saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 23 de outubro de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 23 de outubro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 16 de outubro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Fixación do número do membros da Cámara encargados da defensa da Proposición de Lei, do Parlamento de Galicia, presentada perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia, e posterior designación. (Art. 163.3 do Regulamento do Parlamento de Galicia) (doc. núm. 31372, 09/PPLC-000014)
 
Punto 2. Mocións
 
2.1 37732 (10/MOC-000106)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación económica e social de Galicia. (Moción consecuencia da interpelación n.º 34252, publicada no BOPG n.º 349, do 31.08.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
2.2 37737 (10/MOC-000107)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación ambiental do río Umia. (Moción consecuencia da interpelación n.º 36141, publicada no BOPG n.º 354, do 12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
2.3 37754 (10/MOC-000108)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa redución da oferta educativa nos concellos. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 34790, publicada no BOPG n.º 352, do 05.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018

Punto 3. Proposicións non de lei
 
3.1 34727 (10/PNP-002608)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
 Sobre as actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia ante o Ministerio de Agricultura e Pesca para contrarrestar o efecto das medidas adoptadas polas autoridades sanitarias a propósito do anisakis
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
3.2 36234 (10/PNP-002696)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa tramitación da modificación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal dos terreos de Ence en Lourizán, así como as demandas que debe realizar ao Goberno central respecto do acordo de prórroga da concesión adoptado o 20 de xaneiro de 2016
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
3.3 36650 (10/PNP-002723)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa Lei orgánica 11/2015 e coa Lei 41/2002, así como as actuacións que debe levar a cabo respecto do acordo parlamentario do 23 de novembro de 2016 referido á interrupción voluntaria do embarazo, a obrigatoriedade da educación afectivo-sexual no currículo escolar e o desenvolvemento de campañas de formación sobre métodos anticonceptivos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
3.4 36793 (10/PNP-002746)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas á declaración oficial como praga da "Vespa velutina" na comunidade autónoma, así como dirixirse ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para que revise a versión aprobada pola Comisión Estatal para o Patrimonio Natural e a Biodiversidade do 14 de novembro de 2014 e pola Conferencia Sectorial de Medio Ambiente o 16 de abril de 2015 denominada Estratexia de xestión, control e posible erradicación da avespa asiática ou avespa negra e trasladar ás institucións europeas a urxencia da situación medioambiental que está a suceder en Galicia para que se aborde no seo da Unión Europea e definir unha estratexia comunitaria
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
3.5 36986 (10/PNP-002764)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Nóvoa Iglesias, Marta e 5 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas axudas de compensación por custos adicionais incorridos por industrias electro-intensivas, previstas na disposición adicional centésima cuadraxésima quinta da Lei de Orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, por importe de 150 millóns de euros
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
3.6 37671 (10/PNP-002809)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco
 Sobre a demanda do Goberno galego ao Ministerio de Transición Ecolóxica da realización das modificacións oportunas para posibilitar o ofrecemento do bono social por todas as empresas comercializadoras de electricidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
3.7 37693 (10/PNP-002811)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 4 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa extensión da rede de puntos de encontro familiar a todo o territorio galego, así como a mellora do protocolo e condicións de acceso das persoas usuarias ás súas instalacións
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
3.8 38250 (10/PNP-002844)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación coa presentación do preconcurso de acredores por parte da empresa que xestiona o hospital privado Povisa e o concerto que mantén co Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
Punto 4. Interpelacións
 
4.1 35901 (10/INT-001193)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a política do Sergas en materia de contratación de persoal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
4.2 37366 (10/INT-001246)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
 Sobre a política do Goberno galego en materia de estradas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
4.3 38081 (10/INT-001262)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa execución de obras de infraestruturas rurais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
5.1 38773 (10/POPX-000109)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto das denuncias do persoal sanitario, asociacións de doentes, sindicatos, plataformas sanitarias e colexios médicos referidas ao deterioro e privatizacións da sanidade pública
 
5.2 38774 (10/POPX-000110)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a avaliación que fai o Goberno galego do grao de cumprimento das previsións do Plan MOVE
 
5.3 38775 (10/POPX-000111)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as medidas comprometidas polo Goberno galego no plan de choque contra os incendios forestais que foron realmente executadas
 
Punto 6. Preguntas ao Goberno
 
 
6.1 33384 (10/POP-003846)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para atallar a situación de discriminación laboral por razón de sexo que se está a dar no servizo de limpeza da Xunta de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018

6.2 38107 (10/POP-004477)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do cumprimento do prazo establecido no Plan MOVE 2009-2015 para o remate da actuación denominada "VAP Tui-A Guarda, treito I: Tui (enlace A-55)-Tomiño (enlace PO-350)"
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
6.3 38162 (10/POP-004488)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do cumprimento do prazo establecido no Plan MOVE 2009-2015 para o remate da actuación denominada "VAP Nadela-Sarria. Desdobramento da VAP Nadela-Sarria"
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
6.4 38757 (10/PUP-000195)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para dignificar as condicións laborais do sector da elaboración dos produtos do mar, diante da situación actual da negociación do seu convenio
 
6.5 35932 (10/POP-004244)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 8 máis
 Sobre os trámites que debe seguir a Xunta de Galicia conxuntamente co Consorcio da Zona Franca de Vigo para o cumprimento dos prazos establecidos para a execución do proxecto de construción do primeiro campus de formación profesional na cidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 355, do 13.09.2018
 
6.6 38146 (10/POP-004484)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e 2 máis
 Sobre as razóns do incumprimento do catálogo de postos de traballo de mestres de educación infantil no Centro Público Integrado As Mirandas, do concello de Ares
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018

6.7 37864 (10/POP-004439)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do impulso da dotación á provincia de Lugo dun centro integral de referencia para as persoas diagnosticadas con trastornos do espectro do autismo, TEA
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
6.8 33469 (10/POP-003862)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vega Pérez, Daniel e 6 máis
 Sobre os programas da Xunta de Galicia destinados a incrementar o consumo de leite
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 342, do 27.07.2018
6.9 38724 (10/PUP-000194)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para evitar no sucesivo episodios como a vaga de lumes que asolou Galicia en outubro de 2017
 
6.10 38759 (10/PUP-000196)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
 Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia das modificacións introducidas na política forestal, en materia de prevención e extinción de incendios forestais, un ano despois da vaga de lumes de outubro de 2017 e tralo remate da Comisión especial de estudo ao respecto

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2018

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina