Logo do parlamento en forma de abanico Parlamento de Galicia

 

Lexisla con Nós.

Nesta sección poderá opinar sobre os proxectos e proposicións de lei que se atopan en tramitación no Parlamento de Galicia, así como doutros temas de interese.

Non se publicarán comentarios ofensivos nin os enviados sen o correo electrónico do remitente.

Debates abertos:

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, para unha tributación xusta do consumo de enerxía eléctrica. (10/PPLC-000008)
Proposición de lei relativa ás medidas urxentes de emerxencia social en materia de prestacións económicas para paliar a pobreza enerxética e tendentes á mellora da eficiencia enerxética dos fogares vulnerables.  (10/PPL-000015)
Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria.  (10/PPL-000012)
Proposición de lei para a derrogación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. (10/PPL-000011)
Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.  (10/PL-000009)
Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (10/PL-000008)
Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. (10/PL-000007)
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña. .(10/PPLC-000006)
Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas (10/PL-000006)
Proposición de lei pola que se modifica a Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia. (10/PPL-000010)
Proxecto de lei de portos de Galicia (10/PL-000005)
Proposición de lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia. (10/PPL-000009)
Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cesamento da convivencia  (10/PPLI-000001)
Proxecto de lei de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 (10/PL-000004)
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, consonte o artigo 87.2 da Constitución, sobre o establecemento dun rexistro diario da xornada de traballo nas empresas (10/PPLC-000005)
Proposición de lei de creación do Instituto Galego de Crédito e Investimento (10/PPL-000008)
Proposición de lei de modificación da Lei 09/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia (10/PPL-000007)
Proposición de lei integral de identidade de xénero da Comunidade Autónoma de Galicia (10/PPL-000006)
Proposición de lei integral de identidade de xénero na Comunidade de Galicia (10/PPL-000005)
Proposición de lei integral de identidade de xénero de Galicia (10/PPL-000004)
Proposición de lei reguladora da participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia (10/PPL-000003)
Proxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia (10/PL-000003)
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico. (10/PPLC-000004)
Proposición de lei de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 . (10/PPL-000002)
Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas a favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a Ditadura  (10/PPLC-000003).
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular: lei de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese da convivencia
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular de medidas para a garantía dos dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico
Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola que se aproba o modelo de financiamento de Galicia
Proposición de lei de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular para a creación do hospital público e único de Pontevedra mediante a ampliación do Hospital Montecelo
Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas para garantir a enerxía como servizo público e contra a pobreza enerxética

Últimas opinións