saltar ao contido

Acordo da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 4 de outubro de 2019

A  Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 4 de outubro de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 54425 (10/PNC-004330)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 6 máis
Sobre a execución pola Xunta de Galicia da reforma integral do CEIP Gregorio Sanz, de Ribadeo
BOPG n.º 524, do 04.09.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a acometer a reforma integral do CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo”.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina