Lexisla con Nós.

Nesta sección poderá opinar sobre os proxectos e proposicións de lei que se atopan en tramitación no Parlamento de Galicia, así como doutros temas de interese.

Non se publicarán comentarios ofensivos nin os enviados sen o correo electrónico do remitente.

Debates abertos:

Proposición de lei para a mellora da asistencia primaria no Sistema público de saúde de Galicia.  (10/PPL-000039)
Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia. (10/PL-000014)
Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria. (10/PPL-000038)
Proposición de lei de modificación da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais para a Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, co obxecto de proporcionar recursos adicionais para a atención primaria. (10/PPL-000037)
Proposición de lei de reforma da Lei 1/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística. (10/PPL-000036)
Proposición de lei de creación da Oficina de Control Orzamentario no Parlamento de Galicia. (10/PPL-000035)
Proxecto de lei de ordenación farmacéutica de Galicia. (10/PL-000013)
Proposición de lei para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia. (10/PPLR-000002)
Proposición de lei de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia. (10/PPLR-000003)
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria. (10/PPLC-000013)
Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria. (10/PPLC-000012)
Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. (10/PL-000012)
Proposición de lei reguladora da actividade dos grupos de interese en Galicia. (10/PPL-000033)
Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas .(10/PL-000011)
Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. (10/PL-000010)
Proposición de lei de modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para promover determinadas actuacións para a mellora medioambiental. (10/PPL-000031)
Proposición de lei, para para presentar perante o Congreso dos Deputados, para garantir que a produción eléctrica cumpra unha función social no desenvolvemento económico e na creación de emprego e riqueza en Galicia. (10/PPLC-000011)
Proposición de Lei de reforma da Lei 9/2011, do 9 de novembro de 2011, dos medios  públicos de comunicación audiovisual de Galicia. (10/PPL-000030)
Proposición de lei para o fomento da responsabilidade social en Galicia. (10/PPL-000029)
Proposición de lei de memoria histórica democrática de Galicia. (10/PPL-000028)
Proposición de lei pola que se regula o sistema de provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde . (10/PPL-000027)
Proposición de lei de modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia. (10/PPL-000026)
Proposición de lei para a protección dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias na contratación de préstamos e créditos hipotecarios en Galicia. (10/PPL-000025)
Proposición de lei pola que se regula a publicidade sanitaria e sociosanitaria de centros e actividades na Comunidade Autónoma de Galicia. (10/PPL-000024)
Proposición de lei, formulada polo G. P. dos Socialistas de Galicia, de modificación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. (10/PPL-000023)
Proposición de lei galega de recoñecemento e apoio das familias monoparentais. (10/PPL-000022)
Proposición de lei de reforma da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia . (10/PPL-000021)
Proposición de lei pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para introducir medidas de acción positiva no ámbito universitario e da investigación. (10/PPL-000019)
Proposición de lei, para a súa remisión ao Congreso dos Deputados, de modificación do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social. (10/PPLC-000010)
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, formulada polo G. P. do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, para o impulso da electricidade como un ben público e de garantía no seu acceso. (10/PPLC-000009)
Proposición de lei de modificación da Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias, co obxecto de reforzar o Sistema público de saúde.(10/PPL-000020)
Proposición de lei do imposto sobre as bolsas de plástico dun só uso en Galicia. (10/PPL-000018)
Proposición de Lei para a modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. (10/PPL-000017)
Proposición de lei, para a súa remisión ao Congreso, de modificación do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social. (10/PPLC-000010)
Proposición de lei de modificación da Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia. (10/PPL-000016)
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, para unha tributación xusta do consumo de enerxía eléctrica. (10/PPLC-000008)
Proposición de lei relativa ás medidas urxentes de emerxencia social en materia de prestacións económicas para paliar a pobreza enerxética e tendentes á mellora da eficiencia enerxética dos fogares vulnerables.  (10/PPL-000015)
Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria.  (10/PPL-000012)
Proposición de lei para a derrogación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. (10/PPL-000011)
Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.  (10/PL-000009)
Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (10/PL-000008)
Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. (10/PL-000007)
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña. .(10/PPLC-000006)
Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas (10/PL-000006)
Proposición de lei pola que se modifica a Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia. (10/PPL-000010)
Proxecto de lei de portos de Galicia (10/PL-000005)
Proposición de lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia. (10/PPL-000009)
Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cesamento da convivencia  (10/PPLI-000001)
Proxecto de lei de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 (10/PL-000004)
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, consonte o artigo 87.2 da Constitución, sobre o establecemento dun rexistro diario da xornada de traballo nas empresas (10/PPLC-000005)
Proposición de lei de creación do Instituto Galego de Crédito e Investimento (10/PPL-000008)
Proposición de lei de modificación da Lei 09/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia (10/PPL-000007)
Proposición de lei integral de identidade de xénero da Comunidade Autónoma de Galicia (10/PPL-000006)
Proposición de lei integral de identidade de xénero na Comunidade de Galicia (10/PPL-000005)
Proposición de lei integral de identidade de xénero de Galicia (10/PPL-000004)
Proposición de lei reguladora da participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia (10/PPL-000003)
Proxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia (10/PL-000003)
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico. (10/PPLC-000004)
Proposición de lei de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 . (10/PPL-000002)
Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas a favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a Ditadura  (10/PPLC-000003).
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular: lei de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese da convivencia
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular de medidas para a garantía dos dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico
Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola que se aproba o modelo de financiamento de Galicia
Proposición de lei de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular para a creación do hospital público e único de Pontevedra mediante a ampliación do Hospital Montecelo
Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas para garantir a enerxía como servizo público e contra a pobreza enerxética