saltar ao contido

Designación de Ponencia

A Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do día 16 de setembro de 2010, adoptou o seguinte acordo:
 
Designación de Ponencia
 
- 08/PL-0012(36940)
Presidencia da Xunta de Galicia
Polo que se suprime o organismo autónomo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e se modifican determinados artigos da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia
BOPG núm. 247, do 08.06.2010 
 
G.P Popular de Galicia
Dª. Paula Prado del Río (titular)
Dª. Marta Rodríguez Arias (suplente) 
 
G.P. dos Socialistas de Galicia
Dª. Silvia Fraga Santos (titular)
Dª. Carmen Cajide Hervés (suplente) 
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego
Dª. Ana Belén Pontón Mondelo (titular)
D. Carlos Ignacio Aymerich Cano (suplente)
 
 
Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2010
 
 
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina