saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 19 de xuño de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 19 de xuño de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 12 de xuño de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Texto lexislativo
 
 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P de En Marea, para a modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (doc. núm. 29038, 10/PPL-000017)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Punto 2. Comparecencia
 

 32248 (10/CPP-000067)
 Do Sr. conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, por petición propia, para informar da situación do ensino non universitario en Galicia
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 32090 (10/MOC-000094)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación de precariedade do mercado de traballo en Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 23550, publicada no BOPG n.º 247, do 25.01.2018, e debatida na sesión plenaria do 05.06.2018)
 
3.2 32091 (10/MOC-000095)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación do sistema financeiro de Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 30608, publicada no BOPG n.º 305, do 16.05.2018, e debatida na sesión plenaria do 05.06.2018)
 
3.3 32185 (10/MOC-000096)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co tratamento de residuos líquidos. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 18190, publicada no BOPG n.º 191, do 11.10.2017, e debatida na sesión plenaria do 05.06.2018)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 9522 (10/PNP-000889)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen
 Sobre a implantación pola Xunta de Galicia dun observatorio autonómico galego para a defensa da transparencia no acceso e na xestión das institucións investigadoras e universitarias
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 124, do 07.06.2017
 
4.2 19704 (10/PNP-002292)
 Grupo Parlamentario de En Marea.
de iniciativa popular, sobre creación dun parque de bombeiros de xestión pública directa con base nalgún dos concellos da comarca do Val Miñor, no que se integre o actual persoal do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Mancomunidade do Val Miñor
 
4.3 29465 (10/PNP-002154)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
 Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe respecto das posibilidades e circunstancias que se abren co Brexit, en termos comerciais, en relación cos produtos pesqueiros galegos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
4.4 29664 (10/PNP-002173)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o establecemento da compostaxe como modelo universal de tratamento dos biorresiduos urbanos no primeiro trimestre de 2019, así como para estudar a posibilidade de colaborar coa Deputación Provincial de Pontevedra no desenvolvemento do Plan Revitaliza e a súa ampliación ao resto do territorio galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
4.5 29822 (10/PNP-002189)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 González Vázquez, José e 6 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa certificación, concesión de axudas e cesión dos montes veciñais en grave estado de abandono a todas aquelas comunidades de montes veciñais en man común que estean en cumprimento de todas as súas obrigas legais, en especial, no referido á aprobación dos seus instrumentos de ordenación ou xestión forestal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
4.6 30408 (10/PNP-002253)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
 Sobre o establecemento polo Goberno galego dun fondo de compensación anual que sirva para incorporar aos orzamentos das universidades galegas os ingresos que deixan de percibir pola conxelación das taxas de matrícula dos graos e a rebaixa dos prezos dos mestrados habilitantes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
4.7 30595 (10/PNP-002262)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa oferta do parque público de vivendas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
4.8 31742 (10/PNP-002383)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as medidas que debe demandar o Goberno galego ao Goberno central para regularizar e homoxeneizar a tributación das pensións das persoas emigrantes retornadas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 316, do 06.06.2018
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 29887 (10/INT-000982)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 3 máis
 Sobre a planificación do Goberno galego en materia de atención ás persoas con infarto agudo de miocardio
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
5.2 31237 (10/INT-001040)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a velar pola correcta prestación dos servizos de mantemento no novo hospital de Vigo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
5.3 31575 (10/INT-001051)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coas condicións laborais e funcións dos axentes forestais e medioambientais de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 316, do 06.06.2018
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 32269 (10/POPX-000097)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a defensa dunha axenda galega diante do Goberno central
 
6.2 32270 (10/POPX-000098)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a garantía no futuro dos proxectos postos en marcha como a reforma da política forestal
 
6.3 32271 (10/POPX-000099)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a contaminación das augas de Galicia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
  
7.1 32264 e c.e. 32272 (10/PUP-000173)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre a información emitida pola CRTVG en relación coa manifestación cidadá levada a cabo o día 10 de xuño de 2018 en Santiago de Compostela, en contra da reapertura da mina nos concellos de Touro e do Pino
 
7.2 28880 (10/POP-003396)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
 Sobre os servizos e liñas de axuda que se están a pór á disposición dos emprendedores para facilitar a creación ou a consolidación temperá de novas empresas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
7.3 32238 (10/PUP-000172)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas sociais manifestadas na mobilización do día 10 de xuño de 2018 en Santiago de Compostela reclamando a denegación do proxecto mineiro para a extracción de cobre nos concellos de Touro e do Pino
 
7.4 30993 (10/POP-003607)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre as razóns do Goberno galego para non aprobar as Directrices de paisaxe no prazo comprometido
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
7.5 31312 (10/POP-003642)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto do impacto ambiental que está a ter a carencia de estación depuradora de augas residuais no lugar de San Miguel de Reinante, no concello de Barreiros
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
7.6 31322 (10/POP-003644)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre o coñecemento polo Goberno galego do Proxecto básico e estudo de impacto ambiental para a solicitude de autorización ambiental integrada das instalacións de xestión de residuos ubicadas en Teo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
7.7 31211 (10/POP-003633)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Amigo Díaz, María Encarnación e 8 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego para seguir avanzando no proceso de desdobramento e conversión do corredor Nadela-Sarria en autovía
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
7.8 32265 (10/PUP-000174)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre o posible ofrecemento pola Xunta de Galicia ao Concello de Ourense dalgunha alternativa para que se celebre este ano o Festival de Cinema Internacional de Ourense
  
7.9 30799 (10/POP-003594)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
 Sobre as razóns da supresión como declarables, nas axudas da política agraria común, dos pastos arbustivos e dos pastos sobre arboredo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
 
Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2018
 

 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina