saltar ao contido

Acordos da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 30 de outubro de 2020

 
A  Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 30 de outubro de 2020, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación con modificacións
 
- 843 (11/PNC-000054)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Porro Martínez, María Corina e 14 máis
Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego ante o Concello de Vigo para acadar a cesión do espazo para a edificación da futura biblioteca pública de Vigo e ante o Goberno central para que incorpore aos orzamentos xerais do Estado para o ano 2021 unha partida específica para a súa construción

BOPG n.º 9, do 02.09.2020
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta:

 
1. Ao Goberno galego a reclamar o concello de Vigo que realice, coa maior brevidade posible, a cesión do espazo para a edificación da futura biblioteca pública de Vigo.

 
2. Ao Goberno galego a reclamar o Goberno central a incorporar aos orzamentos xerais do Estado para o ano 2021 una partida específica para a construcción da futura biblioteca pública de Vigo, coas características e investimentos demandados pola Xunta de Galicia o informe de necesidades presentado ao Ministerio de Cultura."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 3095 (11/PNC-000350)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería de Cultura, Educación e Universidade en relación coa adquisición de máscaras hixiénicas para o alumnado máis vulnerable dos centros públicos de ensino e a súa distribución
BOPG n.º 30, do 14.10.2020
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:

 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a regular os criterios e o procedemento de adquisición e distribución de máscaras hixiénicas entre o alumnado dos centros educativos de Galicia no curso 2020-21; co obxecto de ofrecer garantías xurídicas, lograr axilidade na aplicación da medida e evitar desigualdades entre os potenciais beneficiarios."
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina