saltar ao contido

Acordos da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 7 de febreiro de 2020

A  Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 7 de febreiro de 2020, adoptou os seguintes acordos:

Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 62402 (10/PNC-004971)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas que debe levar a cabo o Goberno galego respecto das colaboracións económicas e convenios entre a Xunta de Galicia e a fundación privada Cipri Gomes
BOPG n.º 599, do 29.01.2020
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento acorda instar a Xunta de Galicia a remitir ao Parlamento Galego no prazo máximo de 15 días toda a documentación referente a todas e cada una das axudas, subvencións ou convenios de colaboración entre as diversas consellarías e organismos desta administración e a Fundación Cipri Gomes desde o ano 2010."
 
Procedementos de elección, designación e proposta nomeamento
Elección membros da Mesa
 
Elección da vicepresidenta da Mesa da Comisión
-  (10/CEEM-000052)
 
Dona Marta Nóvoa Iglesias (G.P. Popular de Galicia)

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina