúe unha obriga moral que a todos concerne”, dixo Santalices. “Trátase dunha meta difícil, pero alcanzable”, engadiu.
 
Conciliación como prioridade
 
Respecto á crise demográfica, “que compromete o noso futuro”, o delegado rexio considerou que “crear as condicións adecuadas  para que criar e educar aos fillos deixe de ser unha ousadía para os seus proxenitores é unha necesidade imperiosa; facilitar a conciliación debería ser unha prioridade en calquera contorno laboral”. Porque “sen nenos non hai futuro”.
 
O presidente do Parlamento referise á crise migratoria como outro dos retos actuais. Apuntou que Europa “bota de menos unha política migratoria consensuada, blindada fronte a bandazos tacticistas ou brotes xenófobos; medidas ambiciosas que contemplen aos migrantes como persoas, que busquen a integración e fuxan dos guetos, que aposten pola educación que inmunice fronte a hipotéticas e indesexables radicalizacións”.
 
Nunha invocación ateigada de contido social, Santalices Vieira tivo presentes ás familias, ás persoas migrantes, ás afectadas pola crise, ás persoas con adiccións ou ás que padecen algunha doenza. “Aliviar o padecemento físico e psicolóxico do enfermo –agregou- e ofrecer coidados paliativos  a quen o necesite ao final da vida eríxese nunha obriga moral fronte á que non resultan admisibles os atallos”.
 
Mandato ético fronte aos incendios
 
O delegado rexio falou tamén da ameaza que supoñen os incendios  forestais e apuntou que “facer canto estea ao noso alcance para previlos, cumprir o ordenamento xurídico e manter unha actitude vixiante fronte  a este tipo de delincuencia constitúe un mandato ético inescusable para todas as persoas de boa vontade”.
 
Reiterou Santalices a condena social fronte á violencia de xénero, un drama que ao seu xuízo, require “un enfoque global, máis aló dos recursos institucionais; un enfoque que conte coa implicación de particulares e institucións, que comece no fogar e na escola, e corrixa condutas inapropiadas que en ocasións se desencadean a partir de patróns observados na propia rede”.
 
Honrar a memoria das vítimas
 
Na Ofrenda ao Apóstolo, o presidente do Parlamento lembrou ás vítimas do accidente ferroviario de Angrois, ás vítimas do terrorismo e de calquera outra forma de violencia. “Perpetuemos e honremos a súa memoria, a memoria de todas as vítimas”, dixo.
 
Para Galicia, Santalices pediu “seguir transitando por sendas de entendemento, estabilidade e crecemento económico que a todos estenda os seus efectos positivos”.
 
O delegado  rexio tivo presente na súa invocación á xuventude, “para  que se impregne de valores humanos e, unha vez concluída a etapa formativa, atope un futuro laboral estable que lle permita formar unha familia e construír unha sociedade mellor”; e tamén aos maiores “para que logo dunha vida de traballo e sacrificio, pidan desfrutar do seu outono vital con plenitude e serenidade, nun contorno de respecto, cariño e recoñecemento ao seu legado”.
 
O oferente fixo votos “por cada un dos españois e galegos -tamén cantos exercemos responsabilidades públicas- para que nos esforcemos por actuar con rectitude e honestidade, na procura dunha sociedade máis xusta, harmoniosa e inclusiva”.
 
Para o rei Felipe VI, o presidente do Parlamento  desexou “que continúe exercendo as súas responsabilidades con acerto, moderación e eficacia, ao servizo dunha España que sexa fogar común para todos os seus habitantes”.
España como espazo de concordia
 
Nesta liña, sinalou que “queremos unha España que sexa quen de atopar un camiño de concordia, no que todas as sensibilidades teñan acomodo dentro do respecto á lei, onde a diversidade ideolóxica, cultural, lingüística, histórica, económica ou de xénero sexan sempre factores de enriquecemento e xamais de ruptura ou enfrontamento entre iguais”.
 
“Unha España –agregou Santalices- na que todas e todos gocemos dos mesmos dereitos e teñamos acceso a prestacións e servizos públicos similares, con independencia da idade ou lugar de residencia”.
 
Pedir desculpas
 
O presidente do Parlamento de Galicia fixo tamén referencia aos casos  de corrupción que afectan á credibilidade das institucións.  “Con independencia dos feitos que deben xulgar os tribunais, resulta imprescindible que todos pidamos desculpas –con responsabilidade ou sen ela- polos erros cometidos e seguir reforzando os mecanismos de prevención para impedir que accións deste tipo podan repetirse no futuro”.
 
Recordou Santalices que canda a festividade litúrxica do Apóstolo Santiago, desde hai 99 anos se celebra o Día da Patria Galega e, en datas máis recentes, o Día de Galicia; “unha festa patriótica, patrimonio de todos, ao igual que esta solemne cerimonia relixiosa”. O presidente do Parlamento rematou a súa invocación desexando “que estas e calquera outra celebración sexan sempre fonte de unión no esencial para sermos mellores”.
 
Rematada a cerimonia na Catedral, o presidente do Parlamento dirixiuse ao Pazo de Raxoi,  onde asinou no libro de ouro da cidade e asistiu á recepción ofrecida polo
Concello de Santiago na honra do delegado rexio.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-25T13:08:00Z 2018-07-25T13:10:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2716/
A presidenta do Consello da Cultura Galega efectúa unha visita institucional ao Parlamento de Galicia

 
 
Santiago, 24 de xullo de 2018.- A presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco, efectuou esta mañá unha visita institucional ao Parlamento de Galicia, onde foi recibida polo presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 
A visita enmárcase na rolda de contactos que a presidenta do Consello da Cultura Galega está a efectuar logo de tomar posesión.
 
O presidente do Parlamento reiterou a súa felicitación a Rosario Álvarez, fixo votos por unha xestión exitosa á fronte do Consello da Cultura Galega e brindoulle a colaboración institucional do Lexislativo Galego.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-24T10:53:00Z 2018-07-24T10:55:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2715/
O Consello de Contas entrega no Parlamento a memoria anual do ano 2017 e os informes de fiscalización referidos ao ano 2016

 
 * O Consello de Contas de Galicia presentou a súa Memoria correspondente ao ano 2017 e 10 informes de fiscalización
 * Estes informes engádense aos presentados en febreiro deste ano, de forma que ata a data téñense presentados un total de 28
¨* A Conta Xeral da Comunidade Autónoma reflicte razoablemente a actividade económico-financeira desenvolvida no exercicio 2016
 * O 95% das entidades locais remitiron as  súas contas ao Consello de Contas de Galicia
 * O gasto por habitante dos concellos galegos foi de case 795 euros, por baixo da media nacional que se sitúa en 951 euros

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2018.- O conselleiro maior do Consello de Contas, José Antonio Redondo, entregou esta mañá ao presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, a memoria e as contas correspondentes ao ano 2017 e os seguintes informes de fiscalización,  que se atopan na páxina web do Consello de Contas:
 
- O Informe de fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, exercicio 2016, que inclúe a Declaración definitiva sobre o seu exame e comprobación
- O Informe económico – financeiro das entidades instrumentais autonómicas, exercicio 2016
- O Informe de fiscalización da Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde, exercicio 2016
- O Informe de fiscalización da Conta Xeral das Entidades Locais de Galicia, exercicio 2016
- O Informe de fiscalización de Fondos europeos, exercicio 2016
- O Informe de seguimento de recomendacións ás fundacións sanitarias públicas (Medicina Xenómica, Ingo e Fegas)
- O Informe de fiscalización do procedemento de xestión do inventario de bens do Sergas, exercicios 2015-2016
- O Informe de fiscalización do gasto en atención residencial a persoas maiores e dependentes
- O Informe de fiscalización da tesouraría da Administración Xeral, exercicios 2014-2016
- O Informe de fiscalización selectiva sobre a farmacia hospitalaria, exercicios 2014-2016
 
Esta remisión engádese á realizada o 9 de febrerio deste
ano, na que se presentaran os seguintes informes:
 
- O informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial
- Os informes de fiscalización dos Concellos de O Barco de Valdeorras, de Oleiros, de Santiago de Compostela e de Marín.
- O informe de fiscalización sobre a estabilidade orzamentaria das Corporacións Locais de Galicia.
- Os informes de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa dos Concellos de Vigo, A Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago de Compostela, Ourense e Pontevedra, e das catro Deputacións Provinciais.
- O informe global de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa.
 
No que vai de ano, o Consello de Contas de Galicia remitiu ao  Parlamento un total de 28 informes.
 
Declaración definitiva da Conta Xeral da Comunidade
Autónoma 2016
 
O informe de fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma correspondente ao exercicio 2016 contén por primeira vez a opinión sobre a representatividade xeral dos estados contables da Administración xeral, o Sergas e as demais entidades instrumentais autonómicas.
 
Segundo a dita opinión, o Pleno do Consello de Contas declara que a Conta Xeral reflicte razoablemente a actividade económico-financeira desenvolvida no exercicio 2016, presentando determinadas deficiencias e limitacións que se sinalan nos respectivos informes de fiscalización.
 
Rendición das entidades locais
 
Do total de entidades locais de Galicia, o 95% remitiron as súas contas ao Consello, considerándose rendidas sen defectos o 93%. Das contas rendidas, as correspondentes a 76 entidades foron remitidas fóra de prazo.
 
Cabe destacar que o gasto por habitante nos concellos de Galicia se situou no 2016 en case 795 euros, un 5% menos que o ano pasado, por baixo da media nacional que se sitúa en 951 euros.
 
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-20T11:54:00Z 2018-07-20T11:55:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2714/
Minuto de silencio no Parlamento de Galicia en sinal de repulsa contra o crime por violencia de xénero rexistrado na Coruña

 
Santiago, 20 de xullo de 2018.- O Parlamento de Galicia acolleu esta mañá unha concentración de un minuto de silencio en sinal de repulsa contra o crime por violencia de xénero rexistrado na Coruña. Participaron no acto o presidente do Parlamento de Galicia,  deputadas e deputados, así como persoal da Cámara, do Valedor do Pobo e do Consello de Contas.
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-20T11:21:00Z 2018-07-20T11:22:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2713/
O xefe da Garda Civil en Galicia despídese do presidente do Parlamento


O xefe da Garda Civil en Galicia despídese do presidente do Parlamento
 
Santiago, 18 de xullo de 2018.- O xeneral de brigada Ángel Alonso Miranda, ata o de agora xefe da Garda Civil en Galicia, efectuou este mediodía unha visita protocolaria de despedida ao presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 
O xeneral Alonso Miranda, natural de Verín,  deixa a xefatura da Garda Civil en Galicia logo de ser designado para dirixir o Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado (CITCO).
 
O presidente do Parlamento desexou éxito ao xeneral Alonso no seu novo destino.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-18T13:48:00Z 2018-07-18T13:50:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2712/
Parlamento, Xunta e Museo do Pobo Galego patrocinarán unha exposición de artistas plásticos bávaros e galegos

 
• A mostra poderá visitarse no Museo do Pobo Galego ao longo do cuarto trimestre de 2018 e enmárcase nos intercambios que artistas de Galicia e Baviera protagonizan desde hai máis de dúas décadas
 
Santiago, 18 de xullo de 2018.- O Parlamento de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Museo do Pobo Galego patrocinarán conxuntamente unha exposición  que amosará, en Santiago, obras de artistas bávaros e galegos.
 
O acordo formalizouse esta mañá coa sinatura dun protocolo de colaboración asinado polo presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira; o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez González; o presidente do Padroado do Museo do Pobo Galego, Justo Beramendi González.
 
A mostra levará por título “Galicia-Baviera” e permitirá dar continuidade ao intercambio que artistas galegos e alemáns da rexión de Baviera veñen desenvolvendo desde hai máis de 20 anos.
 
A exposición estará aberta ao público no Museo do Pobo Galego, en Santiago, durante o cuarto trimestre de 2018. De xeito paralelo, as institucións asinantes do protocolo editarán un catálogo recompilatorio das obras expostas, ademais de organizar unhas xornadas de encontro nas que tomarán parte artistas galegos e bávaros. O responsable artístico a mostra será o pintor galego Antón Sobral Iglesias.
 
O presidente do Parlamento adiantou que impulsará a promoción desta mostra a través da Conferencia de Asembleas Lexislativas Rexionais Europeas (CALRE), da que tamén forma parte Baviera. Logo de ser amosada en Santiago, a exposición viaxará a Alemania.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-18T11:19:00Z 2018-07-18T13:38:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2711/
Parlamento e Asociación de Ex deputados/as impartiron 58 charlas divulgativas no curso escolar 2017-2018

 
• Estas actividades contaron coa asistencia de máis de 4.000 alumnos de ESO, Bacharelato e universidade
 
Santiago, 17 de xullo de 2018.- O Parlamento de Galicia e a Asociación de Ex parlamentarios/as da Cámara organizaron durante o curso 2017-2018, un total de 58 charlas divulgativas para dar a coñecer a realidade e o funcionamento do Lexislativo autonómico. Os cálculos da Asociación de Ex Parlamentarios/as sinalas que participaron nestas actividades divulgativas máis de 4.000 alumnos e alumnas de ESO, Bacharelato e tamén universitarios.
 
O ciclo de charlas divulgativas sobre o Parlamento de Galicia púxose en marcha no ano 2011 para dar a coñecer a institución ao estudantado de ESO e Bacharelato. As charlas son impartidas por ex deputados da Cámara desde unha óptica plural na medida en que habitualmente participan representantes de tres formacións políticas diferentes. A actividade comeza coa proxección dun vídeo sobre o Parlamento e, logo da exposición de cada un dos relatores, o alumnado abre unha rolda de preguntas.
 
No curso actual, este ciclo de charlas estendeuse tamén ao ámbito universitario, no que se celebraron 7 charlas.
 
A aceptación desta actividade por parte da comunidade educativa presenta unha tendencia ascendente, ao pasar das 20 charlas celebradas na primeira edición ás 58 deste curso.
 
O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, expresa o seu agradecemento aos integrantes da Asociación de Ex Parlamentarios que participaron na organización e impartición desta actividade. 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-17T11:58:00Z 2018-07-17T11:58:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2710/
Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 13-07-2018

 
A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 13 de xullo de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 29452 (10/PNC-002343)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Salorio Porral, María Soraya e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dos cambios normativos necesarios para adaptar a limitación de potencia dos motores das embarcacións de recursos específicos ás necesidades da frota
BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a promover os cambios normativos necesarios para adecuar ás necesidades da frota a limitación de potencia dos motores das embarcacións de recursos específicos."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 22248 (10/PNC-001807)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir a igualdade nas prestacións entre o persoal que desenvolve as súas funcións no Servizo de Gardacostas, tanto estatutario coma externalizado
BOPG n.º 241, do 17.01.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G.P. Popular de Galicia, doc. núm. 33409, e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a impulsar as seguintes medidas:
 
1.- Dirixirse ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social para que modifique a actual normativa en vigor de xeito que nas actividades que determinan a redución da idade mínima de xubilación e coeficientes redutores da Mariña Mercante se inclúan as embarcacións e buques de inspección, busca, salvamento e loita contra a contaminación adscritas ao servizo das administración públicas.
 
2.- Requirir a aplicación dos coeficientes redutores ao persoal estatutario que desenvolve labores de inspección, salvamento e loita contra a contaminación a bordo de embarcacións da Administración, con carácter retroactivo, de acordo aos criterios da Mariña Mercante establecidos no Real Decreto 1311/2007, de 5 de decembro e da Circular núm. 4/2017 de aplicación dos coeficientes redutores da idade de xubilación no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, acorde coas competencias e funcións que desempeñan."

- 30710 (10/PNC-002468)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa defensa dos dereitos dos mariñeiros galegos que traballaron en buques de Noruega a percibir dese estado as súas pensións de xubilación
BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G.P. dos Socialistas de Galicia, doc. núm. 33406, e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a dirixirse ao Goberno español en demanda de:
 
- Que adopte as medidas legais que corresponda ao amparo do Convenio Europeo de Dereitos Humanos e do Regulamento do Tribunal Europeo de Dereitos contra o Reino de Noruega ("Demanda Interestatal" e/ou intervención como terceira parte en "Demanda Individual”), que está incumprindo o Convenio Europeo de Dereitos Humanos, ao vulnerar a prohibición de discriminación por razón de nacionalidade por ter esixido a residencia para a inclusión no sistema noruego de seguridade social aos mariñeiros galegos embarcados en buques deste país, requisito que, polo contrario, non se esixía aos nacionais noruegos empregados nos mesmos barcos, sen xustificación obxectiva e razoable para isto.
- Que tanto se adopta a medida de interposición dunha "Demanda Interestatal" como da e/ou intervención como terceira parte en "Demanda Individual", o faga en función dos intereses e das necesidades que manifesten os traballadores do mar da asociación Long Hope, que xa están litigando na actualidade contra o Reino de Noruega deste Estado membro do Consello de Europa para esgotar a vía interna antes de acudir ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos.
- Que inicie ao mesmo tempo una negociación real, inmediata e directa co Reino de Noruega para alcanzar un acordo que permita poñer fin satisfactoriamente á situación de desprotección social na que se atopan os mariñeiros emigrantes en buques de Noruega.
 
O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a apoiar técnica e económicamente aos mariñeiros galegos afectados nas súas demandas ante os tribunais de Noruega na defensa dos seus intereses e dereitos, sempre que o soliciten."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-13T16:08:00Z 2018-07-13T16:13:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2709/
Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 12-07-2018

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 12 de xullo de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
- 32902 (10/PNC-002690)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co disposto na disposición adicional segunda da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero
BOPG n.º 331, do 04.07.2018
 
Sométese a votación por puntos a transacción coa emenda do G.P. Popular de Galicia, doc. 33365, cos resultados seguintes:
 
Puntos 1, 2 e 4, rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
Puntos 3 e 5, aprobados pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, en cumprimento do disposto na Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, ao seguinte:
 
1. A dirixirse ao Goberno Central para que polos distintos departamentos ministeriais competentes na materia se reestruturen os protocolos para que a valoración do risco de novas agresións e do risco vital complementen as valoracións dos Corpos e Forzas de Seguridade coas informacións das Unidades de Valoración Forense Integral, os centros de saúde, Centros da Muller ou Servizos Sociais, entre outros.
 
2. Establecer plans formativos para a especialización prioritaria dos profesionais das UVFI."
 
 
Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2018

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-13T11:15:00Z 2018-07-13T11:15:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2708/
O Parlamento de Galicia súmase ao loito polo falecemento de Fernández Albor

 
• As bandeiras ondean a media hasta en sinal de loito e o presidente do Parlamento púxose a disposición da familia do falecido
 
Santiago, 12 de xullo de 2018.- O Parlamento de Galicia sumouse aos tres días de loito oficial decretados tras o falecemento do ex-presidente da Xunta e ex-deputado Gerardo Fernández Albor.
 
Deste xeito, as bandeiras ondean a media hasta no Parlamento desde este mediodía e o presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, trasladou, en nome propio e no do Parlamento, as súas condolencias á familia do falecido no tanatorio compostelán onde se velan os restos de Fernández Albor.
 
Nada máis ter coñecemento do óbito, o presidente do Parlamento púxose a disposición da familia do falecido.
Santalices Vieira, considera  a Fernández Albor “un dos piares da autonomía galega”. Ao seu xuízo, a sociedade galega está en débeda con Fernández Albor polo seu traballo “sempre desinteresado, mais non sempre comprendido no seu tempo, na edificación do autogoberno de Galicia”.
 
“O legado de Fernández Albor, galego universal, que amou intensamente a Galicia sen deixar por iso de sentirse profundamente español e europeo, permanecerá imperecedoiro na memoria colectiva. Descanse en paz un galego bo e xeneroso”, afirma Santalices.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-12T14:43:00Z 2018-07-12T19:15:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2707/
Unha delegación dos lexislativos estatais de Estados Unidos visita a Cámara galega

 
• Participaron representantes das cámaras dos estados de  Dakota do Sur, Illinois, Wisconsin, Carolina do Norte, Kentucky, Texas e Novo México, ademais de integrantes da estrutura da NCSL

Santiago, 12 de xullo de 2018.- Unha delegación da Conferencia Nacional de Lexislaturas Estatais de Estados Unidos (NCSL) visitou este mediodía o Parlamento de Galicia, onde mantiveron un encontro co presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieita, ademais de efectuar unha visita á sede do Lexislativo galego.
 
A delegación está encabezada pola presidenta da NCSL e membro do Senado de Dakota do Sur, Deb Peters. Tamén acudiu a presidenta  electa da NCSL e membro do Senado de Illinois, Toi Hutchinson. Participaron, ademais, representantes dos lexislativos de Wisconsin, Carolina do Norte, Kentucky, Texas e Novo México, ademais de integrantes da estrutura da NCSL.
 
Durante a reunión, o presidente do Parlamento de Galicia explicou a historia, funcionamento e competencias da Cámara galega, ademais de interesarse polo funcionamento das cámaras lexislativas estatais dos Estados Unidos e da propia NCSL.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-12T13:11:00Z 2018-07-13T11:24:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2706/
O presidente do Parlamento homenaxea a Fernández Albor, “un dos piares da autonomía galega”


 
 

Santiago, 12 de xullo de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, lamenta o falecemento do exdeputado autonómico e expresidente da Xunta Gerardo Fernández Albor, ao que considera “un dos piares da autonomía galega”.
 
A xuízo de Santalices Vieira, a sociedade galega está en débeda con Fernández Albor polo seu traballo “sempre desinteresado, mais non sempre comprendido no seu tempo, na edificación do autogoberno de Galicia”.
 
“O legado de Fernández Albor, galego universal, que amou intensamente a Galicia sen deixar por iso de sentirse profundamente español e europeo, permanecerá imperecedoiro na memoria colectiva. Descanse en paz un galego bo e xeneroso”, afirma Santalices.
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-12T12:05:00Z 2018-07-12T12:09:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2705/
O presidente do Parlamento ofrece colaboración institucional ao delegado do Goberno en Galicia

 
• Javier Losada efectuou unha visita de cortesía ao titular da Cámara galega

Santiago, 12 de xullo de 2018.- O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada de Azpiazu, efectuou esta mañá unha visita de cortesía ao Parlamento de Galicia, onde foi recibido polo titular da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 
Durante a reunión, o presidente do Parlamento trasladou ao delegado do Goberno  “a lealdade e colaboración institucional do Lexislativo galego na procura do ben común para as galegas e os galegos, aos que todos os responsables públicos nos debemos”.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-12T11:20:00Z 2018-07-12T11:25:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2704/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 11 de xullo de 2018

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 11 de xullo de 2018
 
(Debate e votación conxunta das PNL 5.1, 5.5 e 5.8) 
 
5.1 - 26542 (10/PNP-001875)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa consecución do obxectivo de incorporar o Pazo de Meirás ao patrimonio público de xeito gratuíto
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 267, do 27.02.2018
 
5.5 - 32222 (10/PNP-002423)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do apoio a iniciativas relacionadas coa recuperación do pazo de Meirás para o patrimonio público
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
5.8 - 32887 (10/PNP-002484)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto das conclusións inseridas no informe da comisión de expertos nomeada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para analizar as posibilidades de incorporar ao patrimonio público a propiedade das torres ou pazo de Meirás, así como a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto.
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 328,
do 28.06.2018

O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia, recoñecendo o importante traballo realizado desde hai anos por historiadores e historiadoras, asociacións da memoria histórica, á Xunta pro devolución do Pazo de Meirás, e institucións coma a Deputación da Coruña e o Concello de Sada, entre outros, insta á Xunta de Galicia:
1.- A que remita urxentemente o Informe da Comisión de Expertos nomeada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en cumprimento da resolución do Parlamento de Galicia sobre as posibilidades de incorporar ao Patrimonio Público a propiedade das ‘Torres de Meirás’, con todos os seus anexos documentais, á Administración Xeral do Estado coa petición de que se realicen as accións legais á que fai referencia o informe na súa conclusión final co obxecto de reintegrar as ‘Torres ou Pazo de Meirás’ ao ámbito dos bens de dominio público da Administración Xeral do Estado.
2.- A incorporarse, en canto sexa exercitada esa acción legal, ao proceso civil como coadxuvante adhesiva.

3.- O Parlamento de Galicia declara a súa vontade de que a recuperación do Pazo de Meirás para o patrimonio público non implique un novo custo para o pobo de Galicia”.
 
 
5.6 - 32339 (10/PNP-002434)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos compromisos referidos ao avance da execución e data de remate das obras do AVE a Galicia, así como a actuación que debe levar a cabo respecto dos investimentos estatais e o cronograma previsto para ese fin
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
 
1.- Dirixirse ao Goberno do Estado para que ratifique a data comprometida de finalización das obras do AVE a Galicia, co obxectivo que estea funcionando en probas no ano 2019, tal e como tiña comprometido o anterior Executivo estatal.
 
2.- Trasladar ao Goberno do Estado que a finalización da alta velocidade entre Madrid e Galicia no prazo comprometido é un obxectivo irrenunciable e prioritario para a nosa Comunidade.
 
3.- Manter, como veu facendo ata o de agora, o seu labor de vixilancia sobre os investimentos estatais e o cronograma previsto para que o remate desta infraestrutura estratéxica para Galicia se produza no prazo comprometido, e a estes efectos crear entre o Estado e a Xunta, no marco da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado – Comunidade Autónoma de Galicia, unha Subcomisión coa participación dos responsables de infraestruturas de ambos os dous gobernos, que se ocupará da avaliación e impulso das infraestruturas de Galicia e da súa execución orzamentaria.
 
4.- Co obxecto de facilitar esta labor de seguimento, demandar do novo Ministro de Fomento que manteña o compromiso do anterior Ministro de efectuar visitas de periodicidade trimestral a Galicia con información dos avances das obras.
 
5.- Dirixirse ao Goberno de España para que realice coa máxima dilixencia e sen retrasos inxustificables os trámites necesarios para o inicio das obras das licitacións pendentes ou en fase previa á adxudicacións”.
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-11T16:24:00Z 2018-07-11T16:53:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2703/
Acordos da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 06-07-2018

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 6 de xullo de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación con modificacións
 
- 31961 (10/PNC-002598)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 12 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, coa participación do sector, de plans de innovación específicos para o desenvolvemento de novos usos da madeira, novos materiais de base biolóxica e de aplicación do deseño que contribúan a mellorar a valorización dos produtos da industria forestal
BOPG n.º 319, do 13.06.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G.P. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 33163) e resulta aprobada , por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a elaborar plans de innovación específicos para o desenvolvemento de novos usos da madeira, novos materiais de base biolóxica e de aplicación do deseño que contribúan a mellorar a valorización dos productos da industria forestal galega, coa participación dos axentes económicos e sociais dos sectores implicados.
 
Ditos plans terán un carácter transversal e contarán con recursos no próximo orzamento de 2019."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 30298 (10/PNC-002436)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas deficiencias e carencias que presenta en materia de sinalización e seguridade o Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo, na provincia de Ourense
BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
Sométese a votación a transacción coas emendas dos GG. PP. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 33164) e Popular de Galicia (doc. núm. 33171), e resulta aprobada  pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galicia a:
 
1.- Acometer, segundo o Plan Director do Camiño de Santiago, a mellora da sinalización da Vía da Prata, no que tamén estará incluído o núcleo de Seixalbo prevista para o ano 2019, priorizando os puntos críticos.
2.- Executar a mellora xa prevista no proxecto promovido pola Xunta de Galicia de mellora de seguridade viaria na estrada OU-105 en Seixalbo, con especial atención ao paso por debaixo da ponte da vía do tren estudando a vibilidade dun paso de peóns nas proximidades segundo a normativa vixente de seguridade vial ao tempo que se mellore a sinalización das advertencias de perigo en ambos os sentidos de circulación.
 
3. Recordar ao Concello de Ourense as súas obrigas a respecto dos desbroces e limpeza de maleza no perímetro rural e a existencia de ordes de Axudas da Xunta de Galiza para a accesibilidade e sinalización dos distintos recursos turísticos, ás que se poderá acoller para realizar a sinalización dalgún elemento patrimonial de interese, como a capela de Santa Águeda. "

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-09T12:37:00Z 2018-07-09T12:38:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2702/
O presidente do Parlamento exercerá como delegado rexio na Ofrenda ao Apóstolo por designación de Felipe VI

 
• Santalices agradece a designación e reitera a súa lealdade institucional ao Xefe do Estado

Santiago, 7 de xullo de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, exercerá como delegado rexio na Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago que se celebrará na Catedral de Santiago o vindeiro 25 de xullo. O xefe  da Casa Real, Jaime Alfonsín, vén de comunicar ao presidente da Cámara a designación efectuada polo Rei.
 
O presidente do Parlamento agradece o encargo do monarca e reitera a súa lealdade institucional á figura do Xefe do Estado.
 
Santalices Vieira exerceu como delegado rexio, na súa condición de  presidente da Cámara, na Ofrenda Nacional ao Apóstolo do 25 de xullo de 2016 e na Ofrenda da Traslación do 30 de decembro de 2017.
 
A Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago, que se celebra cada 25 de xullo, foi instaurada por Felipe IV en 1643.
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-07T13:42:00Z 2018-07-07T13:46:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2701/
O Parlamento de Galicia duplica en dous anos o número de visitas á súa sede

 
• Pasou de 5.268 visitantes no primeiro semestre de 2016 a 10.258 no mesmo período deste ano
 
• O crecemento do número de visitas responde á estratexia da Cámara para dar a coñecer o seu funcionamento
 
Santiago, 6 de xullo de 2018.- O número de persoas que visitan o Parlamento de Galicia no marco do programa de visitas guiadas e outras iniciativas similares para dar a coñecer a institución entre a cidadanía duplicouse nos últimos dous anos, ao pasar das 5.268 visitas que recibiu no primeiro semestre de 2016 a un total de 10.258 no mesmo período de 2018.
Este incremento enmárcase na aposta do presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, por abrir o Parlamento á sociedade, potenciando o programa de visitas guiadas, pero tamén impulsando novas iniciativas, como  as portas abertas semanais, que permiten que calquera persoa que o desexe poda coñecer o Pazo do Hórreo todos os luns sen necesidade de inscrición previa.
 
Ademais, a mediados de marzo deste ano púxose en marcha o programa “Coñece as túas institucións”, impulsado polo Parlamento e pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para divulgar o papel das institucións autonómicas, explicar a separación de poderes e impulsar os valores democráticos. Está dirixido a escolares de 5º e 6º de Primaria e de 1º e 2º de ESO de centros públicos da Comunidade Autónoma. Os custes do desprazamento son asumidos polas institucións promotoras.
 
Nos tres primeiros meses de funcionamento deste programa un total de 3.000 alumnos e alumnas, matriculados en 88 centros públicos da Comunidade Autónoma visitaron o Parlamento de Galicia e a Xunta. O programa “Coñece as túas institucións” volverá ofertarse no vindeiro curso escolar.
 
A web do Parlamento de Galicia ofrece información sobre os diferentes programas de visita ao Pazo do Hórreo. No seguinte enlace:  http://www.parlamento.gal/VesOParlamento/
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-06T09:40:00Z 2018-07-06T09:40:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2700/
Acordo da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 05-07-2018

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 5 de xullo de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 31810 (10/PNC-002585)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para reforzar a investigación no ámbito gandeiro e incrementar a formación dos gandeiros, así como a renovación do convenio asinado con Xenética Fontao, S. A. para o desenvolvemento do programa de mellora xenética da raza frisona galega
BOPG n.º 319, do 13.06.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1.- Reforzar a investigación no ámbito gandeiro, a través do Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL) e do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo.
 
2.- Incrementar a formación aos gandeiros a través dos centros de formación e experimentación agroforestal de Sergude, Becerreá, Monforte de Lemos e "Pedro Murias" (Ribadeo).
 
3.- Renovación convenio con Xenética Fontao, S.A. para o plan de mellora xenética para o Frisón de Galicia."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-05T12:53:00Z 2018-07-13T11:22:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2699/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 10 de xullo de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 10 de xullo de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 3 de xullo de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Debate e votación das propostas de cese da Valedora do Pobo, formuladas polo G.P. do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm. 32981) e polos grupos parlamentarios de En Marea e dos Socialista de Galicia (doc. núm. 33004)
 
Punto 2. Textos lexislativos
 
2.1 Debate e votación do ditame emitido pola Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, sobre a Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia, e, se é o caso, fixación do número de membros da Cámara encargados da súa defensa e posterior designación (doc. núm. 20737, 10/PPLC-000007)
 Publicación do ditame da comisión, BOPG n.º 329, do 29.06.2018
 Publicación de emendas e votos particulares, BOPG n.º 329, do 29.06.2018
 
2.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos Socialistas de Galicia, de modificación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia (doc. núm. 30911, 10/PPL-000023)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 304, do 15.05.2018
 
2.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. de En Marea, pola que se regula a publicidade sanitaria e socio-sanitaria de centros e actividades na Comunidade Autónoma de Galicia(doc. núm. 31024, 10/PPL-000024)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 308, do 22.05.2018
 
Punto 3. Comparecencia

 
 31529 (10/CPP-000065)
 Da Sra. conselleira do Mar, por petición propia, para informar das demandas propostas por Galicia en relación coa reformulación do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, coñecido como FEMP, e os traballos levados a cabo para a súa consecución
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
Punto 4. Mocións
 
4.1 32737 (10/MOC-000097)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais e funcións dos axentes forestais e medioambientais de Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 31575, publicada no BOPG nº 316, do 06.06.2018, e debatida na sesión plenaria do 19.06.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
4.2 32740 (10/MOC-000098)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de atención ás persoas con infarto agudo de miocardio. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 29887, publicada no BOPG nº 299, do 03.05.2018, e debatida na sesión plenaria do 19.06.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
4.3 32745 (10/MOC-000099)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prestación dos servizos de mantemento no novo hospital de Vigo. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 31237, publicada no BOPG nº 312, do 30.05.2018, e debatida na sesión plenaria do 19.06.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
Punto 5. Proposicións non de lei
 
5.1 26542 (10/PNP-001875)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e 2 máis
 Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa consecución do obxectivo de incorporar o Pazo de Meirás ao patrimonio público de xeito gratuíto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 267, do 27.02.2018
 
5.2 30403 (10/PNP-002252)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento, a aplicación e o desenvolvemento da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
5.3 31955 (10/PNP-002399)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as medidas que debe inserir o Goberno galego no Decreto de axudas para paliar os danos causados pola explosión dunha pirotecnia en Paramos, no concello de Tui, así como as actuacións que debe levar a cabo ao respecto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 319, do 13.06.2018
 
5.4 32077 (10/PNP-002415)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
 Sobre a elaboración polo Goberno galego, logo de informe da comisión correspondente, dun novo catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas adaptado á realidade actual
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
5.5 32222 (10/PNP-002423)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do apoio a iniciativas relacionadas coa recuperación do pazo de Meirás para o patrimonio público
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
5.6 32339 (10/PNP-002434)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 6 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos compromisos referidos ao avance da execución e data de remate das obras do AVE a Galicia, así como a actuación que debe levar a cabo respecto dos investimentos estatais e o cronograma previsto para ese fin
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
5.7 32700 (10/PNP-002469)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
 Sobre a demanda dunha axenda galega diante do Goberno central
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
5.8 32887 (10/PNP-002484)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto das conclusións inseridas no informe da comisión de expertos nomeada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para analizar as posibilidades de incorporar ao patrimonio público a propiedade das torres ou pazo de Meirás, así como a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
Punto 6. Interpelacións
 
6.1 2099 (10/INT-000084)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre a prestación sanitaria pediátrica
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 28, do 14.12.2016
 
6.2 30285 (10/INT-000999)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa violencia sexual
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 302, do 09.05.2018
 
6.3 32461 (10/INT-001090)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco e 3 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto medioambiental da minaría de cobre
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
Punto 7. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
7.1 33015 (10/POPX-000100)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a manipulación dos medios de comunicación públicos
 
7.2 33016 (10/POPX-000101)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre o prazo previsto para o impulso da axenda de cambio dependente da Xunta de Galicia
 
7.3 33017 (10/POPX-000102)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre o uso en beneficio propio ou partidario das institucións e medios públicos de Galicia
 
Punto 8. Preguntas ao Goberno
 
8.1 32447 (10/POP-003768)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a actuación que está a levar a cabo o Goberno galego en relación coa catástrofe ocasionada pola explosión de material pirotécnico no lugar de Paramos, no concello de Tui
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
8.2 33010 (10/PUP-000176)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto das posibles consecuencias da sentenza núm. 327/2018 da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación coa valedora do pobo
 
8.3 32640 (10/POP-003793)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
 Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para loitar contra a discriminación por razón de orientación sexual ou identidade de xénero e dar a coñecer no ámbito educativo a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
8.4 30993 (10/POP-003607)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre as razóns do Goberno galego para non aprobar as Directrices de paisaxe no prazo comprometido
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 309, do 23.05.2018

8.5 31312 (10/POP-003642)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto do impacto ambiental que está a ter a carencia de estación depuradora de augas residuais no lugar de San Miguel de Reinante, no concello de Barreiros
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
8.6 31322 (10/POP-003644)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre o coñecemento polo Goberno galego do Proxecto básico e estudo de impacto ambiental para a solicitude de autorización ambiental integrada das instalacións de xestión de residuos ubicadas en Teo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
8.7 31723 (10/POP-003691)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre a posición que vai adoptar o Goberno galego en relación coa solicitude de instalación dunha planta de xestión de residuos na antiga canteira de Casalonga, no concello de Teo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 316, do 06.06.2018
 
8.8 32698 (10/PUP-000175)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 9 máis
 Sobre o posible traslado polo Concello de Teo á Xunta de Galicia dalgún informe en relación co proxecto de instalación dunha planta de tratamento e reciclaxe de residuos en Casalonga, promovido pola empresa Toca y Salgado, S.L. (TOYSAL)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
8.9 32365 (10/POP-003760)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Fernández, Raúl e 4 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da adaptación do denominado Plan de transporte público de Galicia ás necesidades de servizos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
8.10 31903 (10/POP-003709)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 9 máis
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da construción do novo espazo denominado Domingo Fontán no complexo da Cidade da Cultura
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 319, do 13.06.2018
 
8.11 32242 (10/POP-003745)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre o anuncio de construción do novo edificio Domingo Fontán na Cidade da Cultura, destinado ao acollemento do Consorcio Interuniversitario de Galicia e da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como dun futuro Centro Europeo de Investigación de Paisaxes Culturais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
8.12 33014 (10/PUP-000177)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para atender as demandas salariais do profesorado galego, de xeito que cando menos recuperen o sexto lugar na táboa salarial do Estado
 
8.13 29766 (10/POP-003489)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre a comprobación no Sergas dalgunha mellora nos tempos de atención e no prognóstico dos cadros clínicos do ictus desde a posta en marcha da campaña informativa respecto dos signos de aparición desa enfermidade

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 3 de xullo de 2018
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

 
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-03T18:55:00Z 2018-07-03T18:58:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2698/
Acordo da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 3 de xullo de 2018

 
A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 3 de xullo de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 32020 (10/PNC-002606)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa xornada lectiva e o transporte escolar dos CEIP de Seixalbo, do Carballiño e de Cea
BOPG n.º 319, do 13.06.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12
deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, previa escoita e diálogo coa comunidade educativa, no marco da Comisión Interdepartamental de coordinación do proceso de implantación do sistema de transporte público integrado de Galicia  a atender as demandas e necesidades en materia de horarios e transporte escolar do CEIP de Seixalvo, o CEIP Plurilingüe do Carballiño e o CPI Virxe da Saleta de Cea e estudar o cambio da xornada lectiva, do mesmo xeito que acaba de facer co Colexio Ben-Cho-Shei de Ourense."
 
Santiago de Compostela, 3 de xullo de 2018

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-07-03T13:35:00Z 2018-07-13T12:11:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2697/
Acordos da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o 29-06-2018

 
A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 29 de xuño de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
- 23035 (10/PNC-001846)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego, para o seu debate no Parlamento de Galicia durante o primeiro semestre de 2018, da posición da Xunta de Galicia nos eidos sinalados como prioritarios no documento titulado “"Análise do impacto do "Brexit" en Galicia"”
BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada a transacción coa emenda do G.P. Popular de Galicia, doc. núm. 32928, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a presentar para o seu debate na Cámara, antes do fin de 2018, o posicionamento da Xunta de Galicia nos eidos identificados como prioritarios no seu documento de Análise do impacto do Brexit en Galicia."

- 31098 (10/PNC-002507)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos principios e actuacións da economía social polas cooperativas de traballo asociado
BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
Sométese a votación por puntos co resultado que se reflicte a seguir:
 
- Punto 3, transaccionado coa emenda do G.P. Popular de Galicia, aprobado pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
- Puntos 1, 2 e 4, rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento insta a Xunta de Galicia para que se dirixa á Inspección de Traballo para poñer en marcha actuacións específicas de cara á inspección das condicións laborais nas cooperativas e empresas de economía social no Plan de Actividades de 2019."

- 32480 (10/PNC-002655)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Pérez, Moisés e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o establecemento de beneficios fiscais para as persoas afectadas pola explosión de material pirotécnico na parroquia de Paramos, no concello de Tui. (Procedemento de urxencia)
BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
Sométese a votación a transacción coas emendas dos GG.
PP. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 32930) e do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm.32941) e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
 
1.  Demandar do Goberno de España que estableza os seguintes beneficios fiscais respecto dos afectados pola explosión de Tui:
 
- Exención no seu IRPF das axudas autonómicas percibidas en base ao Decreto 55/2018.
 
- Exención das cotas do imposto sobre bens inmobles correspondentes ao exercicio 2018, que afecten a vivendas, establecementos industriais e mercantís, locais de traballo e similares, de natureza urbana, situados no ámbito xeográfico de afectación da explosión, cando se acredite que tanto as persoas como os ben situados naqueles tivesen que ser obxecto de realoxamento total ou parcial noutras vivendas ou locais diferentes ata a reparación dos danos sufridos. A diminución de ingresos que se lle produza ao Concello de Tui por esta exención deberá de ser compensada con cargo aos orzamentos xerais do Estado.
 
- Redución no imposto sobre actividades económicas correspondente ao exercicio 2018 ás industrias de calquera natureza, establecementos mercantís e profesionais cuxos locais de negocios ou bens afectos a esa actividade fosen danados como consecuencia directa da explosión, sempre que tivesen que ser obxecto de realoxamento ou se producisen danos que obriguen ao peche temporal da actividade. A indicada redución será proporcional ao tempo transcorrido desde o día en que se producise o cesamento da actividade ata o seu reinicio en condicións de normalidade, xa sexa nos mesmos locais, xa sexa noutros habilitados ao efecto, sen prexuízo de considerar, cando a gravidade dos danos producidos dea orixe a isto, o suposto de cesamento no exercicio daquela, que producirá efectos desde o día 31 de decembro de 2017. A diminución de ingresos que se lle produza ao Concello de Tui por esta exención deberá de ser compensada con cargo aos orzamentos xerais do Estado.
 
- Exención das taxas da Xefatura Central de Tráfico para a tramitación das baixas de vehículos solicitadas como consecuencia dos danos producidos pola explosión.
 
- Redución dos índices de rendemento neto no método de estimación obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físicas para actividades agrícolas e gandeiras afectadas pola explosión
 
2. Establecer para as persoas afectadas unha dedución da cota íntegra autonómica do 100 % das cantidades investidas en investimentos non empresariais coa finalidade de paliar os danos sufridos, pola parte que exceda das cantidades percibidas por axudas ou subvencións ou por coberturas de seguros.
 
3. Acelerar as correspondentes convocatorias de axudas aínda pendentes, en consonancia co recollido no Decreto 55/2018, do 31 de maio.
 
4. Establecer unha liña singular de financiamento  a favor do concello de Tui para poder compensarlle a lo menos parte dos gastos derivados das diversas actuacións realizadas pola catástrofe acontecida.
 
5. Favorecer, en coordinación co Concello de Tui, a dilixente tramitación da figura que permita unha ordenación urbanística axeitada.
 
6. Que de xeito periódico, canto menos trimestralmente, realice e remita ao Parlamento de Galicia un informe ao respecto da situación do estado das axudas e actuacións levadas a cabo.
 
7. Demandar do Goberno español a declaración de zona gravemente afectada por unha emerxencia de protección civil regulada na Lei 17/2015, a zona de Paramos.”

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-29T16:19:00Z 2018-06-29T16:27:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2696/
Santalices subliña que o Álvaro Cunqueiro é un hospital público punteiro no que se exerce medicina de vangarda

 
• O presidente do Parlamento presidiu un acto conmemorativo do terceiro aniversario do Hospital, no que o Dr. José María Eiros disertou sobre “A medicina popular na obra de Álvaro Cunqueiro”
 
• Recordou as razóns que o levaron a propoñer o nome de Álvaro Cunqueiro para denominar ao novo hospital público de Vigo: vinculación coa cidade, coñecemento social e relación coa medicina

Santiago, 29 de xuño de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, afirmou hoxe que , “a verdade é que o Hospital Álvaro Cunqueiro é un hospital público, un hospital punteiro no que se exerce medicina de vangarda que, tres anos despois, acadou un nivel científico e asistencial que o converte en referencia para outras áreas xeográficas en determinadas especialidades”. Na súa opinión, esta realidade é mérito de todos, moi especialmente do persoal facultativo, e tamén dos restantes traballadores, aos que agradeceu o seu esforzo e dedicación.
 
O presidente do Parlamento efectuou estas reflexións no acto conmemorativo do 3ª aniversario do Hospital Álvaro Cunqueiro, no que o catedrático  de microbioloxía da Universidade de Valladolid, José María Eiros, pronunciou unha conferencia sobre “A medicina popular na obra de Álvaro Cunqueiro”. O conferenciante foi presentado polo xefe do servizo de microbioloxía da EOXI de Vigo, Benito Regueiro García.
 
As razóns de denominar Álvaro Cunqueiro ao Hospital de Vigo
 
Santalices recordou que el foi o encargado de defender no Parlamento a proposta de denominar Alvaro Cunqueiro ao novo hospital de Vigo, unha iniciativa que prosperou e hoxe está consolidada, na medida en que a  sociedade viguesa e galega identifican maioritariamente este centro sanitario co nome do escritor mindoniense.
 
Para denominar ao novo centro, Santalices apuntou que buscaban o nome dunha persoa que reunise tres criterios: unha forte vinculación con Vigo, que fose moi coñecida coa cidade e que tivese unha certa relación co mundo sanitario.
 
Álvaro Cunqueiro cumpría eses tres requisitos, xa que desenvolveu parte da súa vida profesional en Vigo, onde é moi coñecido; ademais de ter estar moi vinculado coa medicina, malia non ser médico, tal e como explicou o Dr. Eiros na súa conferencia.
 
De seguido, Santalices consultou a proposta coa Real Academia Galega e co Consello da Cultura Galega, que asumiron a idea, para de seguilo sometela ao criterio do presidente da Xunta e do Grupo Parlamentario, que tamén a apoiaron antes de dar forma á proposición non de lei que foi tramitada e aprobada no Parlamento.
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-29T14:48:00Z 2018-06-29T16:38:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2695/
A valedora do pobo entrega ao presidente do Parlamento o informe extraordinario "A Accesibilidade en Galicia"

 
 
Santiago, 28 de xuño de 2018.- A valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, entregou esta mañá ao presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira, o informe extraordinario titulado A Accesibilidade en Galicia.
 
Logo de ser cualificado pola Mesa da Cámara, a tramitación parlamentaria deste informe continuará cunha comparecencia da valedora ante a Comisión de Peticións.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-28T11:29:00Z 2018-06-28T16:34:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2694/
Santalices destaca o valor da oratoria, que considera fundamental para o éxito persoal e profesional

 
• Asiste no Senado á final do concurso de oratoria das cámaras autonómicas para alumnado de ESO no que Galicia estivo representada polo Colexio Plurilingüe San José-FEC de Lugo, gañador do Parlamento Xove 2018

Santiago, 25 de xuño de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, asistiu hoxe no Senado ao acto de clausura da fase nacional dos concursos escolares de oratoria promovidos polos diferentes parlamentos autonómicos. Galicia estivo representada neste certame polo  Colexio Plurilingüe San José-FEC, de Lugo, que resultara gañador, na categoría de ESO, do certame Parlamento Xove 2018, organizado pola Consellería Política Social da Xunta coa colaboración da Cámara galega.
 
A celebración deste competición de oratoria estudantil de ámbito nacional é o resultado dun acordo adoptado no seo da Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España (COPREPA) entre o alumnado de ESO do conxunto do Estado. A de hoxe constitúe a primeira edición da fase nacional deste programa.
 
Resultaron gañadores os equipos de Asturias e de Castela e León (premio compartido). Os cinco centros participantes foron galardoados cunha viaxe a Bruxelas para coñecer o Parlamento Europeo e as
institucións comunitarias.
 
Santalices explicou que con esta iniciativa se busca promocionar e inculcar os valores da democracia parlamentaria  como forma de goberno.
 
A oratoria, ferramenta fundamental
 
O presidente do Parlamento de Galicia trasladou os seus parabéns aos participantes nesta competición e recordou que a oratoria constitúe unha ferramenta fundamental para o éxito persoal e profesional.
 
Apuntou que nos últimos tempos se recuperou a preocupación pola calidade da expresión verbal, tanto entre o conxunto da sociedade como nos propios parlamentos,
 
Agradeceu o traballo e a implicación do profesorado que preparou aos equipos participantes e asegurou que as intervencións dos intervintes nos debates celebrados hoxe Senado acreditan o “trunfo da oratoria” que busca convencer ao contrincante, sen agresividade, un exemplo que “deberiamos incorporar aos nosos parlamentos”.
 
O titular da Cámara galega considerou que as mozas e mozos que participaron neste final ofreceron unha “lección” ao parlamentarismo na medida en que foron quen de buscar puntos de encontro.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-25T14:34:00Z 2018-06-25T14:38:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2693/
Santalices recibe no Parlamento a unha delegación do VII Festival Internacional da Canción Popular

 
• O presidente do Parlamento enxalza o folclore como expresión da cultura propia de cada territorio
 
Santiago, 23 de xuño de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, recibiu este mediodía, na Cámara galega, a unha delegación de participantes no VII Festival Internacional da Canción Popular, que se celebra estes días en Ourense no marco do  IGF Caravan 2018 (International Union of Folklore Associations), na que España está representada pola Agrupación Folclórica Queixume dos Pinos.
 
Santalices felicitou aos organizadores desde evento por traer a Galicia  a grupos de diferentes países e enxalzou o folclore como expresión da cultura, da historia e da identidade de cada territorio, e tamén como ferramenta de cooperación e intercambio entre as nacións.
 
Durante a recepción, o presidente da Cámara foi precedido no uso da palabra polo presidente da Federación Internacional de Folclore, Dorel Cosma; e polo director da Agrupación Folclórica Queixume dos Pinos, José Antonio Viñas Mira. Na visita ao Parlamento de Galicia participaron representantes de grupos folclóricos de Israel, Italia, Bulgaria, Romanía, Francia e España.
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-23T13:06:00Z 2018-06-23T13:17:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2692/
Santalices defende o papel da enfermería como “peza clave” na asistencia sanitaria

 
• O presidente do Parlamento pronunciou unha conferencia no acto de graduación da oitava promoción da Escola Universitaria de Enfermería Povisa
 
• Recorda que o Parlamento de Galicia é o Lexislativo autonómico máis activo de España ao tempo que se sitúa entre os máis baratos e eficientes do conxunto do Estado
 
• Conclúe que o sistema sanitario galego é un “un modelo ben valorado pola cidadanía”

Santiago, 21 de xuño de 2018.- “Parlamento de Galicia, Medicina e Sociedade”, foi o título da conferencia pronunciada esta tarde polo presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, no acto de graduación da oitava promoción da Escola Universitaria de Enfermería Povisa, en Vigo.
 
Santalices destacou ao “papel fundamental” que desenvolve a enfermería na administración de coidados de calidade, axeitados a cada contexto asistencial. Ao seu xuízo, a enfermería constitúe unha “peza clave” na asistencia sanitaria.
 
O presidente do Lexislativo galego referiuse á evolución histórica das especialidades de enfermería, que teñen o seu inicio no ano 1957 coa especialidade en obstetricia e xinecoloxía (matrona/matrón). Para Santalices, o Decreto 81/2016, da Xunta de Galicia, polo que se crea no Sergas a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista, constitúe un punto de inflexión na medida en que senta as bases para a implantación gradual das especialidades de enfermería (familiar e comunitaria, saúde mental, traballo, pediatría, xeriatría, e de coidados médico-cirúrxicos).
 
Na súa intervención, o titular da Cámara galega fixo un repaso pola historia, competencias, funcionamento e composición actual do Parlamento de Galicia.
 
Parlamento activo, barato e eficiente
 
Referiuse Santalices aos diferentes mecanismos de participación cidadá no Parlamento de Galicia e á intensidade do traballo na institución, que con 506 horas de debate en Pleno desde o inicio da Lexislatura segue sendo á Cámara autonómica máis activa de España. Ademais, o Lexislativo galego sitúase entre os máis baratos e eficientes do conxunto do Estado, cun custe 3,5 veces inferior ao Parlament de Cataluña, a metade do Parlamento Vasco ou 2,8 veces máis barato que o Parlamento de Andalucía.
 
O presidente da Cámara defendeu tamén a política de portas abertas do Parlamento e o “intenso compromiso social” da institución.
 
No ámbito sanitario, Santalices debullou as diferentes iniciativas que a Cámara desenvolve en materia de promoción da saúde en colaboración con diferentes sociedades médicas. Sinalou, como exemplo, campañas como a de detección precoz do glaucoma, sobre reanimación cardiopulmonar e manexo de desfibrilador externo semiautomático, de doazón de sangue, vacinación, promoción da dieta cardiosaudable ou a de prevención do melanoma.
 
Apuntou que das arredor de 400 leis aprobadas polo Parlamento de Galicia ao longo da súa historia, arredor de 30 gardan relación directa coa saúde. Santalices puxo tamén en valor o sistema sanitario galego,  “un modelo ben valorado pola cidadanía”.
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-21T19:26:00Z 2018-06-21T20:07:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2691/
Acordo da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 21-06-2018

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 21 de xuño de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 28953 (10/PNC-002291)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e doce deputados e deputadas máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego dunha convocatoria anual dun concurso de proxectos en materia agroforestal para poñer en valor aqueles que destaquen polo seu carácter innovador. (Procedemento de urxencia)
BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 2 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a establecer una convocatoria anual dun concurso de proxectos en materia agroforestal para poñer en valor aqueles que destaquen polo seu carácter innovador."
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-21T15:57:00Z 2018-06-21T18:48:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2690/
A profesora Jacquelyn C. Campbell visita o Parlamento de Galicia

 
• A secretaria da Mesa da Cámara, Raquel Arias, recibiu á profesora da Universidade John Hopkins, investigadora sobre a violencia de xénero que onte recibiu o doutoramento “honoris causa” pola Universidade de Vigo

Santiago, 21 de xuño de 2018.- A secretaria da Mesa do Parlamento de Galicia, Raquel Arias, recibiu hoxe na Cámara á profesora Jacquelyn C. Campbell, recoñecida investigadora sobre a violencia de xénero da  Universidade John Hopkins (Baltimore, Estados Unidos) que onte foi nomeada doutora “honoris causa” pola Universidade de Vigo, nun acto celebrado por vez primeira no Campus de Ourense.
 
A profesora Campbell acudiu ao Parlamento de Galicia acompañada pola secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, Susana López Abella, e pola profesora María Lameiras, que actuou de madriña da homenaxeada no acto de investidura domo doutora “honoris causa”, entre outras persoas.
 
Durante o encontro celebrado no Parlamento, Raquel Arias interesouse polo traballo da profesora Campbell e explicoulle a historia e o funcionamento da Cámara galega.
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicacion do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-21T13:31:00Z 2018-06-21T13:32:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2689/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 20 de xuño de 2018


4.3 29465 (10/PNP-002154)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe respecto das posibilidades e circunstancias que se abren co Brexit, en termos comerciais, en relación cos produtos pesqueiros galegos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O  Parlamento  de  Galicia  insta á  Xunta  de  Galicia  a  elaborar  un  informe  sobre    as posibilidades e circunstancias que se abren co Brexit en termos comerciais en relación aos produtos pesqueiros galegos.”
 
 
4.5 29822 (10/PNP-002189)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa certificación, concesión de axudas e cesión dos montes veciñais en grave estado de abandono a todas aquelas comunidades de montes veciñais en man común que estean en cumprimento de todas as súas obrigas legais, en especial, no referido á aprobación dos seus instrumentos de ordenación ou xestión forestal
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia:
 
1. A  que,  a  través  da  Dirección  Xeral  de  Ordenación  Forestal,  certifique  a aquelas  comunidades  de  montes  veciñais  en  man  común  en  Galicia  que estean en cumprimento das súas obrigas legais, especialmente no relativo á aprobación dos seus instrumentos de ordenación ou xestión forestal.
 
2. A  que  a  tenza  desa  certificación  supoña  un  criterio  puntuable  na  concesión de  axudas  públicas  nas  que  poidan  ser  beneficiarias  as  comunidades  de montes.
 
3. A  que  dita  certificación  supoña  tamén  un  criterio  para  primar,  na  cesión  dos montes   veciñais   en   grave   estado   de   abandono,   mediante   un   sistema obxectivo,  ás  comunidades  de  montes  que  cumpran  a  totalidade  das  súas obrigas  legais  e  dispoñan  de  instrumento  de  ordenación  ou  xestión  forestal para os seus montes.
 
4. Impulsar a posta en marcha dos instrumentos de ordenación e xestión forestal nas comunidades de montes veciñais nas que non existan e potenciar a aplicación dos instrumentos de ordenación e xestión forestal nas comunidades onde existan, pero non cumpran coa totalidade das súas obrigas”. 
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-20T14:30:00Z 2018-06-20T14:33:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2688/
O Parlamento de Galicia acolle unha xornada de coñecemento prevención do melanoma no marco dunha campaña internacional

 
• Santalices reitera o compromiso da Cámara a prol da divulgación e a prevención sanitaria
 
Santiago, 20 de xuño de 2018.- O Parlamento de Galicia acolleu esta mañá unha xornada de coñecemento e prevención do melanoma, enmarcada na campaña Euromelanoma, unha iniciativa paneuropea iniciada en Bélxica en 1999 e que na actualidade está implantada en 33 países. A iniciativa ten como obxectivo promover a prevención do cancro cutáneo e o seu diagnóstico temperán, dirixindo as súas actividades tanto ao público en xeral, como á comunidade científica e ás autoridades sanitarias.
 
A actividade celebrada na Cámara galega comezou con
cadansúa ponencia formativa a cargo do Dr. Hugo Vázquez Veiga, xefe do Servizo de Dermatoloxía da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela e O Barbanza; e da Dra. María Ángeles Flores Menéndez, xefa do Servizo de Dermatoloxía da xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, que falou sobre “Fotoprotección, a defensa eficaz”. Durante a xornada, tamén se realizaron actividades de revisión voluntaria de lunares da pel, na que se realizaron exploracións a un total de 107 persoas.
 
O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, foi o encargado de presentar aos ponentes nunha intervención na que reiterou o compromiso da Cámara a prol da divulgación e a prevención sanitaria. “Trasladar mensaxes de saúde á poboación é unha das nosas obrigas”, afirmou.
 
Posteriormente, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acompañado polo presidente do Parlamento e portavoces, visitou aos facultativos e participantes nesta iniciativa, onde foi informado sobre os obxectivos  da xornada de coñecemento e prevención do melanoma.

Incidencia en ascenso
 
A incidencia do Melanoma Maligno (MM) incrementouse de maneira preocupante nas últimas décadas nas poboacións de pel branca. En España estímase a taxa anual de MM en 11 casos novos por 100.000 habitantes, o que equivale a 300 casos novos ao ano en Galicia. En España, morren por melanoma 710 persoas ao ano, das cales 41 fano en Galicia.
 
O MM é un tumor potencialmente moi agresivo. É frecuente que o MM afecte a adultos mozos e pacientes de idade media, co consecuente impacto negativo nos anos de vida perdidos e alto custe sanitario e social.
 
No momento actual, o diagnóstico e tratamento precoz, a chamada Prevención Secundaria, seguen sendo esenciais para poder modificar o curso natural da enfermidade, tanto en termos de morbilidade como de mortalidade. Por isto, o diagnóstico en estadios temperáns do MM supón un reto para os sistemas de saúde.
 
Vale como exemplo que un Estadio IA a taxa de supervivencia a 5 anos é aproximadamente do 97% e a taxa de supervivencia a 10 anos é aproximadamente do 95%, mentres que nun Estadio IV a taxa de supervivencia a 5 anos é aproximadamente do 15% ao 20%. A taxa de supervivencia a 10 anos é aproximadamente do 10% ao 15%.
 
Neste contexto, a educación en exposición solar saudable considérase unha ferramenta clave.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-20T13:55:00Z 2018-06-20T16:17:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2687/
O embaixador da República Dominicana en España visita o Parlamento de Galicia


Santiago, 19 de xuño de 2018.- O embaixador da República Dominicana en España, Olivo Rodríguez Huertas, efectuou este martes unha visita institucional ao Parlamento de Galicia, onde foi recibido polo presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira.
 
No transcurso da entrevista, Santalices Vieira interesouse polas relacións entre España e a República Dominicana e fixo votos polo fortalecemento dos vínculos entre os países integrantes da comunidade iberoamericana de nacións.
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-19T12:21:00Z 2018-06-19T12:22:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2686/
Minuto de silencio do Parlamento de Galicia en repulsa contra o caso de violencia machista do Porriño


 
 
Santiago, 19 de xuño de 2018.- O Pleno do Parlamento de Galicia gardou hoxe, ao comezo da sesión, un minuto de silencio en repulsa contra o caso de violencia machista rexistrado este luns no Porriño. O presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, expresou tamén a “condolencia sincera” da institución para a familia das vítimas.
 
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-19T10:31:00Z 2018-06-19T10:32:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2685/
O Parlamento de Galicia incorporará na súa contratación pública aos centros especiais de emprego para persoas con discapacidade

 
• A Cámara Galega e a Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (Cegasal) asinaron un protocolo de colaboración que senta as bases para avanzar na integración das persoas con discapacidade

Santiago, 18 de xuño de 2018.- O titular do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, e o presidente da Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (Gegasal), José Antonio Vázquez Freire, asinaron hoxe un protocolo de colaboración encamiñado a avanzar na integración das persoas con discapacidade e das persoas en situación de risco de exclusión social.
 
Con ese obxectivo, e dentro das súas posibilidades, a  administración do  Parlamento de Galicia comprométese a impulsar unha reserva de contratos públicos para centros especiais de emprego sen ánimo de lucro que ofrecen unha oportunidade laboral a persoas con discapacidade.
 
As partes asinantes tamén impulsarán o coñecemento sobre os servizos e actividades que realizan os centros especiais de emprego sen ánimo de lucro asociados a Cegasal e divulgarán o papel que desenvolven na xeración de emprego para persoas con discapacidade.
 
A sinatura deste documento enmárcase na aposta do presidente do Parlamento a prol da integración das persoas con discapacidade. A Cámara galega convocou en datas recentes unha praza de uxier reservada para persoas con discapacidade intelectual. Ademais, unha das oito bolsas para a formación práctica no Parlamento de Galicia, no exercicio de 2018, está reservada para persoas con discapacidade intelectual.
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-18T13:23:00Z 2018-06-18T13:24:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2684/
O presidente do Parlamento recibe ao novo comisario xefe da Policía Autonómica


Santiago, 18 de xuño de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, recibiu este mediodía ao novo comisario xefe da Policía Autonómica, Fernando Pico López, que tomou posesión recentemente.
 
Durante a reunión, o presidente do Parlamento interesouse polo labor da Policía Autonómica e desexoulle sorte ao comisario xefe no cometido que acaba de asumir.
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-18T12:25:00Z 2018-06-18T14:05:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2683/
Santalices agradece o premio “Celanova Casa dos Poetas” ao Parlamento e apunta que “será un estímulo para intensificar o traballo, dentro e fóra da Cámara”


 

Santiago, 17 de xuño de 2018.- O presidente da Cámara galega, Miguel Ángel Santalices Vieira, agradece ao Padroado da Fundación Curros Enríquez, a concesión do XXXIV Premio “Celanova Casa dos Poetas” ao Parlamento de Galicia en recoñecemento aos esforzos por achegar o Lexislativo á cidadanía.
 
Santalices amosa o seu agradecemento, “en nome propio e no de cantos formamos parte do Parlamento de Galicia” e afirma que este recoñecemento constitúe un “estímulo gratificante para intensificar o noso traballo, dentro e fóra da Cámara, ao servizo de Galicia”.
 
“O Premio `Celanova Casa dos Poetas´ -agrega Santalices Vieira- anímanos a manter a aposta por achegar o Parlamento á sociedade, mellorando a calidade do traballo parlamentario, animando a participación cidadá, explicando o que facemos no Pazo do Hórreo e tamén proxectando a institución máis aló da súa sede física”.
 
A concesión do XXXIV Premio “Celanova Casa dos Poetas” ao Parlamento de Galicia foi acordada este sábado polo padroado da Fundación Curros Enríquez nunha reunión celebrada na Casa dos Poetas de Celanova.
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-17T00:02:00Z 2018-06-18T13:21:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2682/
Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, o 15-06-2018

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 15 de xuño de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 27651 (10/PNC-002144)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o incremento do continxente Erga Omnes; de lombos de atún da Unión Europea, durante o período 2019-2021, para a industria conserveira
BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España o incremento do continxente de lombos de atún erga omnes da Unión Europea para o período 2019- 2021 de 25.000 Tm. Ao 0% a 36.000 Tm, ao 0% para a industria conserveira.”
 
- 29457 (10/PNC-002344)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego dunha campaña de concienciación, en especial no período estival, en relación coa extracción de recursos marisqueiros sen permiso nos areais de Galicia por persoas usuarias e visitantes
BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a promover unha campaña de concienciación nos areais galegos, especialmente no período estival, que sirvan para disuadir a aqueles usuarios e visitantes que as frecuentan e evitar así a substracción do recurso das nosas praias.”

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-15T14:15:00Z 2018-06-15T14:17:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2681/
Santalices destaca a transcendencia da Lei de Normalización e sinala que “todo o que empurremos en favor da nosa lingua é pouco”

 
• O presidente do Parlamento participou en Redondela nun acto conmemorativo do 35 aniversario da aprobación da Lei 3/1983, de Normalización Lingüística

Santiago, 15 de xuño de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, participou este mediodía, na Casa de Cultura de Redondela, na conmemoración do 35 aniversario da aprobación da Lei 3/1983, de Normalización Lingüística. O acto institucional contou coa participación do secretario xeral de Política Lingüística da Xunta e o alcalde de Redondela, entre outras personalidades.
 
O titular da Cámara destacou a transcendencia desta norma, que converteu o galego en lingua de uso cotián. Lembrou que, no Parlamento, todas e todos os deputados falan galego. “Todo o que empurremos en favor da nosa lingua é pouco”, afirmou.
 
Exemplo de consenso parlamentario
 
Santalices Vieira recordou que a Lei de Normalización Lingüística foi aprobada por unanimidade nun Parlamento de Galicia sen maioría, converténdose en exemplo de consenso por parte de deputados e deputadas que “foron quen de aparcar as súas diferenzas e chegar ao consenso” para “devolver a plenitude de dereitos á nosa lingua”, como afirmara daquela Ramón Piñeiro.
 
O presidente do Lexislativo agradeceu o labor de todas as persoas que traballan a prol da lingua, cun especial recoñecemento aos técnicos de normalización de Redondela, o  primeiro concello de Galicia en contar cun técnico de normalización lingüística, razón que animou a celebrar este acto conmemorativo.
 
O titular do Parlamento de Galicia apuntou tamén que o Lexislativo continúa dando pasos a prol do galego. Neste punto, puxo como exemplo a Lei de iniciativa popular Valentín Paz Andrade para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, aprobada por unanimidade no ano 2014 co obxectivo de potenciar a relación de Galicia con Portugal e co mundo lusófono.
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-15T13:57:00Z 2018-06-15T14:00:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2680/
Acordos da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 14-06-2018

 
A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser., na súa sesión do 14 de xuño de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 30709 (10/PNC-002467)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 8 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Vigo en relación coa humanización da avenida de Castrelos, no treito inicial da estrada PO-330, ou, se é o caso, a actuación que debe levar a cabo ao respecto
BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 2 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
a) Dirixirse novamente ao Concello de Vigo para:
 
1. Que realice as xestións necesarias para obter os terreos municipais que permitan a humanización da Avenida de Castrelos no treito inicial da PO-330.
 
2. Que aclare que procedemento pensa seguir para materializar a actuación.
 
b) No caso de que a actuación non sexa desenvolvida polo Concello de Vigo, que a Xunta de Galicia acometa a execución das obras una vez o Concello poña os terreos a disposición."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 11880 (10/PNC-001188)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa decisión de retirar da base de Vilanova o helicóptero de loita contra incendios do Barco de Valdeorras
BOPG n.º 149, do 20.07.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Consellería do Medio Rural a que, una vez finalizadas as xestións cos respectivos propietarios dos terreos e demais entes implicados, a efectos de declarar o seu uso exclusivo, reabra de xeito inmediato a base de helicópteros de Vilanova (O Barco) para o seu uso nesta temporada de incendios".

 
Procedementos de natureza normativa
Proposición de lei para presentar perante o Congreso
 
Designación da Ponencia
 
- 20737 (10/PPLC-000007)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, órganica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia
BOPG n.º 219, do 29.11.2017
 
G.P. Popular de Galicia
D. Martín Fernández Prado (titular)
D. Jacobo Moreira Ferro (suplente)
 
G.P. de En Marea
D. Antón Sánchez García (titular)
D. Marcos Cal Ogando (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia
D. Xoaquín  Fernández Leiceaga (titular)
D. Raúl Fernández Fernández (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego
D. Xosé Luis Bará Torres (titular)
Dª. Noa Presas Bergantiños (suplente)

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2018

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-15T09:49:00Z 2018-06-15T09:50:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2679/
O Parlamento e a Axencia Tributaria de Galicia intercambiarán datos para simplificar os trámites de empresas, entidades e particulares

 
• O presidente do Parlamento de Galicia e o conselleiro de Facenda asinaron un convenio de colaboración para seguir desenvolvendo a administración electrónica e avanzar en eficiencia e eficacia na prestación dos servizos públicos
 
Santiago, 13 de xuño de 2018.- A Axencia Tributaria de Galicia facilitará á Cámara galega datos de carácter tributario que poidan resultar necesarios para a tramitación de determinados procedementos por parte da Administración do Parlamento de Galicia, segundo se establece nun convenio de colaboración asinado este mediodía polo presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, e o conselleiro de Facenda da Xunta, Valeriano Martínez García. Esta cesión de datos realizarase sempre previa autorización do contribuínte.
 
As medidas contempladas no convenio beneficiarán especialmente ás empresas que resulten adxudicatarias de contratacións administrativas e demais entidades ou persoas que establezan vínculos de carácter económico co Parlamento de Galicia, xa que a partir de agora non terán que facilitar determinada documentación, como son os certificados de non ter débedas pendentes coa Facenda autonómica.
 
O Parlamento de Galicia ten adoptado acordos similares no ámbito da simplificación e axilización de procedementos coa Axencia Estatal de Administración Tributaria e coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social.
 
A adopción deste tipo de medidas permite ao Parlamento de Galicia avanzar no desenvolvemento da Administración electrónica baixo os principios de eficiencia e eficacia na xestión dos recursos públicos, e tamén na procura de simplificar os trámites esixidos a empresas, entidades e particulares.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-13T12:50:00Z 2018-06-13T13:18:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2678/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 19 de xuño de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 19 de xuño de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 12 de xuño de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Texto lexislativo
 
 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P de En Marea, para a modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (doc. núm. 29038, 10/PPL-000017)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Punto 2. Comparecencia
 

 32248 (10/CPP-000067)
 Do Sr. conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, por petición propia, para informar da situación do ensino non universitario en Galicia
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 32090 (10/MOC-000094)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación de precariedade do mercado de traballo en Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 23550, publicada no BOPG n.º 247, do 25.01.2018, e debatida na sesión plenaria do 05.06.2018)
 
3.2 32091 (10/MOC-000095)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación do sistema financeiro de Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 30608, publicada no BOPG n.º 305, do 16.05.2018, e debatida na sesión plenaria do 05.06.2018)
 
3.3 32185 (10/MOC-000096)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co tratamento de residuos líquidos. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 18190, publicada no BOPG n.º 191, do 11.10.2017, e debatida na sesión plenaria do 05.06.2018)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 9522 (10/PNP-000889)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen
 Sobre a implantación pola Xunta de Galicia dun observatorio autonómico galego para a defensa da transparencia no acceso e na xestión das institucións investigadoras e universitarias
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 124, do 07.06.2017
 
4.2 19704 (10/PNP-002292)
 Grupo Parlamentario de En Marea.
de iniciativa popular, sobre creación dun parque de bombeiros de xestión pública directa con base nalgún dos concellos da comarca do Val Miñor, no que se integre o actual persoal do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Mancomunidade do Val Miñor
 
4.3 29465 (10/PNP-002154)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
 Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe respecto das posibilidades e circunstancias que se abren co Brexit, en termos comerciais, en relación cos produtos pesqueiros galegos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
4.4 29664 (10/PNP-002173)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o establecemento da compostaxe como modelo universal de tratamento dos biorresiduos urbanos no primeiro trimestre de 2019, así como para estudar a posibilidade de colaborar coa Deputación Provincial de Pontevedra no desenvolvemento do Plan Revitaliza e a súa ampliación ao resto do territorio galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
4.5 29822 (10/PNP-002189)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 González Vázquez, José e 6 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa certificación, concesión de axudas e cesión dos montes veciñais en grave estado de abandono a todas aquelas comunidades de montes veciñais en man común que estean en cumprimento de todas as súas obrigas legais, en especial, no referido á aprobación dos seus instrumentos de ordenación ou xestión forestal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
4.6 30408 (10/PNP-002253)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
 Sobre o establecemento polo Goberno galego dun fondo de compensación anual que sirva para incorporar aos orzamentos das universidades galegas os ingresos que deixan de percibir pola conxelación das taxas de matrícula dos graos e a rebaixa dos prezos dos mestrados habilitantes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
4.7 30595 (10/PNP-002262)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa oferta do parque público de vivendas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
4.8 31742 (10/PNP-002383)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as medidas que debe demandar o Goberno galego ao Goberno central para regularizar e homoxeneizar a tributación das pensións das persoas emigrantes retornadas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 316, do 06.06.2018
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 29887 (10/INT-000982)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 3 máis
 Sobre a planificación do Goberno galego en materia de atención ás persoas con infarto agudo de miocardio
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
5.2 31237 (10/INT-001040)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a velar pola correcta prestación dos servizos de mantemento no novo hospital de Vigo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
5.3 31575 (10/INT-001051)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coas condicións laborais e funcións dos axentes forestais e medioambientais de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 316, do 06.06.2018
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 32269 (10/POPX-000097)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a defensa dunha axenda galega diante do Goberno central
 
6.2 32270 (10/POPX-000098)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a garantía no futuro dos proxectos postos en marcha como a reforma da política forestal
 
6.3 32271 (10/POPX-000099)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a contaminación das augas de Galicia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
  
7.1 32264 e c.e. 32272 (10/PUP-000173)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre a información emitida pola CRTVG en relación coa manifestación cidadá levada a cabo o día 10 de xuño de 2018 en Santiago de Compostela, en contra da reapertura da mina nos concellos de Touro e do Pino
 
7.2 28880 (10/POP-003396)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
 Sobre os servizos e liñas de axuda que se están a pór á disposición dos emprendedores para facilitar a creación ou a consolidación temperá de novas empresas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
7.3 32238 (10/PUP-000172)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas sociais manifestadas na mobilización do día 10 de xuño de 2018 en Santiago de Compostela reclamando a denegación do proxecto mineiro para a extracción de cobre nos concellos de Touro e do Pino
 
7.4 30993 (10/POP-003607)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre as razóns do Goberno galego para non aprobar as Directrices de paisaxe no prazo comprometido
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
7.5 31312 (10/POP-003642)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto do impacto ambiental que está a ter a carencia de estación depuradora de augas residuais no lugar de San Miguel de Reinante, no concello de Barreiros
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
7.6 31322 (10/POP-003644)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre o coñecemento polo Goberno galego do Proxecto básico e estudo de impacto ambiental para a solicitude de autorización ambiental integrada das instalacións de xestión de residuos ubicadas en Teo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
7.7 31211 (10/POP-003633)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Amigo Díaz, María Encarnación e 8 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego para seguir avanzando no proceso de desdobramento e conversión do corredor Nadela-Sarria en autovía
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
7.8 32265 (10/PUP-000174)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre o posible ofrecemento pola Xunta de Galicia ao Concello de Ourense dalgunha alternativa para que se celebre este ano o Festival de Cinema Internacional de Ourense
  
7.9 30799 (10/POP-003594)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
 Sobre as razóns da supresión como declarables, nas axudas da política agraria común, dos pastos arbustivos e dos pastos sobre arboredo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
 
Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2018
 

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-12T18:40:00Z 2018-06-12T18:49:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2677/
Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 8 de xuño de 2018

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 8 de xuño de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 21670 (10/PNC-001775)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o apoio e solidariedade co pobo palestino
BOPG n.º 234, do 29.12.2017
 
Sométese a votación separada por alíneas:
 
Alíneas 1, 2 e 6: resultan aprobadas pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
Alíneas 3, 4 e 5: resultan rexeitadas por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia acorda:
 
-Amosar o seu apoio e solidariedade co pobo palestino.
 
-Rexeitar a decisión de Estados Unidos de recoñecemento de Xerusalén como capital de Israel.
 
-O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a que se dirixa ao Goberno español para que por parte deste se proceda a ter unha actuación contundente nas institucións internacionais nas que está presente, nomeadamente a UE e as Nacións Unidas para:
 
Demandar a rectificación de Estados Unidos no recoñecemento de Xerusalén como capital de Israel.
 
Esixir o cumprimento dos acordos internacionais e das resolucións das Nacións Unidas para rematar coa actual situación garantindo o exercicio do dereito de autodeterminación do pobo palestino.”
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-11T10:58:00Z 2018-06-11T10:59:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2676/
Uns 3.000 alumnos de 88 centros públicos visitaron o Parlamento e a Xunta no marco do programa “Coñece as túas institucións”

 
• Esta iniciativa está impulsada polo Parlamento e pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,  para divulgar o papel das institucións autonómicas e explicar a separación de poderes ao estudantado
 
• Excepcional acollida deste programa nos seus tres primeiros meses de vida
 
• Alumnado de catro centros educativos de Galicia participa hoxe na derradeira xornada de visitas deste curso escolar

Santiago, 8 de xuño de 2018.- Un total de 3.000 alumnos e alumnas, matriculados en 88 centros públicos da Comunidade Autónoma visitaron o Parlamento de Galicia e a Xunta no marco do programa “Coñece as túas institucións”, posto en marcha a mediados de marzo deste ano.
 
A elevada participación rexistrada durante estes tres meses revela a excepcional acollida desta proposta entre a comunidade educativa á que vai dirixida.
 
Este venres tivo lugar a derradeira xornada do programa “Coñece as túas institucións” deste curso escolar coas visitas dos IES Salvador de Madariaga (A Coruña); o CEIP A Ponte (Ourense); o IES As Barxas (Moaña); e o CEIP M. Mato Vizoso (Vilalba).
 
“Coñece as túas institucións” foi impulsado polo Parlamento e pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para divulgar o papel das institucións autonómicas, explicar a separación de poderes e impulsar os valores democráticos. Está dirixido a escolares de 5º e 6º de Primaria e de 1º e 2º de ESO de centros públicos da Comunidade Autónoma. Os custes do desprazamento son
asumidos polas institucións promotoras.
 
Solicitude a través da web
 
Este programa de visitas volverá ofertarse no vindeiro curso escolar. De feito, os centros interesados en participar xa o poden solicitar a través da web do Parlamento de Galicia (http://www.parlamento.gal/AsTuasInstitucions/).
 
Antes de participar na visita guiada ao Parlamento e á Xunta,
o alumnado deberá ter participado nun programa didáctico na aula, a partir os materiais educativos facilitados polas institucións. Neste sentido, o Parlamento ofrece, na súa páxina web, unha Guía para o Profesorado a un Caderno de traballo para o alumnado, con contidos  e propostas didácticas diversas, acordes cos diferentes niveis educativos.
 
Esta iniciativa enmárcase na aposta do presidente do Parlamento por incrementar a apertura da institución desde unha dobre estratexia: impulsar as visitas á sede da Cámara galega e multiplicar a presencia social do Parlamento para dalo a coñecer.
 
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-08T16:10:00Z 2018-06-08T17:22:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2675/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 6 de xuño de 2018


 
4.1 8675 (10/PNP-000818)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da implantación da figura do enriquecemento inxusto ou ilegal no Código penal, co fin de avanzar na loita contra a corrupción
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 112, do 10.05.2017
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno do Estado a tipificación dun novo delito de enriquecemento ilícito, conforme aos principios constitucionais”.
 
4.2 19335 (10/PNP-001426)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre o fomento e acollemento polo Goberno galego, de xeito complementario ao investimento público en tecnoloxía sanitaria, de todas aquelas actuacións de mecenado que redunden nunha mellora do servizo ao doente
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 203, do 31.10.2017
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O  Parlamento  de  Galicia,  insta  á  Xunta  de  Galicia  a  que,  paralelamente   ao investimento público en tecnoloxía sanitaria, fomente e acolla de xeito complementario todas  aquelas  accións  de  mecenado  que  redunden  nunha  mellora  do  servizo  ao paciente”.

4.3 30118 (10/PNP-002221)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a reforma do sistema de elección de vogais do Consello Xeral do Poder Xudicial e a garantía da independencia do poder xudicial
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O  Parlamento  de  Galicia  insta  a  Xunta  de  Galicia  a  dirixirse  ao  Goberno  de España para:
 
1.-  Cambiar o sistema de eleccións das vogais de procedencia xudicial para que sexan escollidos por as xuízas e xuíces.
 
2.-  Garantir  que  na  elección    e  nomeamento  se  asegure  de  forma  efectiva  a igualdade de xénero e a presencia das minorías.
 
3.-  Someter  a  informe  do  CXPX  o  anteproxecto  de  lei  que  verse  sobre  as modificacións na Lei Orgánica do Poder Xudicial  segundo o establecido no 561 da mesma”.
 
4.5 30476 (10/PNP-002257)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Santiago de Compostela en relación coa redacción do proxecto de accesos á nova estación de autobuses, o cronograma da tramitación administrativa necesaria e os prazos contractuais previstos para garantir o seu acceso axeitado, así como as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do inicio e execución das obras desa estación
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de  Galicia  insta  á  Xunta  de  Galicia  a  dirixirse  ao  Concello  de  Santiago de Compostela para: 
 
1. Que  inicie  o  antes  posible  a  redacción  do  proxecto  de  accesos  que  garanta  a funcionalidade  á  nova  estación  de  autobuses  de  Santiago  de  Compostela  a
partir da Rúa Clara Campoamor.
 
2. Que  achegue  á  Xunta  de  Galicia  un  cronograma  da  tramitación  administrativa necesaria  e  dos  prazos  contractuais  previstos  que  asegure  que,  á  finalización das obras da estación de autobuses, o seu acceso é axeitado, e permita realizar unha axeitada coordinación da actuación autonómica e da municipal.
Así  mesmo  o  Parlamento  galego  insta  á  Xunta  de  Galicia  a  que  culmine  os  trámites administrativos  que  permitan  o  inicio  das  obras  da  estación  de  autobuses  á  maior brevidade e que vele para que se executen nos prazos comprometidos”.
 
 
 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-06T13:26:00Z 2018-06-06T13:26:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2674/
Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 5 de xuño de 2018

 
3.3 31372 (10/MOC-000093)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo para garantir a plenitude dos dereitos das persoas galegas retornadas (Moción a consecuencia da Interpelación nº 2127, publicada no BOPG nº 28, do 14.12.2016, e debatida na sesión plenaria do 22.5.2018)
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a tomar todas as medidas precisas para garantir  o  retorno  dos  galegos  e  galegas  emigrantes  en  plenitude  de  dereitos,  e a  tal efecto:
 
1º.      Dirixirase   o   Goberno   central   para   establecer   con   carácter   de   urxencia   un procedemento   de   homologación   das   pensións   do   estranxeiro   coas   pensións   da Seguridade  Social  para  que,    as  que  sexan  por  incapacidade  permanente  absoluta  ou gran  invalidez  que  están  exentas  do  IRPF,  se  exclúan  de  calquera  requirimento  que  se faga a efectos fiscais. 
Namentres  non  se  dispoña  esta  homologación,  paralizaranse  os  requirimentos  que  a Administración  tributaria está  a  facer aos  emigrantes  retornados  con  pensións  públicas do  estranxeiro,  non  procedendo  a  iniciar  actuacións  de  xestión,  investigación  ou liquidación do IRPF para estes supostos.
 
2º.    Impulsará  o  inmediato  cumprimento  dos  acordos  transaccionados  na  Proposición non de lei 8571 do Grupo dos Socialistas de Galicia na sesión do pleno do Parlamento de Galicia celebrada o 24 de maio de 2017.
 
3º.  Dirixirase  o  Goberno  central,  en  tanto  os  galegos  residentes  en  España  non  volvan recibir  o  pagamento  das  pensións  con  cargo  á  Seguridade  Social  de  Venezuela,  a  dar efectivo  cumprimento  ao  acordado  na  Proposición  non  de  lei  aprobada  pola  Comisión de  Emprego  e  Seguridade  Social  do  Congreso  dos  Deputados  na  súa  sesión do  pasado 13 de decembro de 2017, sobre medidas para paliar a situación de desprotección xerada aos pensionistas afectados pola prolongada suspensión do pagamento das súas pensións por parte do Goberno de Venezuela, presentada polo Grupo Parlamentario Socialista.
 
4º.  Modificar o criterio de xestión  e  concesión  das  pensións non  contributivas  por  parte  da  Consellería  de  Política  Social  mentres se dan as circunstancias expostas no parágrafo anterior, para incluír a  efectiva percepción doutra pensión sempre que o Imserso adopte este criterio nas súas instrucións. 
 
5º.  Dada  a  crítica  situación  dun  gran  número  de  galegas  e  galegos  retornados  de Venezuela  que  levan  máis  de  dous  anos  sen  percibir  as  súas  pensións  do  Goberno daquel país, a Xunta de Galicia establecerá un protocolo especial para a atención integral deste colectivo”.

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-05T18:34:00Z 2018-06-05T18:35:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2673/
Estudantado do CEIP Santo Paio de Abaixo (Redondela) coñece o xardín botánico do Parlamento no Día Mundial do Medio Ambiente

 
• O presidente da Cámara anima aos escolares a asumir o espírito do Día Mundial do Medio Ambiente e combater a contaminación por plásticos
 
Santiago, 5 de xuño de 2018.- Un grupo de 41 alumnos/as de 6º de Primaria do CEIP Santo Paio de Abaixo (Redondela), coñeceron hoxe o Xardín Botánico do Parlamento de Galicia coincidindo coa celebración do Día Mundial do Medio Ambiente.
 
O alumnado e o profesorado que os acompañou visitaron o Parlamento, onde recibiron información sobre o Xardín Botánico, integrado por especies autóctonas e situado no recinto do Pazo do Hórreo.
 
O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, que se sumou á visita, animou aos participantes a asumir o chamamento efectuado este ano pola Organización das Nacións Unidas no Día Mundial do Medio Ambiente para rexeitar o plástico descartable. É dicir, reducir a contaminación por plásticos, que ameaza a vida mariña e humana, e destrúe os ecosistemas naturais, segundo advirte a ONU.
 
Diferentes parlamentos rexionais europeos acollen hoxe actividades relacionadas co Día Mundial do Medio Ambiente no marco dunha estratexia coordinada pola Conferencia de Asembleas Lexislativas Rexionais Europeas (CALRE), presidida arestora pola titular da Asemblea dos Azores, Ana Luísa Pereira Luís.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-05T14:36:00Z 2018-06-05T14:39:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2672/
Jesús Miguel Prado Patiño toma posesión como deputado do Parlamento de Galicia


 
 
Santiago, 5 de xuño de 2018.- Jesús Miguel Prado Patiño (Frades, 1957) tomou posesión esta mañá como deputado do PPdeG pola Coruña no Parlamento de Galicia. Substitúe a Carlos López Crespo, falecido recentemente.
 
Prado Patiño foi alcalde do Concello de Frades desde 1987 ata 2012;  deputado provincial entre 2001 e 2007; e deputado autonómico na IX lexislatura (2012-2016).
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-05T10:32:00Z 2018-06-05T11:27:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2671/
O Parlamento de Galicia recibe aos primeiros visitantes do programa semanal de portas abertas

 
• A partir de hoxe, calquera persoa que o desexe poderá visitar a sede do Lexislativo galego sen necesidade de inscrición previa todos os luns laborables do ano
 
• Santalices subliña o simbolismo das portas abertas: “Non queremos un Parlamento pechado, queremos un Parlamento aberto”
 
• A medida enmárcase na aposta do presidente da Cámara para dar visibilidade á institución e súmase ao programa de visitas guiadas e a “Coñece as túas institucións” dirixido ao estudantado

Santiago, 4 de xuño de 2018.- O Parlamento de Galicia recibiu esta mañá os primeiros visitantes que coñecen a sede do Lexislativo no marco do programa semanal de portas abertas que comeza hoxe. O presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieiras, acompañado por portavoces e deputadas da Cámara recibiu esta mañá ás primeiras persoas que toman parte nesta iniciativa.
 
Deste xeito, todos os luns laborables do ano, o Parlamento habilitará tres quendas diarias de visitas, que darán comezo ás 10,00, ás 12,00 e ás 16,30h., nas que  poderá participar calquera persoa que o desexe, sen necesidade de solicitalo previamente, como sucede co programa de visitas guiadas.
 
Cada unha destas visitas durará arredor de unha hora e,  cando as condicións o permitan, poderán facerse coincidir nunha mesma quenda, persoas do programa de portas abertas con outras visitas concertadas con anterioridade. As explicacións ofreceranse en galego ou castelán, segundo caso; e en inglés cando así se demande.
 
O percorrido será o mesmo que o do programa de visitas guiadas. Dará comezo no Salón dos Reis e seguirá a través da Sala de Exposicións (onde se amosa un vídeo divulgativo, unha exposición sobre a composición e funcións do Parlamento e unha maqueta do edificio), bibliotecas,  salas de reunión, Sala das Letras Galegas e Salón de Plenos.
 
Achegar o parlamento á cidadanía
Ao dar a benvida ás persoas que participaron na primeira quenda das portas abertas deste luns, o presidente do Parlamento explicou que esta medida se enmarca na aposta da Cámara por abrir a institución á cidadanía.
 
Santalices destacou o simbolismo desta medida porque, dixo, “non queremos un Parlamento pechado, queremos un Parlamento aberto”.
 
Animou tamén ás persoas visitantes a converterse en “aliados” do Parlamento para dar a coñecer esta experiencia, que tamén permite aos visitantes coñecer a colección de arte do Parlamento, “a mellor colección de arte contemporánea pública, feita con moito esforzo e que é patrimonio de todas as galegas e galegos”.
 
A iniciativa de portas abertas súmase a outras medidas xa en marcha, como o programa de visitas guiadas (operativo de luns a venres, con inscrición previa), ou “Coñece as túas institucións”, impulsado polo Parlamento e pola Xunta para que alumado de 5º e 6º de Primaria e de 1º e 2º de ESO de centros públicos poda coñecer as sedes das poderes Lexislativo e Executivo de Galicia. Neste caso, Xunta e Parlamento asumen os gastos de desprazamento dos estudantes.
 
Paralelamente, un convenio entre o Parlamento de Galicia e Renfe ofrece descontos do 40% sobre a tarifa en vigor para os grupos organizados que viaxen en tren a Santiago para coñecer a Cámara galega. O desconto aplícase de luns a xoves.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-04T11:28:00Z 2018-06-04T13:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2670/
O Parlamento de Galicia implanta un programa de portas abertas de periodicidade semanal

 
• Calquera persoa que o desexe poderá visitar a sede do Lexislativo galego sen necesidade de inscrición previa todos os luns laborables do ano
 
• A medida enmárcase na aposta do presidente da Cámara para dar visibilidade á institución e súmase aos programa de visitas guiadas e a “Coñece as túas institucións” dirixido ao estudantado

Santiago, 2 de xuño de 2018.- O Parlamento de Galicia porá en marcha, a partir do vindeiro luns, 4 de xuño, un programa de portas abertas de periodicidade semanal, que permitirá a calquera persoa que o desexe coñecer a sede do Lexislativo galego sen necesidade de inscribirse previamente.
 
No marco desta iniciativa, todos os luns laborables do ano, o Parlamento habilitará tres quendas diarias de visitas, que darán comezo ás 10,00, ás 12,00 e ás 16,30h., nas que  poderá participar calquera persoa que o desexe.
 
Cada unha destas visitas durará arredor de unha hora e,  cando as condicións o permitan, poderán facerse coincidir nunha mesma quenda, persoas do programa de portas abertas con outras visitas concertadas con anterioridade. As explicacións ofreceranse en galego ou castelán, segundo caso; e en inglés cando así se demande.
 
O percorrido será o mesmo que o do programa de visitas guiadas. Dará comezo no Salón dos Reis e seguirá a través da Sala de Exposicións (onde se amosa un vídeo divulgativo), bibliotecas, área dos grupos parlamentarios, salas de reunión, Sala das Letras Galegas e Salón de Plenos.

Achegar o parlamento á cidadanía
 
O programa de portas abertas enmárcase na aposta do presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira, por achegar a institución á cidadanía. A iniciativa súmase a outras medidas xa en marcha, como o programa de visitas guiadas (operativo de luns a venres, con inscrición previa), ou “Coñece as túas institución”, impulsado polo Parlamento e pola Xunta para que alumado de 5º e 6º de Primaria e de 1º e 2º de ESO de centros públicos poda coñecer as sedes das poderes Lexislativo e Executivo de Galicia. Neste caso, Xunta e Parlamento asumen os gastos de desprazamento dos estudantes.
 
Paralelamente, un convenio entre o Parlamento de Galicia e Renfe ofrece descontos do 40% sobre a tarifa en vigor para os grupos organizados que viaxen en tren a Santiago para coñecer a Cámara galega. O desconto aplícase de luns a xoves.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-02T11:55:00Z 2018-06-02T11:56:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2669/
Diego Calvo reivindica o esforzo do Parlamento para recuperar a confianza da cidadanía e subliña que a Cámara “é de todas as galegas e galegos”

 
• Escolares das catro provincias participan nun pleno organizado coa colaboración de Aldeas Infantiles SOS Galicia no marco do programa “Deputados por un día”, dedicado este ano ao valor da confianza

Santiago, 1 de xuño de 2018.- Escolares dos colexios Sagrado Corazón de Jesús de Castiñeiras (A Coruña), Galén (Lugo), Julio Gurriarán Canalejas de O Barco (Ourense), e A Guía de Meira (Pontevedra) participaron hoxe na Cámara galega nun pleno organizado coa colaboración de Aldeas Infantiles SOS Galicia no marco do proxecto “Deputados por un día”. Con este pleno infantil culminan as actividades organizadas por Aldeas Infantiles ao abeiro do programa “Abraza os teus valores”, que neste curso xirou arredor da confianza.
 
O vicepresidente primeiro do Parlamento de Galicia, Diego Calvo Pouso, presidiu a sesión na que alumnado dos centros participantes formulou diferentes compromisos que foron votados polos asistentes.
 
Na intervención de clausura, Calvo Pouso felicitou aos participantes e agradeceu a Aldeas Infantiles a organización desta iniciativa, que cumpre 20 anos de existencia. Recordou que Aldeas Infantiles SOS Galicia foi galardoada este ano coa Medalla do Parlamento de Galicia en recoñecemento ao seu traballo a prol da infancia.
 
O valor da confianza
 
O vicepresidente da Cámara valorou a decisión de Aldeas Infantiles de propoñer a centros educativos e familias traballar e reflexionar durante o curso que remata sobre o valor da confianza. Ao seu xuízo, “a confianza constitúe a base de calquera relación e en calquera ámbito: nas relacións persoais, na familia, no ensino ou no entorno laboral”.
 
Recordou que o Parlamento de Galicia impulsa tamén diferentes iniciativas encamiñadas a “recuperar a confianza das galegas e galegos”. “O Parlamento –sinalou- non é dos deputados e deputadas; o Parlamento é voso, é da xente; é de todas as galegas e galegos”.
 
Obrigas do Parlamento
 
De xeito paralelo á estratexia encamiñada á apertura do Parlamento á sociedade, o vicepresidente da Cámara sinalou tamén que para que a cidadanía teña confianza no poder Lexislativo, é necesario “elaborar boas leis, que sexan útiles para as persoas; e tamén, por suposto, ser os primeiros en dar exemplo e respectar todas as leis”. Para Diego Calvo, “un Parlamento que non respecta as leis  non é digno de chamarse así, nin é merecente da confianza das persoas ás que representa”.
 
O presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig Pérez, reivindicou o traballo da organización que dirixe e agradeceu a Medalla que o Parlamento de Galicia lle concedeu este ano.
 
Tamén asistiron ao pleno infantil as deputadas Paula Prado e Luca Chao; así como o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez; e a directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Xunta, Amparo González Méndez. 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-06-01T12:26:00Z 2018-06-01T13:54:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2668/
Acordo da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o 31-05-2018


A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 31 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación con modificacións
 
- 26113 (10/PNC-002009)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia dunha proposta de aplicación dos fondos da Estratexia europea de Investimento Territorial Integrado para axudar a reverter a situación de regresión demográfica das comarcas galegas
BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 11 votos a favor, 0 votos en contra e 1 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a considerar de cara ao período post 2020 unha proposta de aplicación de fondos na estratexia do Investimento Territorial Integrado co obxectivo de axudar a reverter a situación de regresión demográfica na que se atopan moitas comarcas galegas."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-31T14:02:00Z 2018-05-31T14:10:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2667/
Santalices recomenda unha actitude aberta cara as novas formas de xestión e organización do traballo preservando os dereitos laborais

 
• O presidente do Parlamento participou na sesión inaugural do XXVIII Congreso da Asociación Española de Dereito do Traballo e da Seguridade Social, que se celebra na Facultade de Dereito da USC
 
• Defende unha maior apertura social do Parlamento, tamén á Universidade, na procura de ideas e achegas que melloren a calidade do traballo de deputadas e deputados

Santiago, 31 de maio de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, defendeu hoxe unha actitude aberta fronte ás novas formas de xestionar e organizar o traballo, e recomendou que calquera reforma que se emprenda teña en conta os intereses dos traballadores e salvagarde os dereitos laborais.
 
O titular do Lexislativo galego compartiu esta reflexións na inauguración do XXVIII Congreso da Asociación Española de Dereito do Traballo e da Seguridade Social, que desde esta mañá se celebra na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela baixo o lema Descentralización produtiva: novas formas de traballo e organización empresarial.
 
Apertura do Parlamento
 
Santalices Vieira reivindicou o espírito de apertura do Parlamento de Galicia co obxectivo de incrementar a confianza da sociedade nas institucións.
 
Apostou por unha maior presenza e relación da Cámara coa Universidade na procura de  ideas e achegas que melloren a calidade do traballo de deputadas e deputados. Puxo como exemplo o portal  xurídico Lex.gal, desenvolvido por proposta do Parlamento de Galicia coa colaboración da Xunta e da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago, que ofrece, de balde,  unha base de lexislación galega consolidada.
 
O presidente do Parlamento subliñou tamén a importancia de ter en conta a opinión dos expertos, e a do conxunto da cidadanía, á hora de elaborar as leis na Cámara. Puxo como exemplo a súa experiencia durante a tramitación da Lei de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais, á que incorporou emendas suxeridas por cidadáns coñecedores da realidade sobre a que se estaba lexislando.

 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-31T12:42:00Z 2018-05-31T12:43:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2666/
Participantes no Congreso Asociación Española de Dereito do Traballo visitan o Parlamento de Galicia

 
 

Santiago, 30 de maio de 2018.- Participantes no XXVIII Congreso Anual da Asociación Española de Dereito do Traballo e da Seguridade Social (AEDTSS) visitaron este mércores o Parlamento de Galicia, onde foron recibidos polo presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, que estivo acompañado polos portavoces parlamentarios do PPdeG e do PSdeG-PSOE, Pedro Puy Fraga e Xaquín Fernández Leiceaga; pola deputada do Grupo Socialista Noela Blanco Rodríguez, e polo deputado de En Marea Manuel Lago Peñas.
 
O congreso inaugúrase mañá ás 09,00 h. na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela. A Asociación Española de Dereito do Traballo e da Seguridade Social (AEDTSS) está presidida por María Emilia Casas Baamonde, presidenta emérita do Tribunal Constitucional, que tamén participou na visita.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-30T19:46:00Z 2018-05-30T19:52:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2665/
Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 5 de xuño de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 5 de xuño de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 29 de maio de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto preliminar.
 
 Prestación de promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia do novo deputado  D. Jesús Miguel Prado Patiño
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos Socialistas de Galicia, do imposto sobre as bolsas de plástico dun só uso en Galicia (doc. núm. 29249, 10/PPL-000018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 292, do 17.04.2018
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para introducir medidas de acción positiva no ámbito universitario e da investigación (doc. núm. 29557, 10/PPL-00019)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 295, do 24.04.2018
 
Punto 2. Comparecencias
 
 31528 (10/CPP-000064)
 Do Sr. conselleiro de Política Social, por petición propia, para informar das políticas de apoio ás familias e á conciliación
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 31362 (10/MOC-000091)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa situación e as condicións laborais do persoal do Sergas (Moción a consecuencia da Interpelación nº 3070, publicada no BOPG nº 48, do 19.1.2017, e debatida na sesión plenaria do 22.5.2018)
 
3.2 31364 (10/MOC-000092)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa protección do patrimonio cultural do Camiño de Santiago (Moción a consecuencia da Interpelación nº 30455, publicada no BOPG nº 302, do 9.5.2018, e debatida na sesión plenaria do 22.5.2018)
 
3.3 31372 (10/MOC-000093)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo para garantir a plenitude dos dereitos das persoas galegas retornadas (Moción a consecuencia da Interpelación nº 2127, publicada no BOPG nº 28, do 14.12.2016, e debatida na sesión plenaria do 22.5.2018)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 8675 (10/PNP-000818)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da implantación da figura do enriquecemento inxusto ou ilegal no Código penal, co fin de avanzar na loita contra a corrupción
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 112, do 10.05.2017
 
4.2 19335 (10/PNP-001426)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre o fomento e acollemento polo Goberno galego, de xeito complementario ao investimento público en tecnoloxía sanitaria, de todas aquelas actuacións de mecenado que redunden nunha mellora do servizo ao doente
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 203, do 31.10.2017
 
4.3 30118 (10/PNP-002221)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a reforma do sistema de elección de vogais do Consello Xeral do Poder Xudicial e a garantía da independencia do poder xudicial
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
4.4 30384 (10/PNP-002248)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa proposta de unificación dos programas de axudas para persoas desempregadas, así como coa compatibilidade entre as prestacións por desemprego e as rendas sociais autonómicas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
4.5 30476 (10/PNP-002257)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Santiago de Compostela en relación coa redacción do proxecto de accesos á nova estación de autobuses, o cronograma da tramitación administrativa necesaria e os prazos contractuais previstos para garantir o seu acceso axeitado, así como as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do inicio e execución das obras desa estación
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
4.6 30674 (10/PNP-002263)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa planificación da atención hospitalaria e a cobertura das vacacións do persoal durante os meses de verán
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
4.7 30849 (10/PNP-002284)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre a constitución pola Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Igualdade, dunha mesa de traballo interuniversitaria contra a violencia machista, así como a dotación do orzamento necesario para o desenvolvemento da súa actividade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
4.8 31093 (10/PNP-002306)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coas prestacións de carácter asistencial e por desemprego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 18190 (10/INT-000595)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre o tratamento de residuos líquidos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 191, do 11.10.2017
 
5.2 23550 (10/INT-000783)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación de precariedade do mercado do traballo en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
5.3 30608 (10/INT-001014)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel
 Sobre a situación do sistema financeiro galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 31498 (10/POPX-000094)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a valoración do presidente da Xunta de Galicia relativa á corrupción na trama Gürtel e o Partido Popular de Galicia
 
6.2 31499 (10/POPX-000095)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a valoración polo presidente da Xunta dos efectos para Galicia dos recentes acontecementos que sacudiron a política española
 
6.3 31502 (10/POPX-000096)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a militancia do presidente da Xunta só con Galicia por riba de calquera circunstancia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
 
7.1 31436 (10/PUP-000168)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
 Sobre os plans de actuación inmediata desenvolvidos polo Goberno galego para axudar as persoas directamente afectadas pola explosión dunha pirotecnia o 23 de maio de 2018 no concello de Tui
 
7.2 31460 (10/PUP-000169)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia para atender de forma urxente as necesidades das vítimas e familias afectadas pola explosión dunha pirotecnia o 23 de maio de 2018 no concello de Tui
 
7.3 31473 (10/PUP-000170)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Castiñeira Broz, Jaime e 7 máis
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para axudar as persoas que viron danadas as súas vivendas pola explosión dunha pirotecnia o 23 de maio de 2018 no concello de Tui
 
7.4 26175 (10/POP-003111)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a viabilidade industrial da Fábrica de Armas da Coruña
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
  
7.5 26702 (10/POP-003179)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para intermediar no conflito laboral do persoal do servizo de mantemento do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 268, do 28.02.2018
 
7.6 28710 (10/POP-003377)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da calidade asistencial ofrecida no Hospital de Verín
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
7.7 29945 (10/POP-003508)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre os datos da Consellería de Sanidade referidos aos resultados da aplicación do Decreto 105/2017, do 28 de setembro, polo que se regula o sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
7.8 28622 (10/POP-003367)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre as razóns do Goberno galego para non reforzar con persoal fixo os equipos de valoración e orientación para a discapacidade para rematar coa lista de espera nas valoracións do grao de discapacidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
7.9 31430 (10/PUP-000167)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa solicitude de autorización do proxecto de megaminaría nos concellos de Touro e do Pino, dado o seu impacto medioambiental no sector produtivo da ría de Arousa
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 29 de maio de 2018
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

 

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-29T14:36:00Z 2018-05-29T14:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2664/
Acordos da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 29-05-2018


A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 29 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 29321 (10/PNC-002324)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego dun programa formativo específico para concienciar os directivos e empresarios respecto das oportunidades e as vantaxes competitivas asociadas á transformación dixital
BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar un programa formativo específico para concienciar a directivos e empresarios sobre as oportunidades e as vantaxes competitivas asociadas á transformación dixital."
 
Aprobación con modificacións
 
- 29323 (10/PNC-002325)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego do uso da marca "“Artesanía de Galicia”" nos establecementos comerciais, co fin de contribuír á mellora da súa visibilidade e comercialización
BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a mellorar as súas políticas de impulso do uso da marca Artesanía de Galicia nos establecementos comerciais e na comercialización dixital, coa finalidade de contribuír á súa visibilidade, fidelización e prestixio. Para isto desenvolverase accións específicas para fomentar a inclusión da marca Artesanía de Galicia nos materiais propios de distribución das e dos artesáns e realizaranse obradoiros formativos para a integración das marcas con criterios de comunicación e publicidade."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-29T13:56:00Z 2018-05-29T13:57:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2663/
Parlamento de Galicia e Afundación colaborarán na promoción e intercambio das súas coleccións de arte

 
• Os presidentes do Parlamento de Galicia e de Afundación asinaron un protocolo que senta as bases para futuras iniciativas de colaboración
 
• A colección de arte do Parlamento conta con 236 obras de 84 autores, mentres que o patrimonio artístico e cultural de Afundación  está integrado por 5.561 obras de 2.249 artistas
 
Santiago, 28 de maio de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, e o presidente da Fundación Galicia Obra Social, Afundación, Miguel Ángel Escotet Álvarez, asinaron hoxe un protocolo no que as dúas entidades se comprometen a colaborar na promoción das súas respectivas coleccións de arte a través de iniciativas como a organización de exposicións, o intercambio de pezas ou a realización de estudos que redunden na difusión da arte e a cultura galegas, entre outras.
 
A colección de arte do Parlamento está integrada por un total de 236 obras de 84 autores diferentes. Trátase dunha das coleccións máis valiosas e variadas de arte galega contemporánea, integrada fundamentalmente, por pintura e escultura, que a Cámara aspira a seguir divulgando dentro da súa aposta pola apertura da institución, pero tamén como contribución á promoción  da cultura galega.
 
O patrimonio artístico e cultural de Afundación conforma unha das coleccións corporativas máis importantes de España. Este fondo artístico está integrado por 5.561 obras de 2.249 autores diferentes, desde o século XIX, e con orixe tanto dentro como fóra de Galicia. Foi declarada BIC en 2015.
 
Logo da reunión celebrada no seu despacho, o presidente do Parlamento acompañou ao presidente de Afundación nunha visita a algunas das obras da colección de arte da Cámara galega.
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-28T13:24:00Z 2018-05-28T13:26:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2662/
Acordos da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 25-05-2018

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 25 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 28952 (10/PNC-002290)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun plan integral de mellora xenética forestal. (Procedemento de urxencia)
BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 2 votos en contra e 1 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver un Plan integral de mellora xenética forestal."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 13485 (10/PNC-001261)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a dotación polo Goberno galego ao concello da Rúa dunha motobomba para a extinción dos lumes coas características solicitadas polo Concello
BOPG n.º 170, do 06.09.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galicia a dotar ao Concello da Rúa dunha motobomba coas características solicitadas polo concello, con carácter de urxencia."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-25T13:27:00Z 2018-05-25T13:38:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2661/
Santalices considera que a estabilidade institucional e a seguridade xurídica de Galicia “contribúen a incrementar a nosa credibilidade”

 
• O presidente do Parlamento participou en Ourense na inauguración do II Congreso Internacional de Drones, onde destacou o “enorme potencial” de Galicia no sector dos vehículos aéreos non tripulados

Santiago, 24 de maio de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, subliñou esta tarde que “nun entorno tan cambiante como o actual, Galicia ofrece unha solidez e unha estabilidade institucional pouco frecuentes –desde logo única en España-  e unha acreditada seguridade xurídica que contribúen a  incrementar a nosa credibilidade no mundo dos negocios”.
 
Santalices Vieira efectuou estas consideracións na inauguración do II Congreso Internacional de Drones, que se celebra en Ourense.
 
Para o presidente do Parlamento, este congreso, organizado polo Colexio Oficial de Graduados Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións e pola Asociación Galega de Graduados e Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicación, é o resultado dunha “aposta sólida, mantida no tempo, dos profesionais do sector, das institucións e da sociedade no seu conxunto a prol dun sector, o dos vehículos aéreos non tripulados, que conta con enorme potencial de futuro”.
 
Santalices recordou que Galicia “tivo o certo de apostar” polos drones desde a Universidade, coa impartición do Grao de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo en Ourense; desde a Administración, a través do polo aeronáutico de Rozas; e tamén cun protagonismo destacado das empresas privadas.
 
Posteriormente, o presidente do Parlamento de Galicia asiste ao acto de entrega da distinción de colexiado de honra do Colexio de Economistas de Ourense a Manuel Gómez Franqueira.

 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-24T18:15:00Z 2018-05-24T20:52:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2660/
Unha delegación do Fortaleza Esporte Clube vista o Parlamento de Galicia nunha viaxe para reforzar os seus lazos con Santiago e con Galicia

 
• Foron recibidos polo vicepresidente da Cámara galega, Diego Calvo

Santiago, 24 de maio de 2018.- Unha delegación do Fortaleza Esporte Clube –clube de fútbol da cidade brasileira de Fortaleza, capital do estado de Ceará- visitou este mediodía a Cámara galega no marco dunha viaxe encamiñada a reforzar os seus lazos con Santiago de Compostela e con Galicia. O vicepresidente do Parlamento de Galicia, Diego Calvo Pouso, recibiu á delegación brasileira e fixo votos por intensificar os vínculos galaico-brasileiros.
 
O Fortaleza Esporte Clube foi fundado hai case 100 anos, o 18 de outubro de 1918. Dase a circunstancia de que as orixes da cidade de Fortaleza se remontan ao Fortín de Santiago, erixido o 25 de xullo de 1604.
 
Para resaltar os vínculos de Fortaleza con Santiago de Compostela, o equipo de fútbol da cidade estreará, no marco da conmemoración do seu primeiro centenario, unha camiseta especial que incorpora unha imaxe da Cruz de Santiago.
 
A delegación que hoxe visitou o Parlamento de Galicia estaba integrada polo presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz, e polo historiador do centenario, Adauto Leitão de Araujo Junior.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-24T12:25:00Z 2018-05-24T12:27:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2659/
Declaración institucional polo Día Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia


 
Neste día celebramos a eliminación da homosexualidade da lista de trastornos mentais por parte da Asemblea Xeral da Organización Mundial da Saúde (OMS), que tivo lugar o 17 de maio de 1990.
 
Un día coma este é fundamental para poñer de relevancia a importancia de seguirmos avanzando en materia de dereitos e igualdade real e efectiva do colectivo LGTBI+ (lesbianas, gays, transexuais, bixexuais).
 
Pese ao avance nos últimos anos en materia de lexislación neste asunto, a día de hoxe seguimos observando na nosa sociedade casos de discriminación, bullying e LGTBI+fobia.
 
O pasado 1 de marzo o Parlamento Europeo aprobou o Informe sobre os dereitos fundamentais na Unión en 2016. Nel dáse conta da situación da poboación LGTBI+ e insta os países membros da Unión a que apliquen as medidas oportunas para acabar coa discriminación.
 
Fálase da necesidade do recoñecemento supraestatal das unións entre persoas do mesmo sexo, así como aposta pola despatoloxización da transexualidade e a prohibición das
terapias reparadoras da orientación sexual.
 
Este informe vai na senda marcada polos principios de Yogyakarta do 2006 e a Declaración conxunta da ONU do 2015 convocando os estados a actuaren urxentemente para acabar coa violencia e a discriminación contra os adultos, adolescentes e nenos LGBTI.
 
Neste día, o Parlamento de Galicia defende a necesidade de reactivar o debate e o traballo arredor da protección deste colectivo, para evitar que perdamos máis vidas como a de Ekai, Carla e Thalia.
 
Busquemos a igualdade real e efectiva!!!
 
Santiago de Compostela, 23 de maio de 2018

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-23T13:43:00Z 2018-05-23T13:44:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2658/
Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 23 de maio de 2018

 

3.1 13046 (10/PNP-001110)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas e accións de recoñecemento para as empresas que colaboran e participan no desenvolvemento da FP
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 158, do 04.08.2017
 
O texto aprobao é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a impulsar medidas e accións de recoñecemento para aquelas empresas que colaboran e participan no desenvolvemento da FP (Dual, Emprendemento, Innovación,...) pola súa contribución a unha mellor formación do alumnado galego, en especial dos máis novos”.
 
 
3.5 29964 (10/PNP-002203)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 8 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa construción dunha nova variante para Ribeira, entre a glorieta do final da autovía da Barbanza AG-11 e a estrada DP-7303
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
 
1. Avanzar na tramitación dunha nova variante de Ribeira entre a glorieta do final da autovía do Barbanza AG-11 e a DP-7303, de modo que se poida definir o trazado e os terreos necesarios e se asegure a futura execución das obras.
 
2. Licitar antes do verán deste 2018 a redacción do proxecto de trazado da variante de Ribeira”.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-23T13:41:00Z 2018-05-23T13:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2657/
Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 22 de maio de 2018


 
2.3 30874 (10/MOC-000090)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa incidencia urbanística do Regulamento xeral de estradas de Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28982, publicada no BOPG n.º 293, 18.04.2017, e debatida na sesión plenaria do 08.05.2018)
 
O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a abordar  antes do fin de 2018, con representación de deputacións e concellos, os criterios de aplicación do artigo 137 do Regulamento xeral de estradas de Galicia:
 
1.- Estudar con técnicos da administración autonómica, provincial e municipal  as consecuencias da aplicación do texto da regulación contida no artigo 137 do Regulamento xeral de estradas de Galicia.
 
2.- Unha vez aprobada a nova orde de accesos e completado o marco normativo en materia de estradas, avaliar no seu conxunto, xunto con concellos e deputacións, este marco normativo e, en concreto,  a aplicación do artigo 137 do Regulamento baseándose en criterios de seguridade viaria, intensidade de tráfico, funcionalidade e explotación das estradas”.
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-22T14:25:00Z 2018-05-22T15:55:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2656/
Unha unidade móbil de doazón de sangue visita o Parlamento de Galicia

 

Santiago, 22 de maio de 2018.- Unha unidade móbil da Axencia  de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) visitou esta mañá o Parlamento de Galicia para recoller doazóns de sangue, campaña que se repite, polo menos, dúas veces ao ano para incentivar este xesto solidario.
 
O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, e maila directora da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López García, saudaron aos doadores e doadoras que acudiron ata a unidade móbil desprazada ao Pazo do Hórreo.
 
A campaña de recollida de doazóns de sangue que efectúa a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue en empresas e organismos públicos representa o 9% de todas as doazóns recollidas anualmente en Galicia.
 
Na última campaña de doazón desenvolvida no Parlamento de Galicia, no mes de decembro do pasado ano, doaron sangue 23 persoas.
 
O presidente do Parlamento agradeceu a participación de todas as persoas que hoxe doaron sangue na Cámara galega e insistiu na necesidade de manter e incrementar este xesto altruísta que salva vidas.

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-22T13:16:00Z 2018-05-22T13:17:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2655/
O Parlamento de Galicia declara loito oficial polo falecemento do deputado Carlos López Crespo

 
• Santalices destaca o compromiso de López Crespo, do que subliña  a súa “vocación de servizo e entrega sen límite na procura do ben común”
 
Santiago, 21 de maio de 2018.- O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, manifesta o seu pesar polo falecemento do deputado Carlos López Crespo.
 
O titular do Lexislativo galego desprazarase durante a xornada de hoxe ao tanatorio para trasladar persoalmente o seu pésame á familia do deputado falecido e poñerse á súa disposición.
 
Santalices Vieira destaca o “intenso compromiso de López Crespo en cada unha das responsabilidades institucionais que exerceu ao longo da súa vida política, na que destacou pola súa vocación de servizo e a entrega sen límite na procura do ben común”.
 
O Parlamento de Galicia declarou loito oficial polo falecemento do deputado. Desde esta mañá, as bandeiras ondean a media hasta no Pazo do Hórreo en sinal de pesar.
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-21T12:41:00Z 2018-05-21T12:42:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2654/
Acordo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 15-05-2018

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 16 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 28926 (10/PNC-002287)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do compromiso electoral referido á demanda ao Goberno central da rebaixa do IVE dos alimentos sen glute para as persoas celíacas
BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que implante á maior brevidade posible medidas de vantaxe fiscal para as persoas con enfermidade celíaca e erros innatos do metabolismo, ben sexa a rebaixa do IVE actual a todos os alimentos e produtos dietéticos destinados a elas ou ben sexa calquera das alternativas expostas no estudo sobre La situación de las personas con enfermedad celíaca en España elaborado pola institución do Defensor del Pueblo."

Imaxe da Noticia:

Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/ webmaster@parlamentodegalicia.gal 2018-05-16T16:11:00Z 2018-05-16T16:18:00Z http://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/2653/