saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 22 de setembro de 2020

 

 
4.2 614 (11/PNP-000022)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e Queixas Zas, Mercedes
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir a conciliación diante de novos gromos e da repunta da covid-19
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 11, do 04.09.2020
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia  a:
 
1. Aprobar unha liña de medidas encamiñadas a garantir o dereito de conciliación perante novos gromos e repuntas da COVID-19 que inclúa, como mínimo:
 
a)  Axudas directas extraordinarias para o coidado de menores e persoas dependentes.
 
2.  Dirixirse ao Goberno español para o instar á aprobación dun permiso retribuído a nivel estatal para as nais e pais cuxas crianzas estean en corentena”.

4.3 727 (11/PNP-000035)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Porro Martínez, María Corina e 13 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da retirada da limitación das taxas de reposición do persoal do sistema sanitario público co obxecto de permitir ofertar todos os postos necesarios para poder actuar ante a pandemia da covid-19
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 9, do 02.09.2020
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España a retirada da limitación das taxas de reposición do persoal do sistema sanitario público, permitindo ofertar todos os postos necesarios para poder actuar ante a pandemia da COVID-19”.
 
4.5 910 (11/PNP-000065)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 14 máis
Sobre a solicitude da Xunta de Galicia ao Goberno central da fixación dun prezo eléctrico competitivo para os consumidores electrointensivos e o compromiso para que o plan industrial para Alcoa poida optar ao Fondo Europeo de Recuperación
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 9, do 2.09.2020
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que se dirixa ao Goberno Central para:
 
1. Fixar un prezo eléctrico competitivo, que pase pola aprobación dun estatuto para consumidores electrointensivos, incrementar ata o máximo que autoriza a Unión Europea as compensacións por custos indirectos de CO2 e un novo sistema de xestión da demanda que substitúa á poxa por interrompebilidade.
 
2. Amosar o seu compromiso de avaliar que proxectos do plan industrial de Liberty para as fábricas de Alcoa poidan optar ao Fondo Europeo de Recuperación”.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina