saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 11 de abril de 2023

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 11 de abril de 2023, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.

 

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 4 de abril de 2023, a orde do día da sesión é a seguinte:

 

Punto 1.Comparecencia
  
1.152393 (11/CPP-000123)
 Do conselleiro do Medio Rural, por petición propia, para informar das actuacións postas en marcha en prol da recuperación da terra agraria de Galicia, entre as que se atopan os instrumentos instaurados ao abeiro da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia e as concentracións parcelarias, entre outros
  
Punto 2.Mocións
  
2.151842 (11/MOC-000149)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 González Albert, María
 Sobre a aprobación do Consello de Informativos e o Estatuto profesional na Corporación Radio e Televisión de Galicia. (Moción a consecuencia da Interpelación doc. núm. 50359, publicada no BOPG núm. 461, do 1 de marzo de 2023, e debatida na sesión plenaria do 21 de marzo de 2023)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 474, do 29.03.2023
  
2.251925 (11/MOC-000150)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa planta xudicial en Galicia. (Moción a consecuencia da Interpelación doc. núm. 6169, publicada no BOPG núm. 59, do 9 de decembro de 2020, e debatida na sesión plenaria do 21 de marzo de 2023)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 474, do 29.03.2023
  
2.351926 (11/MOC-000151)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Dacosta, María del Carmen
 Sobre o mercado de traballo. (Moción a consecuencia da Interpelación doc. núm. 50750, publicada no BOPG núm. 465, do 8 de marzo de 2023, e debatida na sesión plenaria do 21 de marzo de 2023)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 474, do 29.03.2023
  
Punto 3.Proposicións non de lei
  
3.150898 (11/PNP-004205)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia con respecto á elaboración dun plan de retención de talento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 467, do 15.03.2023
  
3.251333 (11/PNP-004237)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Puy Fraga, Pedro e 14 máis
 Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para que transfira fondos europeos para a súa xestión directa
 Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG n.º 467, do 15.03.2023
  
3.351463 (11/PNP-004253)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
 Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ao Goberno de España para tratar as necesidades específicas do Corredor Atlántico Noroeste co comisario do Corredor Atlántico e as comunidades de Galicia, Asturias e Castela e León
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 470, do 21.03.2023
  
3.451522 (11/PNP-004259)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
 Sobre a demanda que debe facer o Goberno galego ao Goberno español para que retire os plans de ordenación do espazo marítimo aprobados polo Consello de Ministros o 28 de febreiro
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 470, do 21.03.2023
  
3.551833 (11/PNP-004297)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
 Sobre as actuacións que se deben levar a cabo para instar os grupos políticos con representación no Congreso a que apoien o texto da Proposición de lei de transferencia da AP-9
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 474, do 29.03.2023
  
3.651844 (11/PNP-004298)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
 Sobre as actuacións que se deben levar a cabo para iniciar as negociacións entre os grupos con representación parlamentaria para a renovación da Dirección Xeral da Corporación Radio e Televisión de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 474, do 29.03.2023
  
Punto 4.Interpelacións
  
4.150867 (11/INT-002436)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
 Sobre os fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 465, do 08.03.2023
  
4.251614 (11/INT-002473)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
 Sobre a contratación publica do Servizo Galego de Saúde
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 470, do 21.03.2023
  
4.351738 (11/INT-002480)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Ríos Santomé, Paulo e Bará Torres, Xosé Luís
 Sobre o transporte público por estrada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 474, do 29.03.2023
  
Punto 5.Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta de Galicia
  
5.152389 (11/POPX-000101)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre as medidas de apoio que está a adoptar o Goberno galego en relación á defensa dos maiores
  
5.252392 (11/POPX-000102)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana
 Sobre as medidas previstas para evitar o espolio eléctrico de Galicia
  
Punto 6.

Preguntas ao Goberno

 

6.151887 (11/POP-008024)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
 Sobre o aproveitamento lúdico das augas termais en Ourense, nomeadamente das Burgas
 

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 474, do 29.03.2023

 

6.252376 (11/PUP-000324)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Arangüena Fernández, Pablo
 Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en relación co funcionamento da Comisión Galega da Competencia
  
6.347488 (11/POP-007292)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Seco García, Martín e 2 máis
 Sobre a denegación por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da solicitude de subvención do Concello de Melide na actuación de posta en valor e difusión dos valores ambientais do río Furelos
 

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 442, do 26.01.2023

 

6.451304 (11/POP-007939)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
 Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para garantir o cumprimento da normativa medioambiental vixente e os dereitos da veciñanza da zona da fábrica Tableros Hispanos S.L.U., en Nadela, Lugo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 471, do 22.03.2023
  
6.545495 (11/POP-006708)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
 Sobre a posición da Xunta de Galicia diante da nova proba da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade, dos criterios de avaliación, do calendario de implantación e da proba de madurez
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 431, do 04.01.2023
  
6.651425 (11/POP-007953)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
 Sobre a postura do Goberno galego en relación coas declaracións da conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade a un medio radiofónico respecto do Goberno do Estado
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 471, do 22.03.2023
  
6.752363 (11/PUP-000322)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
 Sobre os acordos acadados na Mesa Sectorial de Sanidade entre as organización sindicais e a Consellería de Sanidade sobre o ámbito da Atención Primaria
  
6.852373 (11/PUP-000323)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Ríos Santomé, Paulo
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a cobertura das prazas de pediatría no centro de saúde do concello de Bueu
  

 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

 

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2023

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente​Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina