saltar ao contido

Orde do día do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 25 de xuño de 2019

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 25 de xuño de 2019, ao remate da sesión plenaria específica prevista nesa mesma data, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 18 de xuño de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate de totalidade do Proxecto de lei do patrimonio natural de Galicia (doc. núm. 49936, 10/PL-000016)  
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 479, do 22.05.2019
 Publicación de emendas á totalidade, BOPG n.º 487, do 14.06.2019
 
1.2 Debate e votación do Ditame, emitido pola Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, sobre o Proxecto de lei de ordenación farmacéutica de Galicia (doc. núm. 47930, 10/PL-000013)
 Publicación ditame da Comisión, BOPG n.º 488, do 17.06.2019
 Publicación de emendas e votos particulares, BOPG n.º 488, do 17.06.2019
 
Punto 2. Comparecencia
 
 51608 (10/CPP-000102)
 Da Sra. conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, por petición propia, para informar sobre a situación do ensino e da universidade de Galicia ao remate do curso 2018-2019
 
Punto 3. Mocións

 
3.1 51558 (10/MOC-000149)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva e Villares Naveira, Luis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas listas de espera non estruturais do Sergas e coa política de persoal da Consellería de Sanidade. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 8786, publicada no BOPG nº 115, do 18.05.2017, e debatida na sesión plenaria do 11.06.2019)
 
3.2 51562 (10/MOC-000150)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de seguridade viaria. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 43360, publicada no BOPG nº 417, do 23.01.2019, e debatida na sesión plenaria do 11.06.2019)
 
3.3 51582 (10/MOC-000151)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co fenómeno social da soidade non desexada. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 48288, publicada no BOPG nº 455, do 03.04.2019, e debatida na sesión plenaria do 11.06.2019)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 

4.1 36111 (10/PNP-002682)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
 Sobre o fomento por parte da Xunta de Galicia, en colaboración coa Fegamp, da constitución de parques públicos de vivenda en alugueiro social nos concellos de menos de vinte mil habitantes, co emprego simultáneo das liñas de axuda destinadas á rehabilitación de vivendas de titularidade municipal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
4.2 46284 (10/PNP-003465)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 8 máis
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da Proposición de lei orgánica contra a ocupación ilegal e para a convivencia veciñal e a protección da seguridade das persoas e cousas nas comunidades de propietarios, presentada no Congreso dos Deputados
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 434, do 20.02.2019
 
4.3 47507 (10/PNP-003592)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 7 máis
 Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, coa participación das organizacións sindicais máis representativas, dunha proposta para a implantación de servizos de escolas infantís para o persoal funcionario da Administración autonómica
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 446, do 21.03.2019
 
4.4 49953 (10/PNP-003781)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos títulos expedidos pola Escola de Canteiros de Poio
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 479, do 22.05.2019
 
4.5 50311 (10/PNP-003812)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 2 máis
 Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun procedemento para a valoración da calidade arquitectónica das edificacións afectadas polos artigos 24 e 39 da Lei 2/2016, do solo de Galicia, que queiran obter a excepcionalidade do cumprimento das condicións especiais xenéricas que lles son aplicables
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 483, do 05.06.2019
 
4.6 50426 (10/PNP-003820)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos pregos de condicións para a concesión do servizo público de transporte regular de viaxeiros por estrada e a elaboración dun novo plan de transporte público por estrada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 486, do 12.06.2019
 
4.7 50678 (10/PNP-003829)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Miranda Pena, Flora María e 2 máis
 Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dunha proposta alternativa e sustentable para o depósito dos lodos procedentes da dragaxe do río Lérez
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 486, do 12.06.2019
 
4.8 50691 (10/PNP-003830)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre o desenvolvemento e aplicación polo Goberno galego, de xeito real e efectivo, da Lei 2/2014, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, así como as actuacións que debe levar a cabo ao respecto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 486, do 12.06.2019
 
Punto 5. Interpelacións
 

5.1 45948 (10/INT-001520)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa atención á saúde da muller
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 434, do 20.02.2019
 
5.2 48741 (10/INT-001623)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre a política do Goberno galego en relación co sector das artes escénicas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019
 
5.3 50774 (10/INT-001694)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 486, do 12.06.2019
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta

 
6.1 51628 (10/POPX-000154)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do crecemento da economía galega dende o ano 2009 e as súas consecuencias
 
6.2 51639 (10/POPX-000155)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre o nivel de confianza da cidadanía diante dos continuos cambios de criterio do Goberno galego
 
6.3 51640 (10/POPX-000156)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre o balance global dos máis de dez anos de exercicio da Presidencia da Xunta de Galicia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 

7.1  43509 (10/POP-005159)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do rescate do carácter público dos medios de emerxencias
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 
7.2 43933 (10/POP-005254)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 García Míguez, María Ángeles e 7 máis
 Sobre o balance por parte do Goberno galego das actuacións desenvolvidas pola Unidade de Policía Adscrita en materia de protección das vítimas de violencia de xénero
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019 

 
7.3 51623 (10/PUP-000256)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da consideración, na información emitida pola CRTVG o día 12 de xuño, da proba de galego como un elemento discriminatorio para o alumnado que se presenta ás probas de selectividade en Galicia
 
7.4 49849 (10/POP-005924)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre a existencia dalgún risco de perda dos fondos Feder asignados para o proxecto de saneamento da ría de Viveiro
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 479, do 22.05.2019
 
7.5 51609 (10/PUP-000254)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia dun depósito de residuos sen control na bocana da ría de Arousa
 
7.6 49414 (10/POP-005888)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos beneficios que lle vai reportar á veciñanza a implantación dos parques eólicos de Bustelo, Monte Toural e Campelo, nos concellos de Carballo, Coristanco e Santa Comba
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 470, do 30.04.2019
 
7.7 50480 (10/POP-005980)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto do impacto que está a ter en Galicia a actuación do Goberno central en relación coa continuidade de Alcoa na Coruña e o futuro da industria electrointensiva
 
7.8 50786 (10/POP-005992)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para impedir calquera venda fraudulenta que poña en risco as condicións da concesión do aproveitamento hidroeléctrico do río Xallas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 486, do 12.06.2019
 
7.9 51622, e c.e. 51646 (10/PUP-000255)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre as características fundamentais do proxecto de universidade privada presentado por Afundación Abanca
 
7.10 49498 (10/POP-005897)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Amigo Díaz, María Encarnación e 8 máis
 Sobre as obras de conservación executadas nos dous últimos anos na muralla romana de Lugo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 474, do 07.05.2019

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 18 de xuño  de 2019
 
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina