saltar ao contido

Protección de datos de carácter persoal

A protección das persoas físicas en relación co tratamento de datos persoais é un dereito fundamental. O artigo 8, apartado 1, da Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea (a Carta) e o artigo 16, apartado 1, do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE) establecen que toda persoa ten dereito á protección dos datos de carácter persoal que a concirnan.

Os principios e normas relativos á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos de carácter persoal deben, calquera que sexa a súa nacionalidade ou residencia, respectar as súas liberdades e dereitos fundamentais, en particular o dereito á protección dos datos de carácter persoal.

O Parlamento de Galicia adoptou unha política de respecto e pleno cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, garantindo, en relación aos interesados, o tratamento dos seus datos de maneira lícita, leal e transparente.

Os datos de carácter persoal son utilizados polo Parlamento de Galicia unicamente para os fins previstos no procedemento ou actuación de que se trate, e, baixo o principio de “minimización de datos”, limítanse exclusivamente ao necesario en relación a eses fins para os que son tratados.

O Parlamento de Galicia conta cun Rexistro de actividades de tratamento, respecto das cales se detalla, entre outra información, a finalidade do tratamento, a súa base xurídica, os destinatarios e os dereitos dos interesados.

As persoas interesadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade dos datos ou oposición ao tratamento ante o Parlamento de Galicia, situado rúa do Hórreo 63,15701, Santiago de Compostela, ou a través da presentación das súas solicitudes.

A non facilitación ou a facilitación parcial dos datos persoais de carácter obrigatorio solicitados nalgún formulario podería determinar que o Parlamento de Galicia non puidese prestar o servizo de que se trate.

Dereitos relativos á proteccion de datos

Dereito de acceso

Ao abeiro do establecido no Regulamento UE 679/2016, xeral de protección de datos, o interesado ten dereito a obter do Parlamento de Galicia, como responsable do tratamento, confirmación de se se están tratando ou non datos persoais que o concirnan e, en tal caso, dereito de acceso aos datos persoais e á seguinte información:

 1. os fins do tratamento.
 2. as categorías de datos persoais de que se trate.
 3. os destinatarios ou as categorías de destinatarios aos que se comunicaron ou serán comunicados os datos persoais.
 4. de ser posible, o prazo previsto de conservación dos datos persoais ou, de non ser posible, os criterios utilizados para determinar este prazo.
 5. a existencia do dereito a solicitar do responsable a rectificación ou supresión de datos persoais ou a limitación do tratamento de datos persoais relativos ao interesado, ou a opoñerse a dito tratamento.
 6. o dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control.
 7. cando os datos persoais non se teñan obtido do interesado, calquera información dispoñible sobre a súa orixe.
 8. a existencia de decisións automatizadas, incluída a elaboración de perfís, a que se refire o artigo 22, apartados 1 e 4, e, polo menos en tales casos, información significativa sobre a lóxica aplicada, así como a importancia e as consecuencias previstas do dito tratamento para o interesado.

Cando se transfiran datos persoais a un terceiro país ou a unha organización internacional, o interesado terá dereito a ser informado das garantías axeitadas en virtude do artigo 46 do Regulamento relativas á transferencia.

O Parlamento de Galicia facilitará unha copia dos datos persoais obxecto de tratamento, sempre que non afecte negativamente os dereitos e liberdades doutras persoas. Cando o interesado presente a solicitude por medios electrónicos, e agás que este solicite que se lle facilite doutro modo, a información facilitarase nun formato electrónico de uso común.

Dereito de rectificación

O interesado terá dereito a obter sen dilación indebida do responsable do tratamento a rectificación dos datos persoais inexactos que o concirnan. Tendo en conta os fins do tratamento, o interesado terá dereito a que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.

Dereito de supresión

O interesado terá dereito a obter sen dilación indebida do Parlamento de Galicia a supresión dos datos persoais que o concirnan. O Parlamento estará obrigado a suprimir sen dilación indebida os datos persoais cando concorra algunha das circunstancias seguintes:

 1. os datos persoais xa no sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito.
 2. o interesado retire o consentimento en que se basea o tratamento, e este non se basee noutro fundamento xurídico.
 3. o interesado se opoña ao tratamento e non prevalezan outros motivos lexítimos para o tratamento.
 4. os datos persoais teñan sido tratados ilicitamente.
 5. os datos persoais deban suprimirse para o cumprimento dunha obriga legal que se lle aplique ao responsable do tratamento.

Cando teña feito públicos os datos persoais e estea obrigado a suprimir tales datos, o responsable do tratamento, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, adoptará medidas razoables, incluídas medidas técnicas, orientadas a informar os responsables que estean tratando os datos persoais da solicitude do interesado de supresión de calquera enlace a eses datos persoais, ou calquera copia ou réplica deles.

Existen excepcións que xustifican a improcedencia na atención do dereito de supresión, como por exemplo cando deba prevalecer a liberdade de expresión, o cumprimento dunha obriga legal, a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións, ou fins de arquivo, de investigación ou estatísticos.

Dereito á limitación do tratamento

O interesado terá dereito a obter do Parlamento de Galicia a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións seguintes:

 1. o interesado impugne a exactitude dos datos persoais, durante un prazo que permita ao Parlamento de Galicia verificar a exactitude deles.
 2. o tratamento sexa ilícito e o interesado se opoña á supresión dos datos persoais e solicite non seu lugar a limitación do seu uso.
 3. o responsable xa non necesite os datos persoais para os fins do tratamento, pero o interesado os necesite para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 4. o interesado se teña oposto ao tratamento, mentres se verifica se os motivos lexítimos do responsable prevalecen sobre os do interesado.

Cando o tratamento de datos persoais estea limitado, os ditos datos só poderán ser obxecto de tratamento, con excepción da súa conservación, co consentimento do interesado ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións, ou de cara á protección dos dereitos doutra persoa física ou xurídica ou por razóns de interese público.

Todo interesado que obtivese a limitación do tratamento conforme o parágrafo primeiro será informado polo responsable antes do levantamento da devandita limitación.

Dereito á portabilidade dos datos

En virtude deste dereito, o interesado terá dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, que teña facilitado a un responsable do tratamento, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitirllos a outro responsable do tratamento sen que o impida o responsable ao que llos facilitase, cando o tratamento estea baseado no consentimento ou nun contrato, e o tratamento se efectúe por medios automatizados.

Ao exercer o seu dereito á portabilidade dos datos, o interesado terá dereito a que os datos persoais se transmitan directamente de responsable a responsable cando sexa tecnicamente posible.

Tal dereito non se aplicará ao tratamento que sexa necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao Parlamento de Galicia.

Dereito de oposición

O dereito de oposición é o que pode ser exercido polo interesado para que non se leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese nel. O dereito de oposición poderá exercerse en calquera momento, por motivos relacionados coa situación particular do interesado.

O Parlamento de Galicia deixará de tratar os datos persoais, agás que acredite motivos lexítimos imperiosos para o tratamento que prevalezan sobre os intereses, os dereitos e as liberdades do interesado, ou para a formulación, ou para o exercicio ou defensa de reclamacións.

Cando os datos persoais se traten con fins de investigación científica ou histórica, ou con fins estatísticos, o interesado terá dereito, por motivos relacionados coa súa situación particular, a opoñerse ao tratamento dos datos persoais que lle afecten, agás que sexa necesario para o cumprimento dunha misión realizada por razóns de interese público.

saltar ao pe de páxina