saltar ao contido

Acordos da Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 13 de abril de 2018

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 13 de abril de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 23024 (10/PNC-001842)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa defensa dos intereses galegos no marco europeo da pesca e a incidencia neles da normativa de eliminación de descartes, de medidas técnicas e de control
BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 11 votos a favor, 0 votos en contra e 1 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a desenvolver unha política de actuación na defensa da pesca no marco europeo diante dos retos específicos que se abren para o noso sector marítimo pesqueiro neste ámbito e que nos leve a seguir pormenorizadamente os trílogos no marco europeo para tratar de evitar que as normas de eliminación de descartes e de medidas técnicas e da de control se afasten das nosas demandas”.
 
Aprobación con modificacións
 
- 9835 (10/PNC-001022)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para evitar a substitución dos helicópteros "Sikorsky S-76 C+," coñecidos como "Pesca I" e "Pesca II", polos "Dauphin 365" que pertencían á Xunta de Galicia no ano 2005
BOPG n.º 124, do 07.06.2017
 
Sométese a votación separada por alíneas:

Alíneas 1 e 2: resultan aprobadas pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

Alínea 3: resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que, con respecto das aeronaves que se están empregando para o servizo de salvamento, descartadas polo propio Goberno no ano 2012:
 
1º) Realice de xeito inmediato as xestións necesarias para reclamarlleá empresa concesionaria do servizo de salvamento marítimo a prestación do servizo con aeronaves que non fosen retiradas con anterioridade e se adapten ás costas galegas.

2º) Esixa á empresa concesionaria o cumprimento das condicións técnicas necesarias para o desenvolvemento do salvamento marítimo."
 
- 26991 (10/PNC-002080)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e a actuación que debe levar a cabo para evitar a prohibición do mergullo en apnea para a extracción do longueirón
BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
Sométese a votación separada por alíneas:

Alínea 1: resulta resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Alínea 2: resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a presentar alegacións ao "proxecto de Real Decreto polo que se determinan as condicións de seguridade das actividades de mergullo en augas marítimas españolas" do 1 de febrero, do ministerio de Fomento, de xeito que se preserve o dereito á extracción do longueirón en apnea, e a que non se lles afogue intentando aplicarlles aos recolectores os mesmos estándares de seguridade que ao mergullo profesional".
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 19645 (10/PNC-001599)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a creación pola Xunta de Galicia dunha plataforma online para a venda de peixe e marisco das lonxas galegas
BOPG n.º 207, do 08.11.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia á creación dunha Plataforma de venda online, onde as lonxas galegas poidan subir os lotes de productos que se poxan diariamente, de forma que o comprador poida puxar en tempo real, que recolla todas as garantías legais e administrativas actualmente existentes nos sistemas de poxa directa que se efectúan nas lonxas, para que voluntariamente poidan adscribirse á mesma."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina