saltar ao contido

Acordos da Comisión 4ª. Educación e Cultura, celebrada o 21 de outubro de 2022

A  Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 21 de outubro de 2022, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 31144 (11/PNC-002789)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobe as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que o Sistema público universitario implante titulacións con mención dual para mellorar os perfís profesionais
BOPG n.º 286, do 02.03.2022
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a, en colaboración coas universidades, habilitar os mecanismos precisos para que o Sistema Universitario de Galicia (SUG) reforce a formación integral e a empregabilidade dos universitarios galegos a través dunha implantación progresiva de títulos de grao e/ou de master con Mención Dual que atenda ás necesidade dos tecido socioprodutivo de Galicia e mellore os futuros perfís profesionais”.
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 42073 (11/PNC-003685)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Pérez, Moisés e 6 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación cos sambenitos que posúe a catedral de Tui
BOPG n.º 394, do 13.10.2022
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a realizar os estudos pertinentes que permitan determinar se a colección de sambenitos da catedral de Tui posúe valor sobranceiro, tal e como se establece na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, como paso necesario para poder iniciarse un expediente de incoación de Ben de Interese Cultural”.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina