saltar ao contido

Acordo da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 11 de febreiro de 2021

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 11 de febreiro de 2021, adoptou os seguintes acordos:

Procedementos de control e impulso


Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación por unanimidade sen modificacións

- 7743 (11/PNC-000850)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e seis deputados/as máis
Sobre a demanda á Xunta de Galicia para que inicie un proceso participativo e colaborativo para a celebración do centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos
BOPG n.º 79, do 20.01.2021

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a iniciar un proceso participativo e colaborativo para a celebración do centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina