saltar ao contido

Acordos da Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 17.09.2020

A  Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 17 de setembro de 2020, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 803 (11/PNC-000051)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 13 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España do incremento do continxente arancelario de lombos de atún e do control das importacións
BOPG n.º 9, do 02.09.2020
 
Sométese a votación separada por puntos:
Punto 1, resulta aprobado por 7 votos a favor, 3 votos en contra e 2 abstencións.
Punto 2, resulta aprobado pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España:
1. O incremento do continxente arancelario de lombos de atún erga omnes da Unión Europea, de 55.000 toneladas ao 0% de arancel, no marco das negociacións que se levarán a cabo para a apertura e modo de xestión de continxentes arancelarios autónomos para produtos da pesca no período 2021-2023.
 
2. A demanda de comprobación rigorosa e exhaustiva para que as importacións realizadas cara á Unión Europea neste ámbito cumpran escrupulosamente a igualdade de normas respecto dos productos xerados polas industrias europeas, así como se teña especial vixilancia no sostemento dun marco igualitario de produción e traballo."

Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 1199 (11/PNC-000102)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre o destino, polo Goberno galego, da totalidade do importe máximo establecido na convocatoria de axudas publicada na Orde da Consellería do Mar do 4 de agosto de 2020 a axudas para apoiar a sustentabilidade do sector do marisqueo a pé durante ese ano
BOPG n.º 12, do 08.09.2020
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galiza insta o Goberno galego a destinar a totalidade do importe máximo (5.214.413,48 euros) establecido na Orde do 4 de agosto de 2020, a axudas para apoiar a sustentabilidade do sector do marisqueo a pé durante o ano 2020."
 
- 1253 (11/PNC-000110)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento do establecido no artigo 10 da Orde da Consellería do Mar do 24 de maio de 2016 polos grupos de acción local do sector pesqueiro, nomeadamente polo GALP 4, beneficiario dunha subvención para a ampliación do Museo do Mar de Noia
BOPG n.º 12, do 08.09.2020
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a dirixirse aos GALP, nomeadamente ao GALP 4, para lembrarlles os deberes dos beneficiarios que establece o artigo 10 da Orde da Consellería do Mar do 24 de maio de 2016, relativo ao cumprimento das condicións e prescricións establecidas nela en canto aos obxectivos, realización das actividades ou adopción do comportamento que fundamenta a concesión da subvención."
 
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina