saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 22 de setembro de 2020

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 22 de setembro de 2020, ás  10:00  horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 15 de setembro de 2020, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto preliminar.

 
 Prestación de promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia do novo deputado don Gonzalo Trenor López
 
Punto 1. Dación de conta dos asuntos tramitados pola Deputación Permanente desde a disolución da Cámara da X Lexislatura o 11 de febreiro de 2020
 
Punto 2. Solicitude de creación dunha Comisión de Investigación,  proposta polas deputadas e deputados do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre a xestión da pandemia da covid-19 nas residencias de maiores e nos centros de discapacidade de Galicia
 815 (11/SCI-000001)
 Publicación da solicitude de creación, BOPG n.º 9, do 02.09.2020
 
Punto 3. Comparecencia
 

 1409 (11/CPP-000003)
 Do Sr. vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, por petición propia, para informar das previsións e liñas xerais de actuación do seu departamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 12, do 08.09.2020
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 

4.1 435 (11/PNP-000001)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio
 Sobre a constitución dunha comisión parlamentaria de seguimento da pandemia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 9, do 02.09.2020
 
4.2 614 (11/PNP-000022)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e Queixas Zas, Mercedes
 Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir a conciliación diante de novos gromos e da repunta da covid-19
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 11, do 04.09.2020
 
4.3 727 (11/PNP-000035)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Porro Martínez, María Corina e 13 máis
 Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da retirada da limitación das taxas de reposición do persoal do sistema sanitario público co obxecto de permitir ofertar todos os postos necesarios para poder actuar ante a pandemia da covid-19
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 9, do 02.09.2020
 
4.4 771 (11/PNP-000043)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
 Sobre a creación, logo do cumprimento dos requisitos regulamentarios establecidos, dunha comisión parlamentaria de investigación sobre os feitos e contaxios da Covid-19 acontecidos nas residencias de maiores durante a primeira vaga, coa a achega da información precisa sobre os pasamentos de usuarios de residencias galegas polo virus
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 11, do 04.09.2020
 
4.5 910 (11/PNP-000065)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 14 máis
 Sobre a solicitude da Xunta de Galicia ao Goberno central da fixación dun prezo eléctrico competitivo para os consumidores electrointensivos e o compromiso para que o plan industrial para Alcoa poida optar ao Fondo Europeo de Recuperación
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 9, do 02.09.2020
 
4.6 1272 (11/PNP-000111)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto económico que está a ter para a comunidade educativa a obrigatoriedade do uso de máscaras e material de seguridade e limpeza como consecuencia da covid-19
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 12, do 08.09.2020
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 465 (11/INT-000005)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre a consideración do Goberno galego respecto de se o borrador do protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 dá resposta ás necesidades dos centros, así como sobre os problemas detectados na implementación dese protocolo no inicio do curso
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 9, do 02.09.2020
 
5.2 961 (11/INT-000037)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
 Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto da covid-19 no ensino
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 11, do 04.09.2020
 
5.3 1420 (11/INT-000072)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto da covid-19 na atención presencial da Atención Primaria.
 Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG n.º 12, do 08.09.2020
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 1849 (11/POPX-000001)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Caballero Miguez, Gonzalo
 Sobre a rectificación da xestión educativa tralo fracaso do Goberno galego no inicio do curso escolar
 
6.2 1864 (11/POPX-000002)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana
 Sobre a disposición do presidente da Xunta de Galicia a un diálogo real para acadar un gran acordo de país que permita erguer Galicia nun momento excepcional
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
  
7.1 1822 (11/PUP-000066)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 9 máis
 Sobre a resposta dada polo Goberno central á demanda da Xunta de Galicia de carga de traballo para Navantia
 
7.2 1028 (11/POP-000053)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto do establecemento dalgún tipo de axuda directa para as persoas autónomas e pemes que lles permita afrontar as consecuencias económicas derivadas da crise da covid-19
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 11, do 04.09.2020
 
7.3 1231 (11/POP-000082)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
 Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para evitar o empeoramento ou supresión do servizo de comedor escolar do CEIP As Mercedes, de Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 12, do 08.09.2020
 
7.4 884 (11/PUP-000047)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Porro Martínez, María Corina e 6 máis
 Sobre os criterios e a finalidade que tiveron as medidas de cribado para a detección da covid-19 realizadas a determinados colectivos nos últimos meses
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 9, do 02.09.2020
 
7.5 975 (11/POP-000044)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
 Sobre a cifra exacta de rastrexadores existentes na actualidade en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 11, do 04.09.2020
 
7.6 1824 (11/PUP-000067)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
 Sobre os erros que xeraron unha situación de contaxio masivo por Covid-19 nas residencias de maiores, como nas do Incio e de Outeiro de Rei
 
7.7 1827 (11/PUP-000069)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Armada Pérez, José Antonio e 6 máis
 Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da orixe e das causas dos distintos lumes que asediaron a provincia de Ourense na segunda fin de semana de setembro de 2020
 
7.8 1831 (11/PUP-000070)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, Xosé Luís e González Albert, María
 Sobre a opinión da Consellería do Medio rural respecto das causas da reiteración dos lumes en Galicia, nomeadamente na provincia de Ourense, e as medidas previstas ao respecto
 
7.9 1202 (11/POP-000078)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
 Sobre a consideración polo Goberno galego da posibilidade de reinvestir no propio sector marisqueiro a parte que poida quedar sen adxudicar do orzamento destinado á convocatoria de axudas da Consellería do Mar publicada na Orde do 4 de agosto de 2020
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 12, do 08.09.2020
 
Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2020
 

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina