saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 29 de xaneiro de 2020


 

4.4 59184 (10/PNP-004403)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 9 máis
Sobre as medidas que debe demandar o Goberno galego ao Goberno central co fin de simplificar o proceso de retorno dos españois e das súas familias
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 569, do 27.11.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno do Estado, para que, con carácter de urxencia, adopte as seguintes medidas respecto dos españois e as súas familias no proceso de retorno:
 
1.- Flexibilice e simplifique a obtención de permisos de residencia e traballo para as parellas mixtas ou con fillos sen nacionalidade facilitando así a súa plena integración. Mesmo creando un procedemento especial de autorización de residencia de carácter temporal para familiares de españois sen nacionalidade, que lles permita establecerse e consolidar a posteriori un permiso definitivo.
 
2.- Flexibilice e axilice a homologación de títulos universitarios obtidos no exterior por cidadáns españois para simplificarlles o retorno, para a continuidade dos seus estudos e, sobre todo, para facilitarlles a súa incorporación ao mercado laboral.
 
3.- Flexibilice o troco do carné de conducir con todos os países onde residen os nosos cidadáns.
 
4.- Suprima as taxas de expedición de pasaporte ou doutra documentación requirida para o seu retorno, naqueles países que atravesen situacións de grave crise económica e social, que ocasiona que sexan moi difíciles ou imposibles de asumir”.
 
 
4.8 61449 (10/PNP-004561)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre as medidas que debe levar a cabo o Goberno galego para esixir ao Goberno de España a convocatoria urxente da Mesa das Pontes
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 590, do 15.01.2020
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que esixa ao Goberno de España a convocatoria urxente da Mesa das Pontes para establecer a folla de ruta que garanta un futuro para as 750 familias que dependen da actividade da central térmica que Endesa ten nesta localidade, non aceptando a tramitación do expediente de peche presentado pola empresa ata que conclúan as probas con distintas mesturas de combustibles e existan alternativas viables para o mantemento do seu emprego”.

Saúdos, Gabinete de Comunicación.
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina